Continguts:

1. Introducció
2. Color de primer pla: la propietat 'color'
3. El fons
3.1. Propietats de fons: 'background-color', 'background-image', 'background-repeat', 'background-attachment', 'background-position' i 'background'
4. La gamma-correció
1. Introducció
Les propietats CSS2 permeten als autors especificar el color de primera pla i el fons d'un element. Els fons poden ser colors o imatges. Les propietats de fons permeten als autors posicionar una imatge de fons, repetir-la i declarar si aquesta imatge s'hauria de fixar respecte el viewport o bé s'hauria d'extendre al llarg de tot el document.

Per informació sobre la sintaxi dels valors vàlids dels colors podeu consultar l'apartat sobre unitats de color del tema "Sintaxi i tipus bàsics de dades".
2. Color de primer pla: la propietat 'color'
La propietat color descriu el color de primer pla del text del contingut d'un element.

Exemple:

Aquest full d'estil:
	H3 { color: green; }
farà que el text del contingut dels elements H3 sigui de color verd.
3. El fons
Els autors poden especificar el fons d'un element (és a dir, la seva superfície de presentació) com un color o bé una imatge. En termes del model de caixa, el "fons" fa referència al fons de les àrees de contingut i de farciment. Els colors i estils de les vores s'assignen mitjançant les propietats de vora. Els marges sempre són transparents per tal que el fons de la caixa de l'element pare sempre es vegi a través.

Les propietats de fons no s'hereten però, per defecte, el fons de la caixa del pare es veurà a través ja que el valor inicial de background-color és "transparent".

El fons de la caixa generada per l'element arrel cobreix el llenç sencer.

Per a documents HTML, no obstant, es recomana que els autors especifiquin el fons per a l'element BODY abans que per a l'element HTML. Els agents d'usuari haurien de tenir en compte les següents regles de precedència per omplir el fons: si el valor de la propietat background per a l'element HTML és diferent de "transparent" aleshores cal utilitzar aquest valor, d'altra manera cal utilitzar el valor de la propietat background de l'element BODY. Si el valor resultant és "transparent" la presentació és indefinida.

D'acord amb aquestes regles, el llenç subjacent del següent document HTML tindrà un fons "de marbre":
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Assignació del fons del llenç</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    BODY { background: url("http://estil.com/marbre.png") }
  </STYLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <P>El meu fons és de marbre.
 </BODY>
</HTML>
3.1. Propietats de fons: 'background-color', 'background-image', 'background-repeat', 'background-attachment', 'background-position' i 'background'
La propietat background-color assigna el color de fons d'un element o bé el declara com a "transparent" per deixar que els colors subjacents es vegin a través.

La propietat background-image assigna la imatge de fons per a un element. Quan s'assigna una imatge de fons els autors també haurien d'especificar un color de fons que serà utilitzat quan la imatge no es trobi disponible. Quan la imatge es trobi disponible es presentarà a sobre del color de fons. (Així, el color serà visible en les parts transparents de la imatge).

Si s'especifica una imatge de fons, la propietat background-repeat especifica si la imatge es repeteix (com un mosaic) i de quina manera. Tots els mosaics cobreixen les àrees de contingut i de farciment d'una caixa.

La propietat background-attachment especifica si, quan s'ha especificat una imatge de fons, aquesta imatge es fixa amb vistes al viewport o bé abarca tot el document. Encara que la imatge sigui fixa, només és visible quan es troba en el fons o en l'àrea de farciment de l'element. Així, a no ser que la imatge es repeteixi en forma de mosaic, és possible que sigui invisible.

Si s'ha especificat una imatge de fons, la propietat background-position especifica la seva posició inicial en relació al viewport (si 'background-attachment: fixed') o bé en relació a l'àrea de farciment de l'element (d'altra manera).

La propietat background és una propietat drecera per a inicialitzar les propietats de fons individuals (és a dir background-color, background-image, background-repeat, background-attachment i background-position) al mateix lloc del full d'estil.
4. La gamma-correcció
Per a més informació sobre els temes "gamma", podeu consultar el Gamma Tutorial de l'especificació de PNG.

En el càlcul de la gamma-correcció els agents d'usuari que realitzen la visualització sobre CRT (tub de raigs catòdics) és possible que suposin un CRT ideal i ignorin qualsevol efecte sobre el gamma aparent causat per la indecisió. Això significa que la manipulació mínima que necessiten dur a terme en la plataforma actual és:

PC que utilitzi MS-Windows
cap


Unix que utilitzi X11
cap


Mac que utilitzi QuickDraw
aplicar gamma 1.45 [ICC32] (les aplicacions ColorSync-savvy poden passar d'una manera molt simple del perfil sRGB de ICC a ColorSync per a executar una correcció de color correcta)


SGI que utilitzi X
aplicar un valor de gamma de /etc/config/system.glGammaVal (el valor per defecte és 1.70; les aplicacions de funcionen sobre Irix 6.2 o superior poden passar d'una manera molt simple del perfil sRGB de ICC al sistema de manipulació del color)


NeXT que utilitzi NeXTStep
aplicar gamma 2.22

"Aplicar gamma" significa que l'RGB es converteix en R'G'B' abans de ser suportat pel Sistema Operatiu.

Això es pot fer ràpidament construint una taula de consulta de 256 elements un cop per cada invocació del navegador, així:
for i := 0 to 255 do
 raw := i / 255.0;
 corr := pow (raw, gamma);
 table[i] := trunc (0.5 + corr * 255.0)
end
la qual cosa evitarà qualsevol necessitat de fer càlculs matemàtics trascendentals per a cada atribut de color, i menys per a cada píxel.
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos