Continguts:

2.1. Introducció
2.2. Aplicació del Nucli del DOM en l'HTML
2.2.1. Convencions de Noms
2.3. Miscel·lània de Definicions d'Objectes
2.4. Objectes relacionats amb els documents HTML
2.5. Elements HTML
2.5.1. Atributs de Propietats
2.5.2. Excepcions de Nomenclatura
2.5.3. Exposar els noms de tipus d'elements (tagName)
2.5.4. La interfície HTMLElement
2.5.5. Definicions d'objectes
2.1. Introducció
Aquesta secció extén la API del Nucli del Nivell 1 per descriure objectes i mètodes específics per a documents HTML. En general, la funcionalitat que es necessita per a manipular estructures jeràrquiques de documents, elements i atributs, es trobaran en la secció nucli; la funcionalitat que depèn d'elements específics definits en l'HTML es trobaran en aquesta secció.

Les aspiracions de la API del DOM específica per a l'HTML són:


Les diferències clau entre el nucli del DOM i l'aplicació del DOM en l'HTML és que el Model d'Objecte del Document de l'HTML exposa un nombre de mètodes i propietats de conveniència que són consistents amb els models existents i són més apropiats per als escriptors d'scripts. En molts casos, aquests avenços no són aplicables a un DOM general perquè es basen en la presència d'una DTD predefinida. Per al DOM de Nivell 1 se suposen les DTDs Transicional (Transitional DTD) i Frameset (Frameset DTD) de l'HTML. La interoperativitat entre implementacions només es garanteix per als elements i els atributs que estiguin especificats en aquestes DTDs.

El Grup de Treball del DOM del W3C ha intentat mantenir, sempre que li ha estat possible, la compatibilitat amb el "DOM Nivell 0", la qual fa referència a la funcionalitat exposada en el Netscape Navigator 3.0 i el Microsoft Explorer 3.0.

Més específicament, aquest document inclou les següents especialitzacions per a l'HTML:


El DOM de Nivell 1 no inclou mecanismes per a accedir i modificar estil especificat mitjançant CSS. A més a més, no defineix un model d'event per a documents HTML. Aquesta funcionalitat està planejada per a ser especificada en un futur Nivell de l'especificació del DOM.

2.2. Aplicació del Nucli del DOM en l'HTML
2.2.1. Convencions de Noms
El DOM de l'HTML segueix una convenció de noms per propietats, mètodes, events, col·leccions i tipus de dades. Tots els noms estan definits com a una o més paraules angleses concatenades per a formar una sola cadena.

Propietats i mètodes.
El nom de propietat o mètode comença amb la paraula clau inicial en mínúscules, i cada paraula subseqüent comença amb una lletra en majúscules. Per exemple, una propietat que retorna meta informació d'un document tal com la data en què va ser creat el fitxer, s'ha d'anomenar "fileDateCreated". En el lligam amb ECMAScript les propietats estan exposades amb mètodes get i set.

Interfícies i atributs no-HTML 4.0.
Mentre que la majoria de les interfícies definides més avall es poden associar directament als elements definits en la Recomanació de l'HTML 4.0, algunes d'elles no poden. Similarment, no tots els atributs llistats més avall tenen equivalents en l'especificació de l’HTML 4.0 (alguns sí, però han estat reanomenats per a evitar conflictes amb els llenguatges d'script). Les definicions de les interfícies i dels atributs recomanen la consulta de l'especificació de l'HTML 4.0, allà hi tenen les corresponents definicions d'elements i atributs; totes les altres són afegides per l'especificació del DOM, bé per conveniència o bé per compatibilitat retroactiva amb les implementacions del "DOM Nivell 0".

2.3. Miscel·lània de Definicions d'Objectes
Interfície HTMLCollection
Una HTMLCollection és una llista de nodes. Un node individual pot ser accedit bé per un índex ordinal o bé pels atributs name o id del node. Nota: Les col·leccions en el DOM de l'HTML se'ls diu que són vives, és a dir, que se sobreescriuen automàticament quan el document subjacent és modificat.
Definició IDL
interface HTMLCollection {
  readonly attribute unsigned long   length;
  Node   item(in unsigned long index);
  Node   namedItem(in DOMString name);
};
Atributs
length
Aquest atribut especifica la longitut o mida de la llista.
Mètodes
item
Aquest mètode recupera un node especificat per un índex ordinal. Els nodes estan numerats en l'ordre de l'arbre (ordre de recorregut en profunditat).

Paràmetres
index
L'índex del node que s'ha d'anar a buscar. L'origen de l'índex és 0.

Valors de Retorn
El Node de la posició corresponent en cas d'èxit. Es retorna un valor de null si l'índex és fora de rang.

Aquest mètode no causa cap excepció.
namedItem
Aquest mètode recupera un Node usant un nom. Primer cerca un Node amb un atribut id que unifiqui. Si no en troba cap, aleshores cerca un Node amb un atribut name que unifiqui, però només en aquestlls elements als quals se'ls permet un atribut name.

Paràmetres
name
El nom del Node que s'ha d'anar a buscar.

Valors de Retorn
El Node amb un nom o atribut id el valor del qual correspongui amb la cadena especificada. En cas de fallada (és a dir, no hi ha cap node amb aquest nom), es retorna null.

Aquest mètode no causa cap excepció.
2.4. Objectes relacionats amb els documents HTML
Interfície HTMLDocument
Un HTMLDocument és l'arrel de la jerarquia HTML i sosté tot el contingut sencer. A més de facilitar accés a la jerarquia, també proveeix alguns mètodes convenients per a accedir a certs conjunts d'informació del document.

Les següents propietats han estat menyspreuades en favor de les corresponents per a l'element BODY:

Definició IDL
interface HTMLDocument : Document {
   attribute DOMString         title;
  readonly attribute DOMString      referrer;
  readonly attribute DOMString      domain;
  readonly attribute DOMString      URL;
   attribute HTMLElement        body;
  readonly attribute HTMLCollection   images;
  readonly attribute HTMLCollection   applets;
  readonly attribute HTMLCollection   links;
  readonly attribute HTMLCollection   forms;
  readonly attribute HTMLCollection   anchors;
   attribute DOMString         cookie;
  void     open();
  void     close();
  void     write(in DOMString text);
  void     writeln(in DOMString text);
  Element    getElementById(in DOMString elementId);
  NodeList   getElementsByName(in DOMString elementName);
};
Atributs
title
El títol d'un document tal i com està especificat en l'element TITLE en la capçalera (head) del document.
referrer
Retorna la URI de la pàgina que ha linkat a aquesta pàgina. El valor és una cadena buida si l'usuari ha navegat a la pàgina directament (i no a través d'un link, sinó, per exemple, via un bookmark).
domain
El nom del domini del servidor que ha servit el document, o una cadena nula si el servidor no pot ser identificat mitjançant un nom de domini.
URL
La URI completa del document.
body
L'element que conté el contingut pel document. En documents amb continguts en el BODY retorna l'element BODY, i en documents frameset retorna l'element FRAMESET més exterior.
images
Una col·lecció de tots els elements IMG d'un document. El comportament és limitat als elements IMG per raons de compatibilitat retroactiva.
applets
Una col·lecció de tots els elements OBJECT que inclouen applets i elements APPLET (menyspreuats) d'un document.
links
Una col·lecció de tots els elements AREA i elements ancla d'un document que tenen un valor per a l'atribut href.
forms
Una col·lecció de tots els formularis d'un document.
anchors
Una col·lecció de tots els elements ancla (A) d'un document amb un valor per a l'atribut name. Nota: Per raons de compatibilitat retroactiva, el conjunt retornat d'ancles només conté aquelles ancles que han estat creades amb l'atribut name, no aquelles que han estat creades amb l'atribut id.
cookie
Les cookies associades amb aquest document. Si no n'hi ha cap, el valor és una cadena buida. D'altra manera, el valor és una cadena: una llista delimitada per punts i comes de parelles "nom, valor" de totes les cookies associades amb la pàgina. Per exemple, name=valor;expires=data.
Mètodes
open
Nota. Aquest mètode i els següents permeten a un usuari afegir o reemplaçar el model d'estructura d'un document utilitzant cadenes d'HTML no analitzat gramaticalment. En el moment d'escriure l'especificació del DOM Nivell 1 s'estaven considerant mètodes alternatius per a proporcionar una funcionalitat similar tant pels documents HTML com XML. Els següents mètodes poden esdevenir menyspreuats en algun punt en el futur en favor d'un mecanisme de propòsit més general.

Obre un document per a l'escriptura. Si hi ha algun document en l'objectiu, aquest mètode l'esborra.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
close
Tanca un document obert amb open() i en força la presentació.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
write
Escriu una cadena de text a un document obert amb open(). El text és analitzat gramaticalment en el model d'estructura del document.

Paràmetres
text
La cadena que ha de ser analitzada gramaticalment en alguna estructura del model d'estructura del document.

Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
writeln
Escriu una cadena de text seguida d'un caràcter de nova línia a un document obert amb open(). El text és analitzat gramaticalment en el model d'estructura del document.

Paràmetres
text
La cadena que ha de ser analitzada gramaticalment en alguna estructura del model d'estructura del document.

Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
getElementById
Retorna l'Element l'id del qual ve donat per elementId. Si no existeix tal element, retorna null. El comportament no està definit si més d'un element té aquest id.

Paràmetres
elementId
El valor únic de id per a un element.

Valors de Retorn
L'element que unifica.

Aquest mètode no causa cap excepció.
getElementsByName
Retorna la col·lecció (possiblement buida) d'elements el valor de name dels quals vingui donat per elementName.

Paràmetres
elementName
El valor de l'atribut name per a un element.

Valors de Retorn
Els elements que unifiquen.

Aquest mètode no causa cap excepció.
2.5. Elements HTML
2.5.1. Atributs de Propietats
Els atributs de l'HTML estan exposats com a propietats de l'objecte element. El nom de la propietat exposada sempre utilitza els convenis dels noms, i és independent del case de l'atribut del document font. El tipus de dades de la propietat ve determinada pel tipus de l'atribut tal com està determinat per les DTDs transicional i frameset de l'HTML 4.0. Els atributs tenen la semàntica (incloent-hi la case-sensibilitat) donada en l'especificació de l'HTML 4.0.

Els atributs estan exposats com a propietats per a la compatibilitat amb el "DOM Nivell 0". Aquest costum és menyspreuat perquè no pot generalitzar-se a tots els noms d'atributs possibles, tal com es requereix tant per a l'XML com potencialment per a futures versions de l'HTML. Es recomana l'ús dels mètodes genèrics de l'interfície nucli Element per a inicialitzar, obtenir i substraure atributs:

Tipus de dada de la DTDTipus de dada del DOM
CDATADOMString
Llista de valors (per ex., (left | right | center))DOMString
Llista d'un valor (per ex., (border))boolean
Numberlong int

El valor de retorn d'un atribut que té un tipus de dades que és una llista de valors sempre té la primera lletra en majúscula, independentment del case del valor en el document font. Per exemple, si el valor de l'atribut align d'un element P és "left" aleshores és retornat com a "Left". Pels atributs amb tipus de dades CDATA, el case del valor de retorn és el que ve donat en el document font.
2.5.2. Excepcions de Nomenclatura
Per evitar conflictes dels espais de noms, un atribut que tingui el mateix nom que una paraula clau d'un dels llenguatges de lligam escollits es prefixarà. Per a l'HTML, el prefix utilitzat és "html". Per exemple, l'atribut for de l'element LABEL col·lisiona amb els convenis de la construcció de bucles i es reanomena com a htmlFor.
2.5.3. Exposar els noms de tipus d'elements (tagName)
Els noms de tipus d'elements exposats a través d'una propietat es troben en majúscules. Per exemple, el nom del tipus d'element body s'exposa a través de la propietat "tagName" com a "BODY".
2.5.4. La interfície HTMLElement
Interfície HTMLElement
Totes les interfícies d'element de l'HTML deriven d'aquesta classe. Els elements que només exposen els atributs nucli de l'HTML es representen mitjançant la interfície base HTMLElement. Aquests elements són els següents:

HEAD
especials: SUB, SUP, SPAN, BDO
font: TT, I, B, U, S, STRIKE, BIG, SMALL
frase: EM, STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD, VAR, CITE, ACRONYM, ABBR
llista: DD, DT
NOFRAMES, NOSCRIPT
ADDRESS, CENTER

Nota. L'atribut style per a aquesta interfície es reserva per a un ús futur.
Definició IDL
interface HTMLElement : Element {
  attribute DOMString   id;
  attribute DOMString   title;
  attribute DOMString   lang;
  attribute DOMString   dir;
  attribute DOMString   className;
};
Atributs
id
L'identificador de l'element. Veieu la definició de l'atribut id de l'HTML 4.0.
title
El títol explicatiu de l'element. Veieu la definició de l'atribut title de l'HTML 4.0.
lang
Codi d'idioma definit en la RFC 1766. Veieu la definició de l'atribut lang de l'HTML 4.0.
dir
Especifica el sentit bàsic del text direccionalment neutral i la direccionalitat de les taules. Veieu la definició de l'atribut dir de l'HTML 4.0.
className
L'atribut class de l'element. Aquest atribut ha estat reanomenat degut als conflictes amb la paraula clau "class" exposada per molts llenguatges. Veieu la definició de l'atribut class de l'HTML 4.0.
2.5.5. Definicions d'objectes
Els objectes definits en aquesta subsecció són:

Interfície HTMLHtmlElement
Arrel d'un document HTML. Veieu la definició de l'element HTML de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLHtmlElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   version;
};
Atributs
version
Informació de la versió de la DTD del document. Veieu la definició de l'atribut version de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLHeadElement
Informació de capçalera del document. Veieu la definició de l'element HEAD de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLHeadElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   profile;
};
Atributs
profile
La URI que designa un perfil de metadades. Veieu la definició de l'atribut profile de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLLinkElement
L'element LINK especifica un link a un recurs extern, i defineix la relació d'aquest document amb aquell recurs (o viceversa). Veieu la definició de l'element LINK de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLLinkElement : HTMLElement {
  attribute boolean    disabled;
  attribute DOMString   charset;
  attribute DOMString   href;
  attribute DOMString   hreflang;
  attribute DOMString   media;
  attribute DOMString   rel;
  attribute DOMString   rev;
  attribute DOMString   target;
  attribute DOMString   type;
};
Atributs
disabled
Habilita/inhabilita el link. Aquest atribut s'utilitza actualment només per als links dels fulls d'estil, i pot ser utilitzat per activar o desactivar fulls d'estil.
charset
La codificació de caràcter del recurs al qual s'està linkant. Veieu la definició de l'atribut charset de l'HTML 4.0.
href
La URI del recurs linkat. Veieu la definició de l'atribut href de l'HTML 4.0.
hreflang
Codi d'idioma del recurs linkat. Veieu la definició de l'atribut hreflang de l'HTML 4.0.
media
Dissenyat per a ser utilitzat amb un o més mitjans objectiu. Veieu la definició de l'atribut media de l'HTML 4.0.
rel
Tipus de link cap endavant. Veieu la definició de l'atribut rel de l'HTML 4.0.
rev
Tipus de link cap enrera. Veieu la definició de l'atribut rev de l'HTML 4.0.
target
Frame dins el qual s'ha de presentar el recurs. Veieu la definició de l'atribut target de l'HTML 4.0.
type
Tipus de contingut explicatiu. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLTitleElement
El títol del document. Veieu la definició de l'element TITLE de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLTitleElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   text;
};
Atributs
text
El títol especificat en forma de cadena.
Interfície HTMLMetaElement
Aquesta interfície conté metainformació genèrica sobre el document. Veieu la definició de l'element META de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLMetaElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   content;
  attribute DOMString   httpEquiv;
  attribute DOMString   name;
  attribute DOMString   scheme;
};
Atributs
content
Informació associada. Veieu la definició de l'atribut content de l'HTML 4.0.
httpEquiv
Nom de la capçalera HTTP de resposta. Veieu la definició de l'atribut http-equiv de l'HTML 4.0.
name
Nom de meta informació. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
scheme
Selecciona la forma del contingut. Veieu la definició de l'atribut scheme de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLBaseElement
URI base del document. Veieu la definició de l'element BASE de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLBaseElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   href;
  attribute DOMString   target;
};
Atributs
href
La URI base. Veieu la definició de l'atribut href de l'HTML 4.0.
target
El frame objectiu per defecte. Veieu la definició de l'atribut target de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLIsIndexElement
Aquest element s'utilitza per a l'entrada de text d'una sola línia. Veieu la definició de l'element ISINDEX de l'HTML 4.0. Aquest element és menyspreuat en l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLIsIndexElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute DOMString         prompt;
};
Atributs
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context d'un formulari.
prompt
El missatge de prompt. Veieu la definició de l'atribut prompt de l'HTML 4.0. Aquest atribut és menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLStyleElement
Informació d'estil. S'està planejant definir un model d'objecte de fulls d'estil més detallat en un document separat. Veieu la definició de l'atribut STYLE de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLStyleElement : HTMLElement {
  attribute boolean    disabled;
  attribute DOMString   media;
  attribute DOMString   type;
};
Atributs
disabled
Habilita/inhabilita el full d'estil.
media
Dissenyat per a ser utilitzat amb un o més mitjans objectiu. Veieu la definició de l'atribut media de l'HTML 4.0.
type
El llenguatge de fulls d'estil. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLBodyElement
El cos del document HTML. Aquest element sempre es troba present en la API del DOM, fins i tot si els tags no es troben presents en el document font. Veieu la definició de l'element BODY de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLBodyElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   aLink;
  attribute DOMString   background;
  attribute DOMString   bgColor;
  attribute DOMString   link;
  attribute DOMString   text;
  attribute DOMString   vLink;
};
Atributs
aLink
Color dels links actius (després de prémer el botó del ratolí, però abans de deixar-lo anar). Veieu la definició de l'atribut alink de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
background
La URI de la imatge de la textura de mosaic del fons. Veieu la definició de l'atribut background de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
bgColor
Color de fons del document. Veieu la definició de l'atribut bgcolor de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
link
Color dels links que no estan actius i no han estat visitats. Veieu la definició de l'atribut link de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
text
Color del text del document. Veieu la definició de l'atribut text de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
vLink
Color dels links que han estat visitats per l'usuari. Veieu la definició de l'atribut vlink de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLFormElement
L'element FORM comprèn un comportament similar a una col·lecció i un element. Proporciona un accés directe als elements d'entrada de dades així com als atributs que es troben continguts en l'element formulari. Veieu la definició de l'element FORM de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLFormElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLCollection   elements;
  readonly attribute long        length;
   attribute DOMString         name;
   attribute DOMString         acceptCharset;
   attribute DOMString         action;
   attribute DOMString         enctype;
   attribute DOMString         method;
   attribute DOMString         target;
  void   submit();
  void   reset();
};
Atributs
elements
Retorna una col·lecció de tots els elements de control del formulari.
length
El nombre de controls del formulari.
name
Nomena el formulari.
acceptCharset
Llista dels conjunts de caràcters suportats pel servidor. Veieu la definició de l'atribut accept-charset de l'HTML 4.0.
action
Rutina server-side de servei a un formulari. Veieu la definició de l'atribut action de l'HTML 4.0.
enctype
El tipus de contingut del formulari sotmès, generalment "application/x-www-form-urlencoded". Veieu la definició de l'atribut enctype de l'HTML 4.0.
method
Mètode HTTP utilitzat per a sotmetre un formulari. Veieu la definició de l'atribut method de l'HTML 4.0.
target
Frame dins el qual s'ha de presentar el recurs. Veieu la definició de l'atribut target de l'HTML 4.0.
Mètodes
submit
Sotmet el formulari. Executa la mateixa acció que el botó de sotmetre.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
reset
Restaura els valors per defecte d'un element form. Executa la mateixa acció que un botó de reinici.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLSelectElement
L'element select permet la selecció d'una opció. Les opcions contingudes poden ser accedides directament a través de l'element select com a una col·lecció. Veieu la definició de l'element SELECT de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLSelectElement : HTMLElement {
  readonly attribute DOMString      type;
   attribute long            selectedIndex;
   attribute DOMString         value;
   attribute long            length;
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute HTMLCollection       options;
   attribute boolean          disabled;
   attribute boolean          multiple;
   attribute DOMString         name;
   attribute long            size;
   attribute long            tabIndex;
  void   add(in HTMLElement element, 
         in HTMLElement before);
  void   remove(in long index);
  void   blur();
  void   focus();
};

Atributs
type
El tipus de control creat. El valor de l'atribut type és la cadena "select-multiple" quan l'atribut multiple és cert, i la cadena "select-one" quan és fals.
selectedIndex
L'índex ordinal de la opció seleccionada. El valor -1 es retorna si no hi ha cap element seleccionat. Si es seleccionen múltiples opcions, es retorna l'índex de la primera opció seleccionada.
value
El valor actual del control de formulari.
length
El nombre d'opcions d'aquest SELECT.
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context d'un formulari.
options
La col·lecció d'elements OPTION continguda per aquest element.
disabled
El control es troba indisponible en aquest context. Veieu la definició de l'atribut disabled de l'HTML 4.0.
multiple
Si és cert, es poden seleccionar múltiples elements OPTION en aquest SELECT. Veieu la definició de l'atribut multiple de l'HTML 4.0.
name
Nom de l'objecte o del control de formulari quan es sotmet amb un formulari. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
size
Nombre de files visibles. Veieu la definició de l'atribut size de l'HTML 4.0.
tabIndex
Índex que representa la posició de l'element en l'ordre de tabulació. Veieu la definició de l'atribut tabindex de l'HTML 4.0.
Mètodes
add
Afegeix un nou element a la col·lecció d'elements OPTION per a aquest SELECT.

Paràmetres
element
L'element que s'ha d'afegir.
before
L'element que s'ha d'inserir abans, o bé null per al cap de la llista.

Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
remove
Substrau un element de la col·lecció d'elements OPTION per a aquest SELECT. No fa res si no hi ha cap element que tingui l'índex donat.

Paràmetres
index
L'índex de l'ítem que s'ha de substraure.


Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
blur
Substrau el focus de teclat d'aquest element.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
focus
Dóna el focus de teclat a aquest element.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLOptGroupElement
Grups d'opcions juntes en subdivisions lògiques. Veieu la definició de l'element OPTGROUP de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLOptGroupElement : HTMLElement {
  attribute boolean    disabled;
  attribute DOMString   label;
};
Atributs
disabled
El control no es troba disponible en aquest context. Veieu la definició de l'atribut disabled de l'HTML 4.0.
label
Assigna una etiqueta a aquest grup d'opcions. Veieu la definició de l'atribut label de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLOptionElement
Una opció seleccionable. Veieu la definició de l'element OPTION de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLOptionElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute boolean          defaultSelected;
  readonly attribute DOMString      text;
  readonly attribute long         index;
   attribute boolean          disabled;
   attribute DOMString         label;
  readonly attribute boolean       selected;
   attribute DOMString         value;
};
Atributs
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins del context d'un formulari.
defaultSelected
Representa el valor de l'atribut HTML selected. El valor d'aquest atribut no canvia si l'estat del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu canvia. Veieu la definició de l'atribut selected de l'HTML 4.0.
text
El text que està contingut dins de l'element option.
index
L'índex d'aquest OPTION dins el seu SELECT pare.
disabled
El control no està disponible en aquest context. Veieu la definició de l'atribut disabled en l'HTML 4.0.
label
Etiqueta d'opció per a utilitzar en menús jeràrquics. Veieu la definició de l'atribut label en l'HTML 4.0.
selected
Representa l'estat actual del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu. El fet de canviar aquest atribut també canvia l'estat del control de formulari, però no canvia el valor de l'atribut HTML selected de l'element.
value
El valor actual del control de formulari. Veieu la definició de l'atribut value en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLInputElement
Control de formulari. Nota: Depenent de l’entorn en què s’està visualitzant la pàgina, la propietat value pot ser de només lectura per al tipus d’entrada d'upload d'un fitxer. Per al tipus d’entrada “password” el valor real retornat pot ser emmascarat per a prevenir-ne un ús desautoritzat. Veieu la definició de l’element INPUT de l’HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLInputElement : HTMLElement {
   attribute DOMString         defaultValue;
   attribute boolean          defaultChecked;
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute DOMString         accept;
   attribute DOMString         accessKey;
   attribute DOMString         align;
   attribute DOMString         alt;
   attribute boolean          checked;
   attribute boolean          disabled;
   attribute long            maxLength;
   attribute DOMString         name;
   attribute boolean          readOnly;
   attribute DOMString         size;
   attribute DOMString         src;
   attribute long            tabIndex;
  readonly attribute DOMString      type;
   attribute DOMString         useMap;
   attribute DOMString         value;
  void   blur();
  void   focus();
  void   select();
  void   click();
Atributs
defaultValue
Quan l'atribut type de l'element té el valor "Text", "File" o "Password", aquest atribut representa l'atribut HTML value de l'element. El valor d'aquest atribut no canvia si els continguts del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu canvien. El fet de canviar aquest atribut, no obstant, reinicia els continguts del control de formulari. Veieu la definició de l'atribut value de l'HTML 4.0.
defaultChecked
Quan l'atribut type de l'element té el valor "Checkbox" o "Radio", aquest atribut representa l'atribut HTML checked de l'element. El valor d'aquest atribut no canvia si l'estat del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu canvia. El fet de canviar aquest atribut, no obstant, reinicia l'estat del control de formulari. Veieu la definició de l'atribut checked de l'HTML 4.0.
form
Retorna l’element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context d’un formulari.
accept
Una llista de tipus de continguts separats per comes que un servidor que processi aquest formulari suportarà correctament. Veieu la definició de l’atribut accept de l’HTML 4.0.
accessKey
Una clau d’accés d’un sol caràcter per a donar accés al control del formulari. Veieu la definició de l’atribut accesskey de l’HTML 4.0.
align
Alinea aquest objecte (verticalment o horitzontalment) respecte el text que l’envolta. Veieu la definició de l’atribut align de l’HTML 4.0 (aquest atribut és un atribut menyspreuat en l’HTML 4.0).
alt
Text alternatiu per als agents d’usuari que no presenten el contingut normal d’aquest element. Veieu la definició de l’atribut alt de l’HTML 4.0.
checked
Quan l'atribut type de l'element té el valor "Checkbox" o "Radio", aquest atribut representa l'estat actual del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu. Els canvis en aquest atribut canvien l'estat del control de formulari, però no canvien el valor de l'atribut HTML value de l'element.
disabled
El control no es troba disponible en aquest context. Veieu la definició de l’atribut disabled de l’HTML 4.0.
maxLength
Màxim nombre de caràcters per als camps de text, quan type té valor “Text” o “Password”. Veieu la definició de l’atribut maxlength de l’HTML 4.0.
name
Nom d’objecte o de control de formulari quan és sotmès amb un formulari. Veieu la definició de l’atribut name de l’HTML 4.0.
readOnly
Aquest control és de només lectura. Quan type té valor “text” o “password” només. Veieu la definició de l’atribut readonly de l’HTML 4.0.
size
Informació sobre la mida. El significat precís és específic per a cada tipus de camp. Veieu la definició de l’atribut size de l’HTML 4.0.
src
Quan l’atribut type té valor “Image”, aquest atribut especifica la localització de la imatge que ha de ser utilitzada per a decorar el botó de "submit" gràfic. Veieu la definició de l’atribut src de l’HTML 4.0.
tabIndex
Índex que representa la posició de l’element en l’ordre de tabulació. Veieu la definició de l’atribut tabindex de l’HTML 4.0.
type
El tipus del control creat. Veieu la definició de l’atribut type de l’HTML 4.0.
useMap
Utilitza un mapa d’imatge client-side. Veieu la definició de l’atribut usemap de l’HTML 4.0.
value
Quan l'atribut type de l'element té el valor "Text", "File" o "Password", aquest atribut representa els continguts actuals del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu. El fet de canviar aquest atribut canvia els continguts del control de formulari, però no canvia el valor de l'atribut HTML value de l'element. Quan l'atribut type de l'element té el valor "Button", "Hidden", "Submit", "Reset", "Image", "Checkbox" o "Radio", aquest atribut representa l'atribut HTML value de l'element. Veieu la definició de l'atribut value de l'HTML 4.0.
Mètodes
blur
Substrau el focus de teclat d’aquest element.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
focus
Dóna el focus de teclat d’aquest element.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
select
Selecciona els continguts de l’àrea de text. Per a elements INPUT l’atribut type dels quals té un dels següents valors: “Text”, “File” o “Password”.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
click
Simula un clic del ratolí. Per a elements INPUT l’atribut type dels quals té un dels següents valors: “Button”, “Checkbox”, "Radio”, “Reset” o “Submit”.

Aquest mètode no té paràmetres.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLTextAreaElement
Camp de text multi-línia. Veieu la definició de l'element TEXTAREA de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLTextAreaElement : HTMLElement {
   attribute DOMString         defaultValue;
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute DOMString         accessKey;
   attribute long            cols;
   attribute boolean          disabled;
   attribute DOMString         name;
   attribute boolean          readOnly;
   attribute long            rows;
   attribute long            tabIndex;
  readonly attribute DOMString      type;
   attribute DOMString         value;
  void   blur();
  void   focus();
  void   select();
};
Atributs
defaultValue
Representa els continguts de l'element. El valor d'aquest atribut no canvia si els continguts del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu canvien. El fet de canviar aquest atribut, no obstant, reinicia els continguts del control de formulari.
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context d'un formulari.
accessKey
Una clau d'accés d'un sol caràcter que dóna accés al control de formulari. Veieu la definició de l'atribut accesskey de l'HTML 4.0.
cols
Amplada del control (en caràcters). Veieu la definició de l'atribut cols de l'HTML 4.0.
disabled
El control no es troba disponible en aquest context. Veieu la definició de l'atribut disabled de l'HTML 4.0.
name
Nom de l'objecte o del control de formulari quan és sotmès amb un formulari. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
readOnly
Aquest control és de només lectura. Veieu la definició de l'atribut readonly de l'HTML 4.0.
rows
Nombre de files de text. Veieu la definició de l'atribut rows de l'HTML 4.0.
tabIndex
Índex que representa la posició de l'element dins l'ordre de tabulació. Veieu la definició de l'atribut tabindex de l'HTML 4.0.
type
El tipus d'aquest control de formulari (és a dir, la cadena "textarea").
value
Representa els continguts actuals del corresponent control de formulari en un agent d'usuari interactiu. El fet de canviar aquest atribut canvia els continguts del control de formulari, però no canvia els continguts de l'element.
Mètodes
blur
Treu el focus de teclat d'aquest element.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
focus
Dóna el focus de teclat a aquest element.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
select
Selecciona els continguts del TEXTAREA.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLButtonElement
Botó de prémer. Veieu la definició de l'element BUTTON de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLButtonElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute DOMString         accessKey;
   attribute boolean          disabled;
   attribute DOMString         name;
   attribute long            tabIndex;
  readonly attribute DOMString      type;
   attribute DOMString         value;
};
Atributs
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context d'un formulari.
accessKey
Una clau d'accés d'un sol caràcter per a donar accés al control de formulari. Veieu la definició de l'atribut accesskey de l'HTML 4.0.
disabled
El control no es troba disponible en aquest context. Veieu la definició de l'atribut disabled de l'HTML 4.0.
name
Nom de l'objecte o del control de formulari quan és sotmès amb un formulari. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
tabIndex
Índex que representa la posició de l'element dins l'ordre de tabulació. Veieu la definició de l'atribut tabindex de l'HTML 4.0.
type
El tipus de botó. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0.
value
El valor actual del control de formulari. Veieu la definició de l'atribut value de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLLabelElement
Text de l'etiqueta d'un camp de formulari. Veieu la definició de l'element LABEL de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLLabelElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute DOMString         accessKey;
   attribute DOMString         htmlFor;
};
Atributs
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context d'un formulari.
accessKey
Una clau d'accés d'un sol caràcter per a donar accés al control de formulari. Veieu la definició de l'atribut accesskey de l'HTML 4.0.
htmlFor
Aquest atribut enllaça aquesta etiqueta amb un altre control de formulari mitjançant l'atribut id. Veieu la definició de l'atribut for de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLFieldSetElement
Organitza controls de formulari en grups lògics. Veieu la definició de l'element FIELDSET de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLFieldSetElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
};
Atributs
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context de cap formulari.
Interfície HTMLLegendElement
Proporciona un titular per a una agrupació FIELDSET. Veieu la definició de l'element LEGEND de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLLegendElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute DOMString         accessKey;
   attribute DOMString         align;
};
Atributs
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context de cap formulari.
accessKey
Una clau d'accés d'un sol caràcter per a donar accés al control de formulari. Veieu la definició de l'atribut accesskey de l'HTML 4.0.
align
Alineació del text relativa al FIELDSET. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLUListElement
Llista no ordenada. Veieu la definició de l'element UL de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLUListElement : HTMLElement {
  attribute boolean    compact;
  attribute DOMString   type;
};
Atributs
compact
Redueix l'espai entre ítems de llista. Veieu la definició de l'atribut compact de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
type
Estil del petit element gràfic (bullet). Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLOListElement
Llista ordenada. Veieu la definició de l'element OL de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLOListElement : HTMLElement {
  attribute boolean    compact;
  attribute long      start;
  attribute DOMString   type;
};
Atributs
compact
Redueix l'espai entre ítems de llista. Veieu la definició de l'atribut compact de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
start
Número d'inici de seqüència. Veieu la definició de l'atribut start de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
type
Estil de numeració. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLDListElement
Llista de definicions. Veieu la definició de l'element DL de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLDListElement : HTMLElement {
  attribute boolean   compact;
};
Atributs
compact
Redueix l'espai entre ítems de llista. Veieu la definició de l'atribut compact de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLDirectoryElement
Llista directori. Veieu la definició de l'element DIR de l'HTML 4.0. Aquest element es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLDirectoryElement : HTMLElement {
  attribute boolean   compact;
};
Atributs
compact
Redueix l'espai entre ítems de llista. Veieu la definició de l'atribut compact de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLMenuElement
Llista menú. Veieu la definició de l'element MENU de l'HTML 4.0. Aquest element es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLMenuElement : HTMLElement {
  attribute boolean   compact;
};
Atributs
compact
Redueix l'espai entre ítems de llista. Veieu la definició de l'atribut compact de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLLIElement
Ítem de llista. Veieu la definició de l'element LI de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLLIElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   type;
  attribute long      value;
};
Atributs
type
Estil del petit element gràfic (bullet) dels ítems de la llista. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
value
Número d'inici de la seqüência quan s'utilitza dins d'un element OL. Veieu la definició de l'atribut value de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLDivElement
Contenidor de blocs genèrics. Veieu la definició de l'element DIV de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLDivElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
};
Atributs
align
Alineació horitzontal del text. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLParagraphElement
Paràgrafs. Veieu la definició de l'element P de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLParagraphElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
};
Atributs
align
Alineació horitzontal del text. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLHeadingElement
Per als elements de l'H1 a l'H6. Veieu la definició de l'element H1 de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLHeadingElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
};
Atributs
align
Alineació horitzontal del text. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLQuoteElement
Per als elements Q i BLOCKQUOTE. Veieu la definició dels elements Q i BLOCKQUOTE de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLQuoteElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   cite;
};
Atributs
cite
Una URI que designa un document que designa un recurs o un missatge. Veieu la definició de l'atribut cite de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLPreElement
Text preformatat. Veieu la definició de l'element PRE de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLPreElement : HTMLElement {
  attribute long   width;
};
Atributs
width
Amplada fixa pel contingut. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLBRElement
Trencament de línia forçat. Veieu la definició de l'element BR de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLBRElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   clear;
};
Atributs
clear
Controla el fluxe de text al voltant dels floats. Veieu la definició de l'atribut clear de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLBaseFontElement
Font base. Veieu la definició de l'elment BASEFONT de l'HTML 4.0. Aquest element es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLBaseFontElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   color;
  attribute DOMString   face;
  attribute DOMString   size;
};
Atributs
color
Color de la font. Veieu la definició de l'atribut color de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
face
Identificador de la cara (Verdana, Arial, etc.) de la font. Veieu la definició de l'atribut face de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
size
Mida de la font. Veieu la definició de l'atribut size de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLFontElement
Canvi local de la font. Veieu la definició de l'element FONT de l'HTML 4.0. Aquest element es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLFontElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   color;
  attribute DOMString   face;
  attribute DOMString   size;
};
Atributs
color
Color de la font. Veieu la definició de l'atribut face de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
face
Identificador de la cara (Verdana, Arial, etc.) de la font. Veieu la definició de l'atribut face de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
size
Mida de la font. Veieu la definició de l'atribut size de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLHRElement
Crea una regla (línia) horitzontal. Veieu la definició de l'element HR de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLHRElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
  attribute boolean    noShade;
  attribute DOMString   size;
  attribute DOMString   width;
};
Atributs
align
Alinea la regla sobre la pàgina. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
noShade
Indica a l'agent d'usuari que no hi hauria d'haver cap ombra en la presentació d'aquest element. Veieu la definició de l'atribut noshade de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
size
Alçada de la regla. Veieu la definició de l'atribut size de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
width
Amplada de la regla. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLModElement
Avís de modificació en una part d'un document. Veieu les definicions dels elements INS i DEL de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLModElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   cite;
  attribute DOMString   dateTime;
};
Atributs
cite
Una URI que designa un document que descriu la raó del canvi. Veieu la definició de l'atribut cite de l'HTML 4.0.
dateTime
Data i hora del canvi. Veieu la definició de l'atribut datetime de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLAnchorElement
L'element ancla. Veieu la definició de l'element A de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLAnchorElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   accessKey;
  attribute DOMString   charset;
  attribute DOMString   coords;
  attribute DOMString   href;
  attribute DOMString   hreflang;
  attribute DOMString   name;
  attribute DOMString   rel;
  attribute DOMString   rev;
  attribute DOMString   shape;
  attribute long      tabIndex;
  attribute DOMString   target;
  attribute DOMString   type;
  void   blur();
  void   focus();
};
Atributs
accessKey
Clau d'accés d'un sol caràcter per a donar accés al control de formulari. Veieu la definició de l'atribut accesskey de l'HTML 4.0.
charset
La codificació de caràcter del recurs linkat. Veieu la definició de l'atribut charset de l'HTML 4.0.
coords
Llista de longituts separades per comes, que defineix la geometria d'una regió activa. Veieu també shape per a la forma de la regió. Veieu la definició de l'atribut coords de l'HTML 4.0.
href
La URI del recurs linkat. Veieu la definició de l'atribut href de l'HTML 4.0.
hreflang
Codi d'idioma del recurs linkat. Veieu la definició de l'atribut hreflang de l'HTML 4.0.
name
Nom de l'ancla. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
rel
Tipus de link cap endavant. Veieu la definició de l'atribut rel de l'HTML 4.0.
rev
Tipus de link cap enrere. Veieu la definició de l'atribut rev de l'HTML 4.0.
shape
La forma de l'àrea activa. Les coordenades vénen donades per coords. Veieu la definició de l'atribut shape de l'HTML 4.0.
tabIndex
Índex que representa la posició de l'element en l'ordre de tabulació. Veieu la definició de l'atribut tabindex de l'HTML 4.0.
target
Frame en el qual es presentarà el recurs. Veieu la definició de l'atribut target de l'HTML 4.0.
type
Informació del tipus de contingut. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0.
Mètodes
blur
Substrau el focus de teclat d'aquest element.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
focus
Dóna el focus de teclat a aquest element.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLImageElement
Imatge inserida. Veieu la definició de l'element IMG de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLImageElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   lowSrc;
  attribute DOMString   name;
  attribute DOMString   align;
  attribute DOMString   alt;
  attribute DOMString   border;
  attribute DOMString   height;
  attribute DOMString   hspace;
  attribute boolean    isMap;
  attribute DOMString   longDesc;
  attribute DOMString   src;
  attribute DOMString   useMap;
  attribute DOMString   vspace;
  attribute DOMString   width;
};
Atributs
lowSrc
URI que designa l'origen d'aquesta imatge, per a un dispositiu de sortida de baixa resolució.
name
Nom de l'element (per a la compatibilitat retroactiva).
align
Alinea aquest objecte (verticalment o horitzontalment) respecte el text que l'envolta. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
alt
Text alternatiu per als agents d'usuari que no presentin el contingut normal d'aquest element. Veieu la definició de l'atribut alt de l'HTML 4.0.
border
Amplada de la vora del voltant de la imatge. Veieu la definició de l'atribut border de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
height
Alçada d'invalidació. Veieu la definició de l'atribut height de l'HTML 4.0.
hspace
Espai horitzontal a dreta i a esquerra d'aquesta imatge. Veieu la definició de l'atribut hspace de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
isMap
S'utilitza un mapa d'imatge server-side. Veieu la definició de l'atribut imap de l'HTML 4.0.
longDesc
URI que designa una descripció llarga d'aquesta imatge o frame. Veieu la definició de l'atribut longdesc de l'HTML 4.0.
src
URI que designa l'origen d'aquesta imatge. Veieu la definició de l'atribut src de l'HTML 4.0.
useMap
S'utilitza un mapa d'imatge client-side. Veieu la definició de l'atribut usemap de l'HTML 4.0.
vspace
Espai vertical a sobre i a sota d'aquesta imatge. Veieu la definició de l'atribut vspace de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
width
Amplada d'invalidació. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLObjectElement
Objecte genèric inserit. Nota: En principi, totes les propietats de l'element object són de lectura i escriptura, però algunes propietats poden ser de només lectura un cop l'objecte subjacent sigui instanciat. Veieu la definició de l'element OBJECT de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLObjectElement : HTMLElement {
 readonly attribute HTMLFormElement   form;
   attribute DOMString         code;
   attribute DOMString         align;
   attribute DOMString         archive;
   attribute DOMString         border;
   attribute DOMString         codeBase;
   attribute DOMString         codeType;
   attribute DOMString         data;
   attribute boolean          declare;
   attribute DOMString         height;
   attribute DOMString         hspace;
   attribute DOMString         name;
   attribute DOMString         standby;
   attribute long            tabIndex;
   attribute DOMString         type;
   attribute DOMString         useMap;
   attribute DOMString         vspace;
   attribute DOMString         width;
};
Atributs
form
Retorna l'element FORM que conté aquest control. Retorna null si aquest control no es troba dins el context d'un formulari.
code
Arxiu que conté una classe d'un applet. Veieu l'atribut code per a HTMLAppletElement.
align
Alinea aquest objecte (verticalment o horitzontalment) respecte el text que l'envolta. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
archive
Llista d'arxius separats per espais. Veieu la definició de l'atribut archive de l'HTML 4.0.
border
Amplada de la vora del voltant de l'objecte. Veieu la definició de l'atribut border de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
codeBase
URI base per als atributs classid, data i archive. Veieu la definició de l'atribut codebase de l'HTML 4.0.
codeType
Tipus de contingut per a les dades descarregades via l'atribut classid. Veieu la definició de l'atribut codetype de l'HTML 4.0.
data
Una URI que especifica la localització de les dades de l'objecte. Veieu la definició de l'atribut data de l'HTML 4.0.
declare
Declara (per a una futura referència), però no instancia, aquest objecte. Veieu la definició de l'atribut declare de l'HTML 4.0.
height
Alçada d'invalidació. Veieu la definició de l'atribut height de l'HTML 4.0.
hspace
Espai horitzontal a esquerra i dreta d'aquesta imatge, applet o objecte. Veieu la definició de l'atribut hspace de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
name
Nom de control de formulari o d'objecte quan és sotmès amb un formulari. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
standby
Missatge per a presentar mentre es carrega aquest objecte. Veieu la definició de l'atribut standby de l'HTML 4.0.
tabIndex
Índex que representa la posició de l'element en l'ordre de tabulació. Veieu la definició de l'atribut tabindex de l'HTML 4.0.
type
Tipus de contingut per a les dades descarregades via l'atribut data. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0.
useMap
S'utilitza un mapa d'imatge client-side. Veieu la definició de l'atribut usemap de l'HTML 4.0.
vspace
Espai vertical a sobre i a sota d'aquesta imatge, applet o objecte. Veieu la definició de l'atribut vspace de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
width
Amplada d'invalidació. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLParamElement
Paràmetres d'alimentació d'un element OBJECT. Veieu la definició de l'element PARAM de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLParamElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   name;
  attribute DOMString   type;
  attribute DOMString   value;
  attribute DOMString   valueType;
};
Atributs
name
El nom d'un paràmetre de temps d'execució. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
type
Tipus de contingut per a l'atribut value quan valuetype té el valor "ref". Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0.
value
El valor d'un paràmetre de temps d'execució. Veieu la definició de l'atribut value de l'HTML 4.0.
valueType
Informació sobre el significat del valor de l'atribut value. Veieu la definició de l'atribut valuetype de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLAppletElement
Un applet de Java inserit. Veieu la definició de l'element APPLET de l'HTML 4.0. Aquest element es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLAppletElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
  attribute DOMString   alt;
  attribute DOMString   archive;
  attribute DOMString   code;
  attribute DOMString   codeBase;
  attribute DOMString   height;
  attribute DOMString   hspace;
  attribute DOMString   name;
  attribute DOMString   object;
  attribute DOMString   vspace;
  attribute DOMString   width;
};
Atributs
align
Alinea aquest objecte (verticalment o horitzontalment) respecte el text que l'envolta. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
alt
Text alternatiu per als agents d'usuari que no representin el contingut normal d'aquest element. Veieu la definició de l'atribut alt de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
archive
Llista d'arxius separats per comes. Veieu la definició de l'atribut archive de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
code
Arxiu que conté una classe d'un applet. Veieu la definició de l'atribut code de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
codeBase
URI base opcional per a l'applet. Veieu la definició de l'atribut codebase de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
height
Alçada d'invalidació. Veieu la definició de l'atribut height de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
hspace
Espai horitzontal a esquerra i dreta d'aquesta imatge, applet o objecte. Veieu la definició de l'atribut hspace de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
name
El nom de l'applet. Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
object
Fitxer d'un applet serialitzat. Veieu la definició de l'atribut object de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
vspace
Espai vertical per sobre i per sota d'aquesta imatge, applet o objecte. Veieu la definició de l'atribut vspace de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
width
Amplada d'invalidació. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLMapElement
Mapa d'imatge client-side. Veieu la definició de l'element MAP de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLMapElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLCollection   areas;
  attribute DOMString          name;
};
Atributs
areas
La llista d'àrees definida per al mapa d'imatge.
name
Nomena el mapa (per a ser utilitzat amb usemap). Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLAreaElement
Definició d'una àrea del mapa d'imatge client-side. Veieu la definició de l'element AREA de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLAreaElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   accessKey;
  attribute DOMString   alt;
  attribute DOMString   coords;
  attribute DOMString   href;
  attribute boolean    noHref;
  attribute DOMString   shape;
  attribute long      tabIndex;
  attribute DOMString   target;
};
Atributs
accessKey
Una clau d'accés d'un sol caràcter per donar accés al control de formulari. Veieu la definició de l'atribut accesskey de l'HTML 4.0.
alt
Text alternatiu per als agents d'usuari que no presentin el contingut normal d'aquest element. Veieu la definició de l'atribut alt de l'HTML 4.0.
coords
Llista de longituts separades per comes, que defineixen la geometria de la regió activa. Veieu la definició de l'atribut coords de l'HTML 4.0.
href
La URI del recurs linkat. Veieu la definició de l'atribut href de l'HTML 4.0.
noHref
Especifica que aquesta àrea és inactiva, és a dir, que no té cap acció associada. Veieu la definició de l'atribut nohref de l'HTML 4.0.
shape
La forma de l'àrea activa. Les coordenades vénen donades per coords. Veieu la definició de l'atribut shape de l'HTML 4.0.
tabIndex
Índex que representa la posició de l'element en l'ordre de tabulació. Veieu la definició de l'atribut tabindex de l'HTML 4.0.
target
Frame dins el qual s'ha de rendir el contingut. Veieu la definició de l'atribut target de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLScriptElement
Declaracions d'script. Veieu la definició de l'element SCRIPT de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLScriptElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   text;
  attribute DOMString   htmlFor;
  attribute DOMString   event;
  attribute DOMString   charset;
  attribute boolean    defer;
  attribute DOMString   src;
  attribute DOMString   type;
};
Atributs
text
El contingut de l'script de l'element.
htmlFor
Reservat per a un ús futur.
event
Reservat per a un ús futur.
charset
La codificació de caràcter del recurs linkat. Veieu la definició de l'atribut charset de l'HTML 4.0.
defer
Indica que l'agent d'usuari pot evitar processar l'script. Veieu la definició de l'atribut defer de l'HTML 4.0.
src
URI que designa un script extern. Veieu la definició de l'atribut src de l'HTML 4.0.
type
El tipus de contingut del llenguatge de script. Veieu la definició de l'atribut type de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLTableElement
Els mètodes create* i delete* sobre la taula permeten als autors construir i modificar taules. L'HTML 4.0 especifica que només pot existir en cada taula una instància de cada element CAPTION, THEAD i TFOOT. Per tant, si n'existeix un i es crida el mètode createTHead() o createTFoot() el mètode retornarà l'element THead o TFoot existent. Veieu la definició de l'element TABLE de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLTableElement : HTMLElement {
   attribute HTMLTableCaptionElement   caption;
   attribute HTMLTableSectionElement   tHead;
   attribute HTMLTableSectionElement   tFoot;
  readonly attribute HTMLCollection     rows;
  readonly attribute HTMLCollection     tBodies;
   attribute DOMString          align;
   attribute DOMString          bgColor;
   attribute DOMString          border;
   attribute DOMString          cellPadding;
   attribute DOMString          cellSpacing;
   attribute DOMString          frame;
   attribute DOMString          rules;
   attribute DOMString          summary;
   attribute DOMString          width;
  HTMLElement   createTHead();
  void       deleteTHead();
  HTMLElement   createTFoot();
  void       deleteTFoot();
  HTMLElement   createCaption();
  void       deleteCaption();
  HTMLElement   insertRow(in long index);
  void       deleteRow(in long index);
};
Atributs
caption
Retorna el CAPTION de la taula, o null si no n'hi ha cap.
tHead
Retorna el THEAD de la taula, o null si no n'hi ha cap.
tFoot
Retorna el TFOOT de la taula, o null si no n'hi ha cap.
rows
Retorna una col·lecció de totes les files de la taula, incloent-hi tots els elements THEAD, TFOOT i TBODY.
tBodies
Retorna una col·lecció dels cossos definits de la taula.
align
Especifica la posició de la taula respecte la resta del document. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
bgColor
Color de fons de la cel·la. Veieu la definició de l'atribut bgcolor de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
border
L'amplada de la vora del voltant de la taula. Veieu la definició de l'atribut border de l'HTML 4.0.
cellPadding
Especifica l'espai horitzontal i vertical entre el contingut de les cel·les i la vora de les cel·les. Veieu la definició de l'atribut cellpadding de l'HTML 4.0.
cellSpacing
Especifica la separació horitzontal i vertical entre les cel·les. Veieu la definició de l'atribut cellspacing de l'HTML 4.0.
frame
Especifica quines vores externes de la taula s'han de presentar. Veieu la definició de l'atribut frame de l'HTML 4.0.
rules
Especifica quines vores internes de la taula s'han de presentar. Veieu la definició de l'atribut rules de l'HTML 4.0.
summary
Descripció suplementària sobre els propòsits o l'estructura d'una taula. Veieu la definició de l'atribut summary de l'HTML 4.0.
width
Especifica l'amplada desitjada de la taula. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0.
Mètodes
createTHead
Crea una nova fila de capçalera de taula o en retorna una d'existent.

Valor de retorn
Un nou element de capçalera de taula (THEAD).

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no causa cap excepció.
deleteTHead
Esborra la capçalera de la taula, si és que n'hi ha alguna.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
createTFoot
Crea una fila de peu de taula o en retorna una d'existent.

Valor de retorn
Un element de peu (TFOOT).

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no causa cap excepció.
deleteTFoot
Esborra el peu de la taula, si és que n'existeix algun.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
createCaption
Crea un nou objecte títol de la taula o en retorna un d'existent.

Valor de retorn
Un element CAPTION.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no causa cap excepció.
deleteCaption
Esborra el títol de la taula, si és que n'hi ha algun.

Aquest mètode no té cap paràmetre.
Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
insertRow
Insereix una nova fila buida en la taula. Nota: una fila de taula no pot ser buida d'acord amb la recomanació de l'HTML 4.0.

Paràmetres
index
El número de la fila on s'ha d'inserir una nova fila.

Valor de retorn
La fila creada.

Aquest mètode no causa cap excepció.
deleteRow
Esborra una fila de la taula.

Paràmetres
index
L'índex de la fila que ha de ser esborrada.

Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLTableCaptionElement
Títol de la taula. Veieu la definició de l'element CAPTION de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLTableCaptionElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
};
Atributs
align
Alineació del títol respecte la taula. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLTableColElement
Reagrupa els elements COL i COLGROUP. Veieu la definició de l'element COL de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLTableColElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
  attribute DOMString   ch;
  attribute DOMString   chOff;
  attribute long      span;
  attribute DOMString   vAlign;
  attribute DOMString   width;
};
Atributs
align
Alineació horitzontal de les dades de les cel·les d'una columna. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0.
ch
Caràcter d'alineació per a les cel·les d'una columna. Veieu la definició de l'atribut char de l'HTML 4.0.
chOff
Desplaçament del caràcter d'alineació. Veieu la definició de l'atribut charoff de l'HTML 4.0.
span
Indica el nombre de columnes d'un grup o afectades per una agrupació. Veieu la definició de l'atribut span de l'HTML 4.0.
vAlign
Alineació vertical de les dades de les cel·les d'una columna. Veieu la definició de l'atribut valign de l'HTML 4.0.
width
Amplada de columna per defecte. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLTableSectionElement
Els elements THEAD, TFOOT i TBODY.
Definició IDL
interface HTMLTableSectionElement : HTMLElement {
   attribute DOMString         align;
   attribute DOMString         ch;
   attribute DOMString         chOff;
   attribute DOMString         vAlign;
  readonly attribute HTMLCollection   rows;
  HTMLElement   insertRow(in long index);
  void       deleteRow(in long index);
};
Atributs
align
Alineació horitzontal de les dades de les cel·les. Veieu l'atribut align per a HTMLTheadElement.
ch
Caràcter d'alineació per a les cel·les d'una columna. Veieu la definició de l'atribut char de l'HTML 4.0.
chOff
Desplaçament del caràcter d'alineació. Veieu la definició de l'atribut charoff de l'HTML 4.0.
vAlign
Alineació vertical de les dades de la cel·la. Veieu l'atribut valign per a HTMLTheadElement.
rows
La col·lecció de files d'aquesta secció de la taula.
Mètodes
insertRow
Insereix una fila dins d'una secció.

Paràmetres
index
El nombre de la fila on s'ha d'inserir una nova fila.
Valor de retorn
La fila creada.

Aquest mètode no causa cap excepció.
deleteRow
Esborra una fila de la seva secció.

Paràmetres
index
L'índex de la fila que ha de ser esborrada.

Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLTableRowElement
Una fila d'una taula. Veieu la definició de l'element TR de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLTableRowElement : HTMLElement {
  readonly attribute long        rowIndex;
  readonly attribute long        sectionRowIndex;
  readonly attribute HTMLCollection   cells;
   attribute DOMString         align;
   attribute DOMString         bgColor;
   attribute DOMString         ch;
   attribute DOMString         chOff;
   attribute DOMString         vAlign;
  HTMLElement   insertCell(in long index);
  void       deleteCell(in long index);
};
Atributs
rowIndex
L'índex d'aquesta fila relatiu a la taula sencera.
sectionRowIndex
L'índex d'aquesta fila relatiu a la secció actual (THEAD, TFOOT, o TBODY).
cells
La col·lecció de cel·les d'aquesta fila.
align
Alineació horitzontal per a les dades d'aquesta fila. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0.
bgColor
Color de fons per a les files. Veieu la definició de l'atribut bgcolor de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
ch
Caràcter d'alineació per a les cel·les d'una columna. Veieu la definició de l'atribut char de l'HTML 4.0.
chOff
Desplaçament del caràcter d'alineació. Veieu la definició de l'atribut charoff de l'HTML 4.0.
vAlign
Alineació vertical de les dades de dins de les cel·les d'aquesta fila. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0.
Mètodes
insertCell
Insereix una cel·la TD buida en aquesta fila.

Paràmetres
index
El lloc on s'ha d'inserir la cel·la.

Valor de retorn
La cel·la creada.

Aquest mètode no causa cap excepció.
deleteCell
Esborra una cel·la de la fila actual.

Paràmetres
index
L'índex de la cel·la que s'ha d'esborrar.

Aquest mètode no retorna res.
Aquest mètode no causa cap excepció.
Interfície HTMLTableCellElement
L'objecte utilitzat per a representar els elements TH i TD. Veieu la definició de l'element TD de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLTableCellElement : HTMLElement {
  readonly attribute long   cellIndex;
   attribute DOMString    abbr;
   attribute DOMString    align;
   attribute DOMString    axis;
   attribute DOMString    bgColor;
   attribute DOMString    ch;
   attribute DOMString    chOff;
   attribute long      colSpan;
   attribute DOMString    headers;
   attribute DOMString    height;
   attribute boolean     noWrap;
   attribute long      rowSpan;
   attribute DOMString    scope;
   attribute DOMString    vAlign;
   attribute DOMString    width;
};
Atributs
cellIndex
L'índex d'aquesta cel·la en la fila.
abbr
Abreviació per a les cel·les de capçalera. Veieu la definició de l'atribut abbr de l'HTML 4.0.
align
Alineació horitzontal de les dades en una cel·la. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0.
axis
Nomena grups de capçaleres relacionades. Veieu la definició de l'atribut axis de l'HTML 4.0.
bgColor
Color de fons de la cel·la. Veieu la definició de l'atribut bgcolor de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
ch
Caràcter d'alineació per a les cel·les en una columna. Veieu la definició de l'atribut char de l'HTML 4.0.
chOff
Desplaçament del caràcter d'alineació. Veieu la definició de l'atribut charoff de l'HTML 4.0.
colSpan
Nombre de columnes abarcades per la cel·la. Veieu la definició de l'atribut colspan de l'HTML 4.0.
headers
Llista de valors de l'atribut id per a les cel·les de capçalera. Veieu la definició de l'atribut headers de l'HTML 4.0.
height
Alçada de cel·la. Veieu la definició de l'atribut height de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
noWrap
Suprimeix el plegament de paraules. Veieu la definició de l'atribut nowrap de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
rowSpan
Nombre de files abarcades per una cel·la. Veieu la definició de l'atribut rowspan de l'HTML 4.0.
scope
Abast cobert per les cel·les de capçalera. Veieu la definició de l'atribut scope de l'HTML 4.0.
vAlign
Alineació vertical de les dades de la cel·la. Veieu la definició de l'atribut valign de l'HTML 4.0.
width
Amplada de cel·la. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
Interfície HTMLFrameSetElement
Crea una graella de frames. Veieu la definició de l'element FRAMESET de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLFrameSetElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   cols;
  attribute DOMString   rows;
};
Atributs
cols
El nombre de columnes dels frames del frameset. Veieu la definició de l'atribut cols de l'HTML 4.0.
rows
El nombre de files dels frames del frameset. Veieu la definició de l'atribut rows de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLFrameElement
Crea un frame. Veieu la definició de l'element FRAME de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLFrameElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   frameBorder;
  attribute DOMString   longDesc;
  attribute DOMString   marginHeight;
  attribute DOMString   marginWidth;
  attribute DOMString   name;
  attribute boolean    noResize;
  attribute DOMString   scrolling;
  attribute DOMString   src;
};
Atributs
frameBorder
Sol·licitud de vores per al frame. Veieu la definició de l'atribut frameborder de l'HTML 4.0.
longDesc
URI que designa una descripció llarga d'aquesta imatge o frame. Veieu la definició de l'atribut longdesc de l'HTML 4.0.
marginHeight
Alçada del marge del frame, en píxels. Veieu la definició de l'atribut marginheight de l'HTML 4.0.
marginWidth
Amplada del marge del frame, en píxels. Veieu la definició de l'atribut marginwidth de l'HTML 4.0.
name
El nom del frame (objecte de l'atribut target). Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
noResize
Quan és cert, prohibeix a l'usuari canviar el frame de tamany. Veieu la definició de l'atribut noresize de l'HTML 4.0.
scrolling
Especifica si el frame hauria de tenir barres de desplaçament (scroll) o no. Veieu la definició de l'atribut scrolling de l'HTML 4.0.
src
Una URI que designa els continguts inicials del frame. Veieu la definició de l'atribut src de l'HTML 4.0.
Interfície HTMLIFrameElement
Subfinestres inline. Veieu la definició de l'element IFRAME de l'HTML 4.0.
Definició IDL
interface HTMLIFrameElement : HTMLElement {
  attribute DOMString   align;
  attribute DOMString   frameBorder;
  attribute DOMString   height;
  attribute DOMString   longDesc;
  attribute DOMString   marginHeight;
  attribute DOMString   marginWidth;
  attribute DOMString   name;
  attribute DOMString   scrolling;
  attribute DOMString   src;
  attribute DOMString   width;
};
Atributs
align
Alinea aquest objecte (verticalment o horitzontalment) respecte el text que l'envolta. Veieu la definició de l'atribut align de l'HTML 4.0. Aquest atribut es troba menyspreuat en l'HTML 4.0.
frameBorder
Sol·licitud de vores pel frame. Veieu la definició de l'atribut frameborder de l'HTML 4.0.
height
Alçada del frame. Veieu la definició de l'atribut height de l'HTML 4.0.
longDesc
URI que designa una descripció llarga d'aquesta imatge o frame. Veieu la definició de l'atribut longdesc de l'HTML 4.0.
marginHeight
Alçada del marge del frame, en píxels. Veieu la definició de l'atribut marginheight de l'HTML 4.0.
marginWidth
Amplada del marge del frame, en píxels. Veieu la definició de l'atribut marginwidth de l'HTML 4.0.
name
El nom del frame (objecte de l'atribut target). Veieu la definició de l'atribut name de l'HTML 4.0.
scrolling
Especifica si el frame hauria de tenir barres de desplaçament (scroll) o no. Veieu la definició de l'atribut scrolling de l'HTML 4.0.
src
Una URI que designa els continguts inicials del frame. Veieu la definició de l'atribut src de l'HTML 4.0.
width
Amplada del frame. Veieu la definició de l'atribut width de l'HTML 4.0.
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
Referències


HTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos