Continguts:

DEFINCIÓ DE TIPUS DEL DOCUMENT
L'HTML 4.0 està especificat en tres "gustos" diferents. Inserir una línia al principi del document és la manera d'especificar quina d'aquestes tres variants s'està utilitzant. Per exemple, imaginem un document HTML que comença amb una línia que diu que s'està utilitzant l'HTML 4.0 Transicional. Aleshores, en cas de voler-se validar el document, l'eina utilitzada coneix quina variant és la que s'està utilitzant. Cada variant té la seva pròpia DTD (Definició de Tipus del Document, Document Type Definition), la qual assenta les regles i regulacions per a utilitzar l'HTML d'una manera concisa i definitiva.

Un document HTML 4.0 es composa de tres parts:

  1. una línia que conté informació sobre la versió de l’HTML.
  2. una secció declarativa de capçalera (delimitada per l’element HEAD).
  3. un cos, el qual conté el contingut actual del document. El cos pot estar implementat per l’element BODY o bé l’element FRAMESET.

Poden aparèixer espais blancs (espais, retorns de carro, tabulacions i comentaris) abans o després de cada secció. Les seccions 2 i 3 haurien d’estar delimitades conjuntament per l’element HTML.
Informació de la versió d’HTML
La declaració de tipus del document dóna nom a la Definició de Tipus del Document (Document Type Definition, DTD) en ús per part del document.

L'HTML 4.0 especifica tres DTDs per tal que els autors incloguin una de les següents declaracions de tipus del document en els seus documents. Les DTDs es diferencien entre elles pels elements que suporten:

"Strict DTD" (DTD Estricta):
Cal utilitzar-la quan realment es vulgui netejar el codi estructural, lliure de qualsevol tag associat amb la presentació o disseny. Cal utilitzar aquesta DTD juntament amb el llenguatge de Fulls d'Estil en Cascada del W3C (CSS, Cascading Style Sheets) per a obtenir la font, el color i els efectes de presentació que es desitgen.

Inclou tots els elements i atributs que no han estat menyspreuats i que no apareixen en els documents frameset. Pels documents que utilitzen aquesta DTD, cal utilitzar aquesta declaració de tipus del document:

	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
	"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">


"Transitional DTD" (DTD Transicional):
La majoria de gent que escriu pàgines Web per a que el públic en general hi tingui accés voldran utilitzar aquest "gust" de l'HTML 4.0. Aquesta idea és per aprofitar-se de les característiques de l'HTML 4.0, incloent-hi els fulls d'estil però no obstant això fer petits ajustaments en el codi en favor d'aquells que visualitzin les pàgines en navegadors antics els quals no poden entendre els fulls d'estil. Això inclou fer ús dels atributs bgcolor, text i link per a l'element BODY.

Inclou tot el que inclou la DTD Estricta més els elements i els atributs menyspreuats (la majoria dels quals concerneixen a la presentació visual). Pels documents que utilitzen aquesta DTD cal utilitzar aquesta declaració de tipus del document:
	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
	"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


"DTD Frameset" (DTD Frameset):
Cal utilitzar aquesta DTD quan es vulgui fer ús dels frames de l'HTML per partir la finestra del navegador en dues o més subfinestres. Pels documents que utilitzen aquesta DTD, cal utilitzar aquesta declaració de tipus del document:
	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
	"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">


La URI que es troba en cada declaració de tipus del document permet als agents d’usuari descarregar la DTD i tots els conjunts d’entitats que es necessitin.

Les següents URIs fan referència a les DTDs i als conjunts d’entitats per a l’HTML 4.0 que són suportades pel W3C:
   "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"
   "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"
   "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd"
   "http://www.w3.org/TR/REC-html40/HTMLlat1.ent"
   "http://www.w3.org/TR/REC-html40/HTMLsymbol.ent"
   "http://www.w3.org/TR/REC-html40/HTMLspecial.ent"

Les dues últimes lletres de la declaració indiquen el llenguatge de la DTD. Per a HTML sempre és sempre l'anglès ("EN").

DTD ESTRICTA
Aquesta DTD exclou els atributs i els elements de presentació que el W3C espera que quedin desfaçats al temps que els fulls d’estil van madurant. Els autors haurien d’usar la DTD Estricta sempre que sigui possible, però poden usar la DTD Transicional quan es requereixi suport per als atributs i elements de presentació. L’HTML 4.0 inclou mecanismes per als fulls d’estil, scripts, objectes inserits, suport millorat per al sentit del text de dreta a esquerra i mixte, i millores en els formularis per a incrementar l’accessibilitat per a la gent amb discapacitats.

Ús típic:
	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
	"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
	<html>
	<head>
	...
	</head>
		<body>
		...
		</body>
	</html>

La URI usada com a sistema identificador amb l’identificador públic permet l’agent d’usuari descarregar la DTD i els conjunts d’entitats tal com es necessiten.

La FPI per la DTD Transicional de l’HTML 4.0 és:
	-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
i la seva URI:
	http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd
DTD TRANSICIONAL
La DTD Transicional de l’HTML 4.0 inclou els atributs i elements de presentació que el W3C espera que quedin desfaçats en suport de la maduració dels fulls d’estil. Els autors haurien d’utilitzar la DTD Estricta sempre que sigui possible, però poden usar la DTD Transicional quan es requereixi suport pels atributs i elements de presentació. L’HTML 4.0 inclou mecanismes pels fulls d’estil, scripts, objectes inserits, suport millorat per al text de dreta a esquerra i el mixte, i millores en els formularis per a incrementar l’accessibilitat de la gent discapacitada.
Ús típic:

	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
	"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
	<html>
	<head>
	...
	</head>
		<body>
		...
		</body>
	</html>

La URI usada com a identificador de sistema amb l’identificador públic permet l’agent d’usuari descarregar la DTD i els conjunts d’entitats tal com es necessiten.

La FPI per a la DTD Estricta de l’HTML 4.0 és:
	"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
i la seva URI és:
	http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd
Els autors haurien d’utilitzar la DTD Estricta a no ser que necessitin el control de presentació per a agents d’usuari que no suporten (adequadament) els fulls d’estil.
DTD FRAMESET
La DTD Frameset de l’HTML 4.0 s’hauria d’usar pels documents amb frames. Aquesta DTD és idèntica a la DTD Transicional de l’HTML 4.0 excepte pel què fa referència al model de contingut de l’element HTML: en els documents frameset l’element FRAMESET substitueix l’element BODY:

Ús típic:
	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
	"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
	<html>
	<head>
	...
	</head>
		<frameset>
		...
		</frameset>
	</html>
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos