Continguts:

1. Cursors: la propietat 'cursor'
2. Preferències de l'usuari respecte els colors
3. Preferències de l'usuari respecte les fonts
4. Contorns dinàmics: la propietat 'outline'
4.1. Els contorns i el focus
5. Magnificació
1. Cursors: la propietat 'cursor'
La propietat cursor especifica el tipus de cursor que ha de ser visualitzat per al dispositiu apuntador. Entre les diferents formes que pot prendre un cursor hi ha el de forma de creu (+), el de forma de fletxa, el de forma de rellotge, etc.
2. Preferències de l'usuari respecte els colors
A més de ser capaç d'assignar valors de color predefinits al text, fons, etc., CSS2 permet als autors especificar els colors de manera que s'integrin en l'entorn gràfic de l'usuari. Així, les regles d'estil que tenen en compte les preferències de l'usuari ofereixen els següents avantatges:

  1. Produeixen pàgines que encaixen amb el look and feel definit per l'usuari.
  2. Produeixen pàgines que poden ser més accessibles ja que les preferències actuals fixades per l'usuari poden estar relacionades amb alguna discapacitat.

El conjunt de valors definits per als colors del sistema és expressament exhaustiu. Per a sistemes que no tenen un valor corresponent, el valor especificat hauria de correspondre's amb l'atribut més semblant del sistema, o amb un color per defecte.

Seguidament es llisten els valors addicionals per als atributs de CSS relacionats amb el color i els seus significats generals. Qualsevol propietat de color (per ex., color o background-color) pot prendre un dels següents noms. Encara que són case-insensitive, es recomana que s'utilitzi el criteri de majúscules/minúscules mostrat aquí, per a fer que els noms siguin més llegibles:

ActiveBorder
Vora de la finestra activa.


ActiveCaption
Títol de la finestra activa.


AppWorkspace
Color de fons de la interfície de múltiples documents.


Background
Fons de l'escriptori.


ButtonFace
Color de la façana per als elements visualitzats tridimensionalment.


ButtonHighlight
Ombra fosca per a elements visualitzats tridimensionalment (per als límits que estan en el costat oposat a la font de llum).


ButtonShadow
Color d'ombra per als elements visualitzats tridimensionalment.


ButtonText
Text dels botons de prémer.


CaptionText
Text del títol, caixa de la mida i caixa de la fletxa de la barra d'scroll.


GrayText
Text gris (inhibit). Aquest color es fixa a #000 si el driver de visualització actual no suporta el color gris sòlid.


Highlight
Ítem/s seleccionat/s en un control.


HighlightText
Text de l'ítem o ítems seleccionats en un control.


InactiveBorder
Vora de la finestra inactiva.


InactiveCaption
Títol de la finestra inactiva.


InactiveCaptionText
Color del text d'un títol inactiu.


InfoBackground
Color de fons dels controls tooltip (informació sobre eines).


InfoText
Color del text dels controls tooltip (informació sobre eines).


Menu
Fons dels menús.


MenuText
Text dels menús.


Scrollbar
Àrea grisa de la barra d'scroll.


ThreeDDarkShadow
Ombra fosca per als elements visualitzats tridimensionalment.


ThreeDFace
Color de la façana per als elements visualitzats tridimensionalment.


ThreeDHighlight
Color de ressaltat per als elements visualitzats tridimensionalment.


ThreeDLightShadow
Color clar per als elements visualitzats tridimensionalment (per als límits que estan de cara a la font de llum).


Window
Fons de la finestra.


WindowFrame
Marc de la finestra.


WindowText
Text de la finestra.


Per exemple, per fixar els colors de primer pla i de fons d'un paràgraf als mateixos colors de primer pla i de fons de la finestra de l'usuari, cal escriure el següent:
	P { color: WindowText; background-color: Window }
3. Preferències de l'usuari respecte les fonts
Tal com pels colors, els autors poden especificar les fonts d'una manera que es faci ús dels recursos del sistema d'un usuari. Consulteu la propietat font per als detalls.
4. Contorns dinàmics: la propietat 'outline'
De vegades els autors de fulls d'estil poden voler crear contorns al voltant dels objectes visuals tals com botons, camps de formulari actius, etc., per a fer-los ressaltar. Els contorns de CSS2 difereixen de les vores en els següents aspectes:

  1. Els contorns no ocupen espai.
  2. Els contorns poden no ser rectangulars.

Les propietats de contorn (outline, outline-width, outline-style i outline-color) controlen l'estil d'aquests contorns dinàmics. Per més detalls, consulteu cada una d'aquestes propietats en aquest manual en el llistat on es troben definides totes les propietats CSS2.

El contorn creat amb les propietats de contorn es dibuixa al voltant d'una caixa, és a dir, el contorn sempre hi és present, i no influencia en la posició o mida de la caixa o de cap altra caixa. Per tant, el fet de visualitzar o suprimir els contorns no causa cap refluxe.

El contorn es dibuixa començant just fora del límit de la vora.

Els contorns poden no ser rectangulars. Per exemple, si l'element es trenca en diverses línies, el contorn és el contorn mínim que engloba totes les caixes de l'element. En contrast amb les vores, el contorn no s'obre al final o al començament de la caixa de línia, sinó que sempre està completament connectat.

Cal remarcar que el contorn és sempre el mateix en tots els costats. En contrast amb les vores, no hi ha una propietat 'outline-top' o 'outline-left'.

L'especificació de CSS2 (i, per tant, aquest manual) no defineix com es dibuixa la solapació de múltiples contorns, o com es dibuixen els contorns per a les caixes que es troben parcialment amagades darrera d'altres elements.

Nota. Com que el contorn del focus no afecta el formatat (és a dir, no es deixa cap espai per a ell en el model de caixa) pot ben bé solapar altres elements que es trobin en la pàgina.

Aquest és un exemple de com dibuixar un contorn gruixut al voltant d'un element BUTTON:
	BUTTON { outline-width : thick }

Els scripts es poden utilitzar per canviar dinàmicament l'amplada del contorn, sense provocar un refluxe.
4.1. Els contorns i el focus
Les interfícies gràfiques d'usuari poden utilitzar contorns al voltant d'elements per a dir-li a l'usuari quin element de la pàgina té el focus. Aquests contorns són un afegit de qualsevol vora, i el fet d'activar o desactivar els contorns no hauria de causar que el document refluxi. El focus és el subjecte de la interacció de l'usuari en un document (per ex., per entrar text, seleccionar un botó, etc.). Els agents d'usuari que suporten el grup de mitjans interactius han de seguir la pista d'on es troba el focus i també han de representar el focus. Això pot fer-se utilitzant contorns dinàmics en conjunció amb la pseudo-classe :focus.

Per exemple, per dibuixar una línia gruixuda negra al voltant d'un element quan té el focus, i una línia gruixuda vermella quan es troba actiu, es poden utilitzar les següents regles:
	:focus  { outline: thick solid black }
	:active { outline: thick solid red }
5. Magnificació
El grup de treball de CSS considera que la magnificació d'un document o de porcions d'un document no s'hauria d'especificar a través dels fulls d'estil. Els agents d'usuari poden suportar aquesta magnificació de diferents maneres (per ex., unes imatges més grans, uns sons més alts, etc.).

Quan es magnifica una pàgina, els agents d'usuari haurien de preservar les relacions entre els elements posicionats. Per exemple, una tira còmica pot estar composada d'imatges amb elements de text sobreposats. Quan es magnifiqui aquesta pàgina, un agent d'usuari hauria de mantenir el text dins dels globus de la tira còmica.
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos