Continguts:

1. Introducció
2. Especificar fulls d'estil depenents de mitjà
2.1. La regla @media
3. Tipus reconeguts de mitjans
3.1. Grups de mitjans
1. Introducció
Una de les característiques més importants dels fulls d'estil és que especifiquen com ha de ser presentat un document sobre diferents mitjans: en la pantalla, en paper, amb un sintetitzador de veu, amb un dispositiu braille, etc.

Certes propietats CSS estan dissenyades només per a certs mitjans (per ex., la propietat cue-before per a agents d'usuari acústics). En ocasions, no obstant, els fulls d'estil per a diferents tipus de mitjans poden compartir una propietat, però requereixen valors diferents per a aquella propietat. Per exemple, la propietat font-size és útil tant per a mitjans de pantalla com per a mitjans d'impressió. Tanmateix, els dos mitjans són suficientment diferents com per a requerir valors diferents per a la propietat comuna; un document necessitarà generalment una font més gran en una pantalla d'ordinador que en paper. L'experiència també mostra que les fonts sans-serif són més fàcils de llegir en la pantalla, mentre que les fonts serifs són més fàcils de llegir en el paper. Per aquestes raons, és necessari expressar que un full d'estil -- o una secció d'un full d'estil -- s'aplica a certs tipus de mitjans.
2. Especificar fulls d'estil depenents de mitjà
Actualment hi ha dues maneres d'especificar dependències de mitjà pels fulls d'estil:

2.1. La regla @media
Una regla @media especifica els tipus de mitjans objectiu (separats per comes) d'un conjunt de regles (delimitades per claus). La construcció @media permet regles de full d'estil per a varis mitjans en el mateix full d'estil. Per exemple, es podria tenir aquest full d'estil:
	@media print {
		BODY { font-size: 10pt }
	}
	@media screen {
		BODY { font-size: 12pt }
	}
	@media screen, print {
		BODY { line-height: 1.2 }
	}
3. Tipus reconeguts de mitjans
Un tipus de mitjà CSS dóna nom a un conjunt de propietats CSS. Un agent d'usuari que al·lega que suporta un tipus de mitjà pel nom, ha d'implementar totes les propietats que s'apliquen a aquest tipus de mitjà.

Els noms triats pels tipus de mitjans CSS reflecteixen els dispositius objectiu pels quals les propietats rellevants tenen sentit. En la següent llista de tipus de mitjans CSS, les descripcions informatives no són normatives. Només donen un significat de per a quin dispositiu està pensat el tipus de mitjà:


all
Apropiat per a tots els dispositius.


aural
Exprés per a sintetitzadors de veu. Veieu el tema "Fulls d'estil audibles" per a més informació.


braille
Exprés per a dispositius braille de realimentació tàctil.


embossed
Exprés per a impressores braille paginades.


handheld
Exprés per a dispositius manuals (típicament petites pantalles, monocromàtiques i d'amplada de banda limitada.)


print
Exprés per a material opac paginat i per a documents visionats en pantalles en mode de previsualització d'impressió. Consulteu el tema "Mitjans paginats" per a informació sobre temes de formatat que són específics dels mitjans paginats.


projection
Exprés per a presentacions projectades, per exemple, projectors o impressores de transparències. Consulteu el tema "Mitjans paginats" per a informació sobre temes de formatat que són específics dels mitjans paginats.


screen
Exprés principalment per a pantalles d'ordinador en color.


tty
Exprés per a mitjans que utilitzin una graella de caràcters de freqüència fixa, tals com teletips, terminals o dispositius portàtils amb capacitats de visualització limitades. Els autors no haurien d'usar unitats de píxel amb el tipus de mitjà "tty".


tv
Exprés per a dispositius de tipus televisió (baixa resolució, color, pantalles amb capacitat de desplegament limitada, disponibilitat de so).


Els noms dels tipus de mitjans són case-insensitive.

Degut a les tecnologies ràpidament canviants, CSS no especifica una llista definitiva de tipus de mitjans que poden ser valors per a @media.

Nota. Futures versions de CSS poden extendre aquesta llista. Els autors no haurien de confiar en noms de tipus de mitjans que no estiguin encara definits per una especificació de CSS (i, per tant, per aquest manual).
3.1. Grups de mitjans
En la definició de cada propietat CSS s'hi especifiquen els tipus de mitjans pels quals la propietat ha de ser implementada per un agent d'usuari confomat. Com que les propietats generalment s'apliquen a bastants mitjans, la secció "S'aplica a" de cada definició de propietat llista els grups de mitjans abans que els tipus individuals de mitjans. Cada propietat s'aplica a tots els tipus de mitjans que es troben dins dels grups de mitjans llistats en la seva definició.

CSS2 defineix els següents grups de mitjans:


La següent taula mostra les relacions entre els grups de mitjans i els tipus de mitjans:

TIPUS DE MITJANSGRUPS DE MITJANS
  continus/paginatsvisuals/auditius/tàctilsgraella/bitmapinteractius/estàtics
auralcontinusauditiusN/Aambdós
braillecontinustàctilsgraellaambdós
embosspaginatstàctilsgraellaambdós
handheldambdósvisualsambdósambdós
printpaginatsvisualsbitmapestàtics
projectionpaginatsvisualsbitmapestàtics
screencontinusvisualsbitmapambdós
ttycontinusvisualsgraellaambdós
tvambdósvisuals, auditiusbitmapambdós


N/A = "No s'aplica a cap".
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos