Continguts:

1. Introducció a la gramàtica CSS2
2. Gramàtica CSS2
3. Escàner lèxic
1. Introducció a la gramàtica CSS2
Aquest apartat de l'annexe és normatiu, segons l'especificació dels CSS2.

La gramàtica descrita més avall defineix la sintaxi de CSS2. D'alguna manera és, no obstant, un superconjunt de CSS2 ja que l'especificació de CSS2 imposa restriccions semàntiques addicionals no expressades en aquesta gramàtica. Un agent d'usuari conformat s'ha d'adherir, a més, a les regles d'anàlisi gramatical compatibles en el futur, la notació de les propietats i dels valors i la notació de les unitats. A més, el llenguatge del document pot imposar restriccions, per ex., l'HTML imposa restriccions sobre els valors possibles de l'atribut "class".
2. Gramàtica CSS2
La gramàtica descrita més avall és LL(1) (però cal recalcar que la majoria dels agents d'usuari no l'haurien d'usar directament, ja que no expressa les convencions d'anàlisi gramatical, només la sintaxi CSS2). El format de les produccions és optimitzat per a l'ús humà i s'utilitza alguna notació de drecera a més de YACC:


Les produccions són:
stylesheet
 : [ CHARSET_SYM S* STRING S* ';' ]?
  [S|CDO|CDC]* [ import [S|CDO|CDC]* ]*
  [ [ ruleset | media | page | font_face ] [S|CDO|CDC]* ]*
 ;
import
 : IMPORT_SYM S*
  [STRING|URI] S* [ medium [ ',' S* medium]* ]? ';' S*
 ;
media
 : MEDIA_SYM S* medium [ ',' S* medium ]* '{' S* ruleset* '}' S*
 ;
medium
 : IDENT S*
 ;
page
 : PAGE_SYM S* IDENT? pseudo_page? S*
  '{' S* declaration [ ';' S* declaration ]* '}' S*
 ;
pseudo_page
 : ':' IDENT
 ;
font_face
 : FONT_FACE_SYM S*
  '{' S* declaration [ ';' S* declaration ]* '}' S*
 ;
operator
 : '/' S* | ',' S* | /* buit */
 ;
combinator
 : '+' S* | '>' S* | /* buit */
 ;
unary_operator
 : '-' | '+'
 ;
property
 : IDENT S*
 ;
ruleset
 : selector [ ',' S* selector ]*
  '{' S* declaration [ ';' S* declaration ]* '}' S*
 ;
selector
 : simple_selector [ combinator simple_selector ]*
 ;
simple_selector
 : element_name? [ HASH | class | attrib | pseudo ]* S*
 ;
class
 : '.' IDENT
 ;
element_name
 : IDENT | '*'
 ;
attrib
 : '[' S* IDENT S* [ [ '=' | INCLUDES | DASHMATCH ] S*
  [ IDENT | STRING ] S* ]? ']'
 ;
pseudo
 : ':' [ IDENT | FUNCTION S* IDENT S* ')' ]
 ;
declaration
 : property ':' S* expr prio?
 | /* buit */
 ;
prio
 : IMPORTANT_SYM S*
 ;
expr
 : term [ operator term ]*
 ;
term
 : unary_operator?
  [ NUMBER S* | PERCENTAGE S* | LENGTH S* | EMS S* | EXS S* | ANGLE S* |
   TIME S* | FREQ S* | function ]
 | STRING S* | IDENT S* | URI S* | RGB S* | UNICODERANGE S* | hexcolor
 ;
function
 : FUNCTION S* expr ')' S*
 ;
/* Hi ha una restricció sobre el color, que és que ha de tenir
 * 3 o 6 dígits hexadecimals (és a dir, [0-9a-fA-F]) després del
 * "#"; per ex., "#000" és correcte, però "#abcd" no ho és.
 */
hexcolor
 : HASH S*
 ;

3. Escàner lèxic
El que segueix és el tokenitzador, escrit en notació Flex. El tokenitzador és case-insensitive.

Les dues ocurrències de "\377" representen el número de caràcter més alt que les versions actuals de Flex poden suportar (255 decimal). S'han de llegir com "\4177777" (1114111 decimal), el qual és el número de codi més alt possible a Unicode/ISO-10646:
%option case-insensitive

h		[0-9a-f]
nonascii	[\200-\377]
unicode		\\{h}{1,6}[ \t\r\n\f]?
escape		{unicode}|\\[ -~\200-\377]
nmstart		[a-z]|{nonascii}|{escape}
nmchar		[a-z0-9-]|{nonascii}|{escape}
string1		\"([\t !#$%&(-~]|\\{nl}|\'|{nonascii}|{escape})*\"
string2		\'([\t !#$%&(-~]|\\{nl}|\"|{nonascii}|{escape})*\'

ident		{nmstart}{nmchar}*
name		{nmchar}+
num		[0-9]+|[0-9]*"."[0-9]+
string		{string1}|{string2}
url		([!#$%&*-~]|{nonascii}|{escape})*
w		[ \t\r\n\f]*
nl		\n|\r\n|\r|\f
range		\?{1,6}|{h}(\?{0,5}|{h}(\?{0,4}|
        {h}(\?{0,3}|{h}(\?{0,2}|{h}(\??|{h})))))

%%

[ \t\r\n\f]+		{return S;}

\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\/	/* ignora comentaris */

"<!--"			{return CDO;}
"-->"			{return CDC;}
"~="			{return INCLUDES;}
"|="			{return DASHMATCH;}

{string}		{return STRING;}

{ident}			{return IDENT;}

"#"{name}		{return HASH;}

"@import"		{return IMPORT_SYM;}
"@page"			{return PAGE_SYM;}
"@media"		{return MEDIA_SYM;}
"@font-face"		{return FONT_FACE_SYM;}
"@charset"		{return CHARSET_SYM;}
"@"{ident}		{return ATKEYWORD;}

"!{w}important"		{return IMPORTANT_SYM;}

{num}em			{return EMS;}
{num}ex			{return EXS;}
{num}px			{return LENGTH;}
{num}cm			{return LENGTH;}
{num}mm			{return LENGTH;}
{num}in			{return LENGTH;}
{num}pt			{return LENGTH;}
{num}pc			{return LENGTH;}
{num}deg		{return ANGLE;}
{num}rad		{return ANGLE;}
{num}grad		{return ANGLE;}
{num}ms			{return TIME;}
{num}s			{return TIME;}
{num}Hz			{return FREQ;}
{num}kHz		{return FREQ;}
{num}{ident}		{return DIMEN;}
{num}%			{return PERCENTAGE;}
{num}			{return NUMBER;}

"url("{w}{string}{w}")"	{return URI;}
"url("{w}{url}{w}")"	{return URI;}
{ident}"("		{return FUNCTION;}

U\+{range}		{return UNICODERANGE;}
U\+{h}{1,6}-{h}{1,6}	{return UNICODERANGE;}

.			{return *yytext;}
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos