En aquest document es defineixen els nous atributs de l'HTML 4.0. També s'hi troben atributs que, tot i existir ja anteriorment, en aquesta versió s'apliquen a nous elements. Algunes de les següents definicions van acompanyades d'exemples de funcionament de l'atribut.

Els diferents atributs que es troben definits aquí s'han classificat en 2 categories o tipus: per una banda hi ha els atributs que se'ls podria anomenar "genèrics" ja que s'apliquen a la gran majoria dels elements de l'HTML 4.0, que són els Atributs nucli, els Dir-lang i els Events intrínsecs; i per altra banda hi ha els atributs que s'apliquen a un nombre relativament petit d'elements (i fins i tot de manera exclusiva a un sol element), els quals hem agrupat com a Altres atributs.

Important. L'asterisc (*) que acompanya el nom d'algun dels elements citats en aquest document significa que l'atribut concret es troba menyspreuat per a aquell element.


ATRIBUTS NUCLI
Són els atributs id, class, style i title.

Els atributs id i class s'anomenen identificadors d'elements:

id = name [CS]
Elements als quals s'aplica: tots excepte BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, SCRIPT, STYLE i TITLE.

Aquest atribut assigna un nom a un element. El nom ha de ser únic dins d'un document.


class = cdata-list [CS]
Elements als quals s'aplica: tots excepte BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE i OBJECT.

Aquest atribut assigna un nom de classe o un conjunt de noms de classe a un element. Hi pot haver un nombre indeterminat d'elements que tinguin assignats el mateix o mateixos noms de classe. Múltiples noms de classes han d'anar separats per caràcters d'espai blanc.


L'atribut id assigna un identificador únic a un element (el qual pot ser verificat per un analitzador de sintaxi SGML). Per exemple, els paràgrafs següents es distingeixen pels valors dels seus id:
  <P id="pargrf1">Aquest és un paràgraf anomenat de manera única.</P>
  <P id="pargrf2">Aquest també és un paràgraf anomenat de manera única.</P>

L'atribut id té diversos rols en l'HTML:L'atribut class, per altra banda, assigna un o més noms de classe a un element; l'element pot dir-se que pertany a aquestes classes. Un nom de classe pot ser compartit per vàries instàncies d'elements. L'atribut class té diversos rols en l'HTML:En el següent exemple, l'element SPAN s'utilitza en conjunció amb els atributs id i class en els missatges de documents HTML. Els missatges apareixen tant en la versió anglesa com en la versió espanyola:
	<!-- Missatges en anglès -->
	<P><SPAN id="miss1" class="info" lang="en">
	  Variable declared twice</SPAN>
	<P><SPAN id="miss2" class="alerta" lang="en">
	  Undeclared variable</SPAN>
	<P><SPAN id="miss3" class="error" lang="en">
	  Bad syntax for variable name</SPAN>

	<!-- Missatges en castellà -->
	<P><SPAN id="miss1" class="info" lang="es">
	  Variable declarada dos veces</SPAN>
	<P><SPAN id="miss2" class="alerta" lang="es">
	  Variable no declarada</SPAN>
	<P><SPAN id="miss3" class="error" lang="es">
	  Error de sintaxis en el nombre de la variable</SPAN>
Les següents regles CSS els dirien als agents d'usuari visuals que visualitzessin els missatges informatius en verd, els missatges d'alerta en groc i els missatges d'error en vermell:
	SPAN.info  { color: green }
	SPAN.alerta { color: yellow }
	SPAN.error  { color: red }
Cal observar que els missatges "miss1", "miss2" i "miss3" en castellà i els missatges "miss1", "miss2" i "miss3" en anglès no poden aparèixer en el mateix document ja que comparteixen els mateixos valors per a id. Els autors han de fer un ús més extens de l'atribut id per a definir la presentació dels misstatges individuals, fer-los ancles destí, etc.

A gairebé tots els elements HTML se'ls pot assignar informació d'identificació i de classe.

Exemple: Suposem que estem escrivint un document sobre un llenguatge de programació. El document ha d'incloure un nombre d'exemples preformatats. Utilitzem l'element PRE per a formatar els exemples. També assignem un fons de color verd a totes les instàncies de l'element PRE que pertanyin a la classe "exemple":
	<HEAD>
	<TITLE>... títol del document ...</TITLE>
	<STYLE type="text/css">
	  PRE.exemple { background : green }
	</STYLE>
	</HEAD>
	<BODY>
	  <PRE class="exemple" id="exemple-1">
	   ...el codi de l'exemple va aquí...
	  </PRE>
	</BODY>
Inicialitzant l'atribut id per a aquest exemple, podrem (1) crear un hyperlink cap a ell i (2) sobreescriure l'estil de la classe amb informació d'estil per a la instància.

Nota. L'atribut id comparteix el mateix espai de noms que l'atribut name quan s'utilitza per a nomenar ancles.


style = style [CN]
Elements als quals s'aplica: tots excepte BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE i TITLE.

Aquest atribut especifica informació d'estil inline per a l'element actual.


L'atribut style especifica informació d'estil per a un sol element. El llenguatge de fulls d'estil de les regles d'estil inline ve donat pel llenguatge de fulls d'estil per defecte. La sintaxi de les dades d'estil depèn del llenguatge de fulls d'estil.

Aquest exemple fixa el color i la mida de la font per al text d'un paràgraf específic:
	<P style="font-size: 12pt; color: fuchsia">¡Qué bello es vivir!

En CSS, les declaracions de les propietats tenen la forma "nom : valor" i es separen entre elles per punt i comes.

L'atribut style es pot utilitzar per aplicar un estil en particular a un element HTML individual. Si l'estil serà reutilitzat per difersos elements, els autors haurien d'utilitzar l'element STYLE per a reagrupar aquella informació. Per a una flexibilitat òptima els autors haurien de definir fulls d'estil externs.


title = text [CS]
Nous elements als quals s'aplica: tots excepte BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE i TITLE.

Aquest atribut ofereix informació d'avís sobre l'element en el qual està inicialitzat.


A diferència de l'element TITLE, el qual proporciona informació sobre un document sencer i només pot aparèixer una vegada, l'atribut title pot comentar qualsevol número d'elements.

Els valors de l'atribut title poden ser presentats pels agents d'usuari de diverses maneres. Per exemple, els navegadors visuals normalment visualitzen el títol com un "tool tip" (un missatge curt que apareix quan el dispositiu apuntador es para sobre un objecte). Els agents d'usuari acústics poden recitar la informació del title en un context similar. Per exemple, inicialitzar aquest atribut en un link permet als agents d'usuari (visuals i no visuals) informar als usuaris de la naturalesa del recurs linkat:
  ...text...
  Aquí hi ha una foto meva
  <A href="http://algunlloc.com/submari.gif" title="Jo fent submarinisme">
  fent submarinisme aquest estiu
  </A>
  ...més text...
[Resultat]  (NS no suporta l'atribut title.)

L'atribut title té un rol addicional quan s'utilitza amb l'element LINK per a designar un full d'estil extern. Consulteu l'apartat sobre fulls d'estil externs per més detalls.

Nota. Per millorar la qualitat de la síntesi de parla per casos de suport pobre de les tecnologies estàndard, versions futures de l'HTML és possible que incloguin un atribut que codifiqui la informació de la fonètica i la mètrica.
DIR-LANG
L'atribut dir especifica el sentit del text i de les taules.

dir = LTR | RTL [CI]
Nous elements als quals s'aplica: tots excepte APPLET, BASE, BASEFONT, BR, FRAME, FRAMESET, HR, IFRAME, PARAM i SCRIPT. Per a tots els elements als quals s'aplica, aquest atribut és opcional; excepte l'element BDO, pel qual aquest atribut és obligatori.

Aquest atribut especifica el sentit bàsic del text de direccionalitat neutral (és a dir, que no té una direccionalitat (sentit) inherent tal com està definit a Unicode) i la direccionalitat de les taules. Els valors possibles són:

LTR: Text o taula d'esquerra a dreta.
RTL: Text o taula de dreta a esquerra.

A més d'especificar l'idioma (language) d'un document amb l'atribut lang els autors poden necessitar especificar la seva direccionalitat o sentit bàsic (d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra) de fragments del text d'un document, o de l'estructura d'una taula, etc. Això es fa amb l'atribut dir.

L'especificació d'UNICODE assigna direccionalitat (sentit) als caràcters i defineix un algorisme (complexe) per a determinar la direccionalitat adient d'un text. Si un document no conté un caràcter visualitzable de dreta a esquerra, un agent d'usuari conformat no està obligat a aplicar l'algorisme bidireccional d'Unicode. Si un document conté caràcters de dreta a esquerra i si l'agent d'usuari visualitza aquests caràcters, l'agent d'usuari ha d'utilitzar l'algorisme bidireccional.

Encara que Unicode especifica caràcters especials que tracten amb el sentit del text, l'HTML ofereix construccions amb codi de marques d'alt nivell que fan el mateix: l'atribut dir (no confondre amb l'element DIR) i l'element BDO. Així per expressar una cita en hebreu és més intuitiu escriure:
	<Q lang="he" dir="rtl">...una cita en hebreu...</Q>
que l'equivalent amb les referències Unicode:
	‫״...una cita en hebreu...״‬

Els agents d'usuari no han d'utilitzar l'atribut lang per a determinar la direccionalitat del text.

L'atribut dir s'hereta i pot ser sobreescrit. Podeu consultar l'apartat sobre l'herència de la informació del sentit del text del tema "Informació de l'idioma i sentit del text" per més detalls.


L'atribut lang especifica l'idioma del contingut d'un element.

lang = language-code [CI]
Aquest atribut especifica l'idioma bàsic dels valors dels atributs i del contingut d'un element. El valor per defecte d'aquest atribut és desconegut.

La informació de l'idioma especificada via l'atribut lang pot ser utilitzada per un agent d'usuari per controlar la presentació de diverses maneres. Algunes situacions on pot ser útil la informació proporcionada per l'autor referent a l'idioma inclouen:


L'atribut lang especifica l'idioma del contingut d'un element i dels valors dels atributs; el fet de si és rellevant o no per a un atribut donat depèn de la sintaxi i la semàntica de l'atribut i de la operació involucrada.

La idea de l'atribut lang és permetre als agents d'usuari presentar el contingut d'una manera més significativa basant-se en els costums culturals acceptats per a un idioma donat. Això no implica que els agents d'usuari hagin de presentar els caràcters que són típcs d'un determinat idioma de maneres menys significatives; els agents d'usuari han de fer un esforç per presentar tots els caràcters, sense tenir en compte el valor especificat per lang.

Per exemple, si els caràcters de l'alfabet grec apareixen enmig de text en espanyol:
	<P><Q lang="es">Sus superpoderes eran el resultado
	de la &gamma;-radiación,</Q> explicó.</P>
un agent d'usuari (1) hauria d'intentar presentar el contingut en castellà d'una manera adient (per ex., en la seva manera d'utilitzar els signes de cita) i (2) hauria de fer un més gran esforç per presentar &gamma; encara que no sigui un caràcter de l'idioma espanyol.
EVENTS INTRÍNSECS
És possible associar una acció amb un cert nombre d'events que tenen lloc quan un usuari interactua amb un agent d'usuari. Cada un dels "events intrínsecs" llistats més avall pren un valor que és un script. Aquest script s'executa cada cop que es dóna aquest event per a aquell element. La sintaxi de les dades de l'script depèn del llenguatge d'script.

Nota. Els autors de documents HTML estan avisats que és provable que tinguin lloc alguns canvis en l'entorn dels events intrínsecs (per ex., la manera com els scripts s'associen als events). La recerca en aquesta temàtica és duta a terme pels membres del Grup de Treball del Model d'Objecte del Document del W3C.

Els events intrínsecs els podem dividir en 5 categories: events de finestra, events de teclat, events de dispositiu apuntador, events de focus i events de formulari.

Events de finestra
onload = script[CT]
Aquest event (LOAD) té lloc quan l'agent d'usuari acaba de carregar una finestra o tots els frames de dins d'un FRAMESET. Aquest atribut es pot utilitzar amb els elements BODY i FRAMESET.


onunload = script[CT]
Aquest event (UNLOAD) té lloc quan l'usuari substrau un document d'una finestra o d'un frame. Aquest atribut es pot utilitzar amb els elements BODY i FRAMESET.
Events de teclat
onkeypress = script[CT]
Aquest event (KEYPRESS) té lloc quan es prem i s'allibera una tecla sobre un element. Es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


onkeydown = script[CT]
Aquest event (KEYDOWN) té lloc quan es prem una tecla sobre un element. Aquest event es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


onkeyup = script[CT]
Aquest event (KEYUP) té lloc quan s'allibera una tecla sobre un element. Es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


Events de dispositiu apuntador
onclick = script[CT]
Aquest event (CLICK) té lloc quan el botó del dispositiu apuntador ha estat clicat sobre un element. Aquest atribut es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


ondblclick = script[CT]
Aquest event (DBLCLICK) té lloc quan s'ha fet un doble clic en el botó del dispositiu apuntador sobre un element. Aquest atribut es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


onmousedown = script[CT]
Aquest event (MOUSEDOWN) té lloc quan el botó del dispositiu apuntador ha estat premut sobre un element. Aquest atribut es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


onmouseup = script[CT]
Aquest event (MOUSEUP) té lloc quan el botó del dispositiu apuntador ha estat alliberat sobre un element. Aquest atribut es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


onmouseover = script[CT]
Aquest event (MOUSEOVER) té lloc quan el dispositiu apuntador passa per sobre d'un element. Aquest atribut es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


onmousemove = script[CT]
Aquest event (MOUSEMOVE) té lloc quan el dispositiu apuntador es mou mentre es troba per sobre d'un element. Aquest atribut es pot utilitzar amb la majoria dels elements.


onmouseout = script[CT]
Aquest event (MOUSEOUT) té lloc quan té lloc quan el dispositiu apuntador és desplaçat cap a fora d'un element. Aquest atribut es pot utilitzar amb la majoria dels elements.
Events de focus
onfocus = script[CT]
Aquest event (FOCUS) té lloc quan un element rep el focus tant si és mitjançant el dispositiu apuntador com si és mitjançant la navegació tabulada. Aquest atribut es pot utilitzar amb els següents elements: LABEL, INPUT, SELECT, TEXTAREA i BUTTON.


onblur = script[CT]
Aquest event (BLUR) té lloc quan un element perd el focus tant si és mitjançant el dispositiu apuntador com si és mitjançant la navegació tabulada. Es pot utilitzar amb els mateixos elements que onfocus.
Events de formulari
El control d'elements com INPUT, SELECT, BUTTON, TEXTAREA i LABEL respon sempre a certs events intrínsecs. Quan aquests elements no apareixen dins d'un formulari, poden ser utilitzats per augmentar la interfície gràfica del document.

Per exemple, els autors poden voler incloure botons de prémer en els seus documents que no sotmetin cap formulari però que tot i així continuin comunicant-se amb un servidor quan se'ls activi.

Els events de formulari són:

onsubmit = script[CT]
Aquest event (SUBMIT) té lloc quan es sotmet un formulari. Només es pot aplicar a l'element FORM.


onreset = script[CT]
Aquest event (RESET) té lloc quan un formulari és reiniciat. Només es pot aplicar a l'element FORM.


onselect = script[CT]
Aquest event (SELECT) té lloc quan un usuari selecciona algun text d'un camp de text. Aquest atribut es pot utilitzar amb els elements INPUT i TEXTAREA.


onchange = script[CT]
Aquest event (CHANGE) té lloc quan un control perd el focus d'entrada de dades i el seu valor ha estat modificat desde que ha guanyat el focus. Aquest atribut s'aplica als següents elements: INPUT, SELECT i TEXTAREA.
ALTRES ATRIBUTS
abbr = text [CS]
Nous elements als quals s'aplica: TD i TH.

Aquest atribut s'hauria d'utilitzar per proporcionar una forma abreujada del contingut de la cel·la, i els agents d'usuari el poden presentar quan sigui adient enlloc del contingut de la cel·la. Els noms abreujats haurien de ser curts ja que els agents d'usuari és possible que els presentin repetidament. Per exemple, els sintetitzadors de veu és possible que recitin les capçaleres abreujades relacionades amb una cel·la determinada enlloc de presentar el contingut d'aquella cel·la.


accept-charset = charset list [CI]
Nous elements als quals s'aplica: FORM.

Especifica la llista de codificacions de caràcter per a les dades d'entrada que han de ser acceptades pel servidor que processi el formulari. El valor és una llista de valors de conjunts de caràcters (charsets) separats per espais i/o comes. El servidor ha d'interpretar aquesta llista com una llista or-exclusiva, és a dir, el servidor ha de ser capaç d'acceptar qualsevol codificació de caràcter per a cada entitat rebuda.

El valor per defecte d'aquest atribut és la cadena reservada "UNKNOWN". Els agents d'usuari poden interpretar aquest valor com a la codificació de caràcter que va ser utilitzada per a la transmissió del document que conté l'element FORM.


accesskey = character [CN]
Nous elements als quals s'aplica: A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, LEGEND i TEXTAREA.

Aquest atribut assigna una tecla d'accés a un element. Una tecla d'accés és un sol caràcter del conjunt de caràcters (charset) del document. Nota. Els autors haurien de tenir en compte el mètode esperat d'entrada de dades del lector quan especifiquin una tecla d'accés.

El fet de prémer una tecla d'accés assignada a un element li dóna el focus a l'element. L'acció que té lloc quan un element rep el focus depèn de l'element. Per exemple, quan un usuari activa un link definit per l'element A, l'agent d'usuari generalment segueix el link. Quan un usuari activa un botó d'elecció l'agent d'usuari canvia el valor del botó d'elecció. Quan l'usuari activa un camp de text aleshores es permet l'entrada de text, etc.

La invocació de tecles d'accés depèn del sistema subjacent. Per exemple, en màquines que executen MS Windows generalment s'ha de prémer la tecla "alt" a més de la tecla d'accés. En els sistemes Apple generalment s'ha de prémer la tecla "cmd" a més de la tecla d'accés.

La presentació de les tecles d'accés depèn de l'agent d'usuari. Es recomana que els autors incloguin la tecla d'accés en el text de l'etiqueta o en qualsevol lloc on s'apliqui la tecla d'accés. Els agents d'usuari haurien de presentar el valor d'una tecla d'accés d'una manera que emfatitzi el seu rol i que la distingeixi d'altres caràcters (per ex., subratllant-la).

Aquest exemple assigna la tecla d'accés "U" a una etiqueta associada amb un control INPUT. El fet de prémer la tecla d'accés donarà el focus a l'etiqueta la qual al seu torn el passarà al seu control associat. L'usuari aleshores pot entrar text dins de l'àrea de l'element INPUT:
	<FORM action="..." method="post">
		<P>
		<LABEL for="fusu" accesskey="U">
		Nom d'Usuari
		</LABEL>
		<INPUT type="text" name="usuari" id="fusu">
		</P>
	</FORM>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament l'atribut accesskey).

En el següent exemple s'assigna una tecla d'accés a un link definit per l'element A. El fet de prémer aquesta tecla d'accés fa que l'usuari es traslladi a un altre document, en aquest cas, una taula de continguts:
	<P><A accesskey="C" rel="contents"
       href="http://algunlloc.com/espec/continguts.html">
      Taula dels Continguts</A>


align = left|center|right|justify|char
Nous elements als quals s'aplica: COL, COLGROUP, TBODY, THEAD, TFOOT, IFRAME*, OBJECT* i LEGEND*.

Per a COL, COLGROUP, LEGEND, TBODY, THEAD i TFOOT: consulteu la mateixa definició d'aquests elements.

Per a IFRAME i OBJECT:
Aquest atribut especifica la posició d'un objecte respecte el seu context.
Els següents valors de align concerneixen a la posició de l'objecte respecte el text del voltant:


Els altres dos valors, left i right, fan que l'objecte floti cap al marge actual esquerre o dret.

Els agents d'usuari varien en la seva interpretació de l'atribut align. Alguns només tenen en compte el que hi ha en la línia de text prèvia a l'element, i alguns tenen en comte el text d'ambdós costats de l'element.


alt= text [CS]
Nous elements als quals s'aplica: INPUT.

Per als agents d'usuari que no poden visualitzar imatges, formularis o applets aquest atribut especifica text alternatiu. L'idioma del text alternatiu s'especifica mitjançant l'atribut lang.
Alguns elements no textuals (IMG, AREA, APPLET (menyspreuat) i INPUT) permeten als autors especificar text alternatiu per a servir com a contingut quan l'element no pot ser presentat normalment. L'especificació de text alternatiu dóna assistència als usuaris que no disposen de terminals de pantalla gràfics, als usuaris que no disposen de navegadors amb suport de formularis, als usuaris amb dificultats de visió, als que utilitzen sintetitzadors de veu, als que tenen els seus agents d'usuari gràfics configurats per a no visualitzar imatges, etc.

L'atribut alt és opcional per a l'element INPUT.

Mentre que el text alternatiu pot ser molt útil també s'ha d'utilitzar amb cura (cal que el text proporcionat sigui significatiu i dóni informació concreta i de valor a l'usuari).


archive = uri list [CT]
Nous elements als quals s'aplica: APPLET i OBJECT.

Per a la definició d'aquest atribut per a OBJECT consulteu la definició d'aquest element.

Per a APPLET:
Especifica una llista separada per comes d'URIs d'arxius que contenen classes i altres recursos que seran "precarregats". Les classes es carreguen utilitzant una instància d'un AppletClassLoader amb l'atribut codebase donat. Les URIs relatives s'interpreten respecte el codebase de l'applet. El fet de precarregar els recursos pot millorar de manera significativa el funcionament dels applets.


axis = cdata [CI]
Nous elements als quals s'aplica: TD i TH.

Es pot utilitzar per situar una cel·la dins de categories conceptuals que es pot considerar que formen eixos en un espai n-dimensional. Els agents d'usuari poden donar accés als usuaris a aquestes categories (per ex., l'usuari pot sol·licitar a l'agent d'usuari totes les cel·les que pertanyin a certes categories, l'agent d'usuari pot presentar una taula en forma de taula de continguts, etc.).

El valor d'aquest atribut és una llista de noms de categories separats per comes.


bgcolor = color [CI]
Nous elements als quals s'aplica: TABLE*, TD*, TH* i TR*.

Menyspreuat. Assigna el color de fons per a les cel·les d'una taula.
Aquest atribut està menyspreuat en favor dels fulls d'estil per a especificar informació sobre el color de fons.


char = character [CN]
Nous elements als quals s'aplica: COL, COLGROUP, TBODY, TFOOT, THEAD, TH, TR i TD.

Especifica un sol caràcter de dins d'un fragment de text perquè actui com a eix per a l'alineació. El valor per defecte per a aquest atribut és el caràcter del punt decimal per a l'idioma actual tal com està definit per l'atribut lang (per ex., el punt (".") en anglès i la coma (",") en francès). Els agents d'usuari no estan obligats a suportar aquest atribut.


charoff = length [CN]
Nous elements als quals s'aplica: COL, COLGROUP, TBODY, TFOOT, THEAD, TH, TR i TD.

Quan es troba present, aquest atribut especifica el desplaçament de la primera ocurrència del caràcter d'alineació en cada línia. Si una línia no inclou el caràcter d'alineació, hauria de desplaçar-se horitzontalment cap al final de la posició d'alineació.

Quan charoff s'utilitza per fixar el desplaçament d'un caràcter d'alineació, el sentit del desplaçament es determina mitjançant el sentit actual del text (fixat per l'atribut lang). En els textos d'esquerra a dreta (per defecte) el desplaçament és des del marge esquerre. En els textos de dreta a esquerra el desplaçament és des del marge dret. Els agents d'usuari no estan obligats a suportar aquest atribut.

La taula d'aquest exemple alinea una fila de valors de monedes al llarg d'un punt decimal. Es fixa el caràcter d'alineació a "." explícitament:
	<TABLE border="1">
	  <COLGROUP>
	  <COL><COL align="char" char=".">
	  <THEAD>
	  <TR><TH>Verdures <TH>Cost per quilo
	  <TBODY>
	  <TR><TD>Enciam    <TD>$1
	  <TR><TD>Pastanagues  <TD>$10.50
	  <TR><TD>Bledes    <TD>$100.30
	</TABLE>
i el formatat de la taula es pot assemblar a això:Quan els continguts d'una cel·la contenen més d'una instància del caràcter d'alineació especificat per char i els continguts es pleguen, el comportament de l'agent d'usuari és indefinit. Els autors, per tant, haurien de ser cuidadosos amb l'ús de char. Nota. Els agents d'usuari visuals típicament presenten els elements TH de les taules centrats verticalment i horitzontalment dins de la cel·la i amb un pes de font gruixut.


charset = charset [CI]
Nous elements als quals s'aplica: A, LINK i SCRIPT.

Especifica la codificació de caràcter del recurs designat pel link.


cite = uri [CT]
Nous elements als quals s'aplica: BLOCKQUOTE, DEL, INS i Q.

Per a DEL i INS cal que consulteu la definició d'aquests elements.

Per a BLOCKQUOTE i Q:
El valor d'aquest atribut és una URI que designa un document o missatge origen. Aquest atribut està pensat per donar informació sobre el recurs del qual s'ha extret la cita.


coords = coordinates [CN]
Nous elements als quals s'aplica: A.

Especifica la posició d'una forma en la pantalla. El nombre i l'ordre dels valors depèn de la forma que s'està definint. Les combinacions possibles són:
	rect: x-esquerra, y-superior, x-dreta, y-inferior
	circle: x-centre, y-centre, radi
Nota. Quan el valor del radi sigui un valor percentual, els agents d'usuari haurien de calcular el valor final del radi basant-se en l'amplada i l'alçada de l'objecte associat. El radi hauria de ser el valor més petit dels dos.

Un altre exemple:
	poly: x1, y1, x2, y2, ..., xN, yN
Les coordenades són en relació a la cantonada superior esquerra de l'objecte. Tots els valors són longituts. Tots els valors van separats per comes.


datetime = datetime[CS]
Nous elements als quals s'aplica: DEL i INS.

El valor d'aquest atribut especifica la data i l'hora en què es va realitzar la modificació d'un text.


disabled [CI]
Nous elements als quals s'aplica: BUTTON, INPUT, OPTGROUP, OPTION, SELECT i TEXTAREA.

Quan s'especifica per a un control de formulari, aquest booleà inhabilita el control per a l'entrada de dades per part de l'usuari. Quan s'especifica, aquest atribut té els següents efectes en un element:Aquest atribut és heretat però les declaracions locals sobreescriuen el valor heretat.

La manera com els elements inhabilitats es presenten depèn de l'agent d'usuari. Per exemple, alguns agents d'usuari ombrejen els ítems de menú inhabilitats, les etiquetes dels botons, etc.

En aquest exemple, l'element INPUT es troba inhabilitat. Per tant, no pot rebre l'entrada de dades per part de l'usuari i tampoc es sotmetrà el seu valor amb l'usuari:
	<INPUT disabled name="pedro" value="picapiedra">
	<INPUT name="pablo" value="mármol">
Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament aquest atribut disabled).

Nota. L'única manera de modificar dinàmicament el valor de l'atribut disabled és a través d'un script.


frame = void | above | below | hsides | lhs | rhs | vsides | box | border [CI]
Nous elements als quals s'aplica: TABLE.

Especifica quins costats del marc que envolta una taula seran visibles. Valors possibles:frameborder = 1 | 0 [CN]
Nous elements als quals s'aplica: FRAME i IFRAME.

Facilita a l'agent d'usuari informació sobre la vora del frame. Els valors possibles són:headers = idrefs [CS]
Nous elements als quals s'aplica: TD i TH.

Especifica la llista de les cel·les de capçalera que proporcionen informació de capçalera per a la cel·la de dades actual. El valor d'aquest atribut és una llista de noms de cel·la separats per comes; aquelles cel·les s'han d'anomenar fixant el seu atribut id. Els autors generalment utilitzen l'atribut headers per ajudar els agents d'usuari no visuals a presentar informació sobre les dades de les cel·les (per ex., la informació de capçalera es recita abans que les dades de la cel·la), però aquest atribut també pot ser utilitzat en conjunció amb els fulls d'estil.


height = length [CN]
Nous elements als quals s'aplica: IFRAME i OBJECT.

Per a la definició d'aquest atribut per a IFRAME i OBJECT veieu la definició d'aquests elements.


hreflang = langcode [CI]
Nous elements als quals s'aplica: A i LINK.

Especifica l'idioma base del recurs designat per href i només pot ser utilitzat quan href estigui especificat.


label = text [CS]
Nous elements als quals s'aplica: OPTGROUP i OPTION.

Per a la definició d'aquest atribut per a OPTGROUP consulteu la definició d'aquest element.

Per a OPTION:
Permet als autors especificar una etiqueta més curta per a una opció que el contingut de l'element OPTION. Quan aquest atribut està especificat, els agents d'usuari haurien d'utilitzar el valor d'aquest atribut abans que el contingut de l'element OPTION com a etiqueta opcional.


longdesc = uri [CT]
Nous elements als quals s'aplica: IMG, FRAME i IFRAME.

Per a FRAME i IFRAME:
Aquest atribut especifica un link a una descripció llarga de la imatge. Aquesta descripció hauria de suplementar la descripció curta proporcionada utilitzant l'atribut alt. Quan la imatge està associada a un mapa d'imatge, aquest atribut hauria de proporcionar informació sobre els continguts del mapa d'imatge. Això és particularment important per als mapes d'imatge server-side.

Per a IMG:
Especifica un link a una descripció llarga de la imatge. Aquesta descripció hauria de suplementar la descripció curta que es proporciona mitjançant l'atribut alt. Quan la imatge tingui un mapa d'imatge associat, aquest atribut hauria de proporcionar informació sobre els continguts del mapa d'imatge. Això és particularment important per als mapes d'imatge server-side.


marginheight = pixels [CN]
Nous elements als quals s'aplica: FRAME i IFRAME.

Especifica la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre els continguts del frame en els seus marges superior i inferior. El valor ha de ser de zero o més píxels. El valor per defecte depèn de l'agent d'usuari.


marginwidth = pixels [CN]
Nous elements als quals s'aplica: FRAME i IFRAME.

Especifica la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre els continguts del frame en els seus marges dret i esquerre. El valor ha de ser de zero o més píxels. El valor per defecte depèn de l'agent d'usuari.


media = media-descriptors [CI]
Nous elements als quals s'aplica: LINK i STYLE.

Per a la definició d'aquest atribut per a STYLE consulteu la definició d'aquest element.

Per a LINK:
Especifica el mitjà destí de la informació d'estil. Pot ser un sol descriptor de mitjà o una llista de descriptors separats per comes. El valor per defecte és "screen".


name = cdata [CI]
Nous elements als quals s'aplica: BUTTON, OBJECT, FRAME, IFRAME i PARAM.

Per a la definició d'aquest atribut per a PARAM consulteu la definició d'aquest element.

Per a BUTTON i OBJECT: Assigna el nom del control.

Per a FRAME i IFRAME:
Assigna un nom al frame actual. Aquest nom es pot utilitzar més tard com a objectiu dels links subseqüents.


object = cdata [CS]
Nous elements als quals s'aplica: APPLET*.

Nomena un recurs que conté una representació serialitzada de la declaració d'un applet. S'interpreta de manera relativa a l'atribut codebase de l'applet. Les dades serialitzades contenen el nom de la classe de l'applet però no la implementació. El nom de la classe s'utilitza per recuperar la implementació a partir d'un arxiu de classe.
Quan l'applet es "desserialitza" s'invoca el mètode start() però no el mètode init(). Els atributs vàlids quan l'objecte original va ser serialitzat no es restauren. Qualsevol atribut passat a la instància d'aquest APPLET es trobarà disponible per a l'applet. Els autors haurien d'utilitzar aquesta característica amb una precaució extrema. Un applet hauria d'aturar-se abans que sigui serialitzat.
L'atribut code o bé l'atribut object han de ser-hi presents. Si es donen tant code com object és un error si proporcionen noms de classe diferents.


profile = uri [CT]
Nous elements als quals s'aplica: HEAD.

Especifica la localització d'un o més perfils de metadades, separats per espais blancs. Per a futures extensions, els agents d'usuari haurien de considerar el valor com una llista encara que l'especificació de l'HTML 4.0 només considera significant la primera URI.


readonly [CI]
Nous elements als quals s'aplica: TEXTAREA i INPUT.

Quan es fixa per a un control de formulari, aquest atribut booleà prohibeix els canvis en el control.

Aquest atribut especifica si el control pot ser modificat per l'usuari. Quan es troba present, aquest atribut té els següents efectes sobre un element:


La manera en què els elements de només lectura són presentats depèn de l'agent d'usuari.

Nota. L'única manera de modificar dinàmicament el valor de l'atribut readonly és a través dels scripts.


rules = none | groups | rows | cols | all [CI]
Nous elements als quals s'aplica: TABLE.

Especifica quines línies apareixeran entre les cel·les d'una taula. La presentació de les línies és depenent de l'agent d'usuari. Valors possibles:scheme = cdata [CS]
Nous elements als quals s'aplica: META.

Anomena un esquema que ha de ser utilitzat per interpretar el valor de la propietat.


scope = scope-name [CI]
Nous elements als quals s'aplica: TD i TH.

Especifica el conjunt de cel·les de dades per a les quals la cel·la de capçalera actual proporciona informació de capçalera. Aquest atribut es pot utiltizar en el lloc de l'atribut headers, particularment per a les taules més simples. Quan s'especifica aquest atribut, ha de tenir un dels següents valors:scrolling = auto | yes | no [CI]
Nous elements als quals s'aplica: FRAME i IFRAME.

Especifica la informació de scroll per a la finestra del frame. Els valors possibles són:shape = default|rect|circle|poly [CI]
Nous elements als quals s'aplica: A.

Especifica la forma d'una regió. Els valors possibles són:span = number [CN]
Nous elements als quals s'aplica: COL i COLGROUP.

Per a la definició d'aquest atribut per a COL i COLGROUP consulteu la definició d'aquests elements.


src = uri [CT]
Nous elements als quals s'aplica: SCRIPT, FRAME i IFRAME.

Per a la definició d'aquest atribut per a SCRIPT consulteu la definició d'aquest element.

Per a FRAME i IFRAME:
Especifica la localització dels continguts inicials que ha de contenir el frame.


summary = text [CS]
Nous elements als quals s'aplica: TABLE.

Proporciona un sumari dels propòsits i l'estructura de la taula per als agents d'usuari que presentin sobre un mitjà no visual, tal com els mitjans basats en la parla i els basats en el sistema Braille.


tabindex = number [CN]
Nous elements als quals s'aplica: A, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT i TEXTAREA.

Especifica la posició de l'element actual en l'ordre de tabulació per al document actual. Aquest valor pot ser un número entre 0 i 32767. Els agents d'usuari haurien d'ignorar els zeros davanters de farciment (001, 002, etc.).
L'ordre de tabulació defineix l'ordre en què els elements rebran el focus quan l'usuari navegui per mitjà del teclat. L'ordre de tabulació pot incloure elements aniuats dins d'altres elements.

Els elements que poden rebre el focus haurien de ser navegats pels agents d'usuari d'acord amb les següents regles:


En aquest exemple l'ordre de tabulació serà el BUTTON, els elements INPUT en ordre (cal observar que "camp1" i el botó comparteixen el mateix tabindex, però "camp1" apareix més tard en la seqüència de caràcters), i finalment el link creat per l'element A:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
  "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
	<HTML>
	<HEAD>
	  <TITLE>Un document amb FORM</TITLE>
	</HEAD>
	<BODY>
	  ...text...
	  <P>Vés a la 
	  <A tabindex="10" href="http://www.w3.org/">web del W3C.</A>
	  ...més text...
	  <BUTTON type="button" name="acc-bd"
	   tabindex="1" onclick="acc-bd">
	  Accedeix a la base de dades actual.
	  </BUTTON>
	  ...més text...
	  <FORM action="..." method="post">
	  <P>
	  <INPUT tabindex="1" type="text" name="camp1">
	  <INPUT tabindex="2" type="text" name="camp2">
	  <INPUT tabindex="3" type="submit" name="sotmetre"
	    value="Enviar!">
	  </P>
	  </FORM>
	</BODY>
	</HTML>

Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament l'element BUTTON).

La seqüència real de tecles que causen la navegació tabular o l'activació d'elements depèn de la configuració de l'agent d'usuari (per ex., la tecla "Tab" s'utilitza per a la navegació i la tecla "Enter" s'utilitza per activar un element seleccionat).

Els agents d'usuari també poden definir les seqüències de tecles per navegar a la inversa de l'ordre de tabulació. Quan s'arriba al final (o principi) de l'ordre de tabulació els agents d'usuari poden fer el circuit de tornada al principi (o final).


target = frame-target [CI]
Nous elements als quals s'aplica: A, AREA, BASE, FORM i LINK.

Especifica el nom d'un frame que ha de ser obert.

El fet de posar un nom a un frame via l'atribut name fa que els autors puguin referir-se a ell com a l'"objectiu" (target) dels links definits per altres elements. L'atribut target pot fixar-se per als elements que creen links (A, LINK), mapes d'imatge (AREA) i formularis (FORM).


type = content-type [CI]
Nous elements als quals s'aplica: A, LINK, OBJECT, PARAM, SCRIPT, STYLE i BUTTON.

Per a la definició d'aquest atribut per a OBJECT, PARAM, SCRIPT, STYLE i BUTTON consulteu la definició d'aquests elements.

Per a A i LINK:
Quan es troba present aquest atribut especifica el tipus de contingut d'un tros de contingut, per exemple, el resultat de la dereferenciació d'una URI. Els tipus de continguts es troben definits a MIMETYPES.


usemap = uri [CT]
Nous elements als quals s'aplica: INPUT i OBJECT.

Associa un mapa d'imatge amb un element. El mapa d'imatge es defineix amb l'element MAP. El valor de l'atribut usemap ha de coincidir amb el valor de l'atribut name associat amb l'element MAP.


valign = top | middle | bottom | baseline [CI]
Nous elements als quals s'aplica: COL, COLGROUP, TBODY, THEAD i TFOOT.

Especifica la posició horitzontal de les dades de dins d'una cel·la. Els seus valors possibles són:width = multi-length [CN]
Nous elements als quals s'aplica: OBJECT, IFRAME, COL i COLGROUP.

Per a la definició d'aquest atribut per a OBJECT, IFRAME, COL i COLGROUP consulteu la definició d'aquests elements.Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos