Continguts:

1. Indentació: la propietat 'text-indent'
2. Alineació: la propietat 'text-align'
3. Decoració
3.1. Subratllat, sobreratllat, tatxat i parpalleig: la propietat 'text-decoration'
3.2. Ombrejat del text: la propietat 'text-shadow'
4. Espaiat de lletres i paraules: les propietats 'letter-spacing' i 'word-spacing'
5. Capitalització: la propietat 'text-transform'
6. Espai en blanc: la propietat 'white-space'
En aquest tema es fa referència a les propietats que afecten la presentació visual dels caràcters, espais, paraules i paràgrafs.
1. Indentació: la propietat 'text-indent'
La propietat text-indent especifica la indentació de la primera línia de text d'un bloc. Més precisament, especifica la indentació de la primera caixa que es troba dins de la primera caixa de línia d'un bloc. La caixa s'indenta respecte el límit esquerre (o dret, en el cas de la disposició de dreta a esquerra) de la caixa de línia. Els agents d'usuari haurien de presentar aquesta indentació com un espai en blanc.
2. Alineació: la propietat 'text-align'
La propietat text-align descriu com està alineat el contingut inline d'un bloc. Un bloc de text és una pila de caixes de línia. L'alineació és fa respecte els costats esquerre i dret de la caixa de línia, i no respecte el viewport. Aquesta propietat també pot alinear el contingut de les cel·les d'una taula respecte una determinada cadena de text (un punt, un símbol, etc.).

Per més informació i exemples sobre el funcionament de la propietat text-align consulteu en aquest manual el llistat on es troben definides totes les propietats CSS2.

Nota. L'algorisme real de justificació utilitzat és depenent del llenguatge escrit i de l'agent d'usuari.
3. Decoració
3.1. Subratllat, sobreratllat, tatxat i parpalleig: la propietat 'text-decoration'
La propietat text-decoration descriu les decoracions que s'afegeixen al text d'un element. Si aquesta propietat s'especifica per a un element block-level, afecta tots els descendents inline-level de l'element. Si s'especifica per a (o afecta) un element inline-level, afecta totes de caixes generades per l'element. Si l'element no té contingut o no té contingut en forma de text (per ex., conté un element IMG de l'HTML), els agents d'usuari han d'ignorar aquesta propietat.

Aquesta propietat no s'hereta, però les caixes descendents d'una caixa de bloc haurien d'estar formatades amb la mateixa decoració (per ex., totes haurien d'estar subratllades). El color de les decoracions hauria de romandre el mateix fins i tot si els elements descendents tenen diferents valors per a color.
3.2. Ombrejat del text: la propietat 'text-shadow'
Mitjançant la propietat text-shadow, es pot aplicar sobre el text d'un element una seqüència d'efectes d'ombra els quals poden solapar-se els uns als altres, però mai solaparan el text en sí. Els efectes d'ombra no alteren la mida d'una caixa, però es poden extendre més enllà dels seus límits. El nivell d'apilament dels efectes d'ombra és el mateix que el del propi element.

Cada efecte d'ombra ha d'especificar un radi d'efecte i pot opcionalment especificar un radi de borrositat i un color d'ombra.

L'ombrejat del text es pot utilitzar amb els pseudo-elements :first-letter i :first-line.

Nota. La propietat text-shadow no es troba definida en CSS1. Alguns efectes d'ombra poden presentar text invisible en agents d'usuari que només suportin CSS1.
4. Espaiat de lletres i paraules: les propietats 'letter-spacing' i 'word-spacing'
La propietat letter-spacing especifica el funcionament de l'espaiat entre els caràcters del text.

Els algorismes d'espaiat de caràcters són depenents de l'agent d'usuari. L'espaiat dels caràcters també pot estar influenciat per la justificació (veieu la propietat text-align).

La propietat word-spacing especifica el comportament de l'espaiat entre paraules.

Els algorismes d'espaiat de paraules són depenents de l'agent d'usuari. L'espaiat de paraules també és influenciat per la justificació (veieu la propietat text-align).
5. Capitalització: la propietat 'text-transform'
La propietat text-transform controla els efectes de capitalització del text d'un element (posar el primer caràcter de cada paraula en majúscula, posar tots els caràcters de cada paraula en majúscules o posar tots els caràcters de cada paraula en minúscules). La transformació real en cada cas s'escriu de manera depenent del llenguatge. Veieu la RFC 2070 per a les maneres de trobar el llenguatge d'un element.
6. Espai en blanc: la propietat 'white-space'
La propietat white-space declara com es tracta l'espai en blanc dins un element. Els agents d'usuari és possible que ignorin aquesta propietat en els fulls d'estil d'autor i d'usuari, però han de tenir especificat un valor per a ella en el full d'estil per defecte.
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos