En aquest document es troben descrits breument tots els elements de l'HTML que en la nova versió (la 4.0) estan menyspreuats. En cada cas s'informa de la manera alternativa, adient amb l'HTML 4.0 i els CSS2, d'assolir els mateixos efectes sense utilitzar l'element en qüestió. A més s'informa de quins són els elements obsolets en l'especificació de l'HTML 4.0, és a dir, els elements que provablement els agents d'usuari ja no suportaran més.

Els elements obsolets de l'HTML 4.0 són XMP, LISTING i PLAINTEXT. Aquests elements eren menyspreuats en l’especificació de la versió anterior de l’HTML (HTML 3.2). En l'HTML 4.0 enlloc d’utilitzar aquests elements cal utilitzar l’element PRE.

Els elements menyspreuats de l'HTML 4.0, els quals estan breument descrits a continuació, són: APPLET, BASEFONT, CENTER, DIR, FONT, ISINDEX, MENU, S, STRIKE i U.


APPLET


Element menyspreuat en favor de l’element OBJECT.

Aquest element, suportat per tots els navegadors capaços de suportar Java, permet als dissenyadors inserir un applet de Java en un document HTML.

El contingut d’APPLET actua com a informació alternativa pels agents d’usuari que no suporten aquest element o que actualment estan configurats per a no suportar applets. En altre cas, els agents n’han d’ignorar el contingut.

Exemple menyspreuat:
En el següent exemple, l’element APPLET inclou un applet de Java en el document. Com que no es facilita cap codi base, s’assumeix que l’applet es troba en el mateix directori que el document actual:
<APPLET code="Bombolles.class" width="500" height="500">
  Applet de Java que dibuixa bombolles animades.
</APPLET>
Aquest exemple pot reescriure’s tal com segueix amb OBJECT:
<P><OBJECT codetype="application/java"
  classid="java:Bombolles.class"
  width="500" height="500">
  Applet de Java que dibuixa bombolles animades.
</OBJECT>
Els valors inicials poden suplir-se en l’applet via l’element PARAM.

Exemple menyspreuat:
La següent mostra d’applet de Java:
  <APPLET code="AudioItem" width="15" height="15">
   <PARAM name="snd" value="Hola.au|Welcome.au">
   Applet de Java que reprodueix un so de benvinguda.
  </APPLET>
pot reescriure’s amb OBJECT tal com segueix:
  <OBJECT codetype="application/java"
   classid="AudioItem" 
   width="15" height="15">
   <PARAM name="snd" value="Hola.au|Welcome.au">
     Applet de Java que reprodueix un so de benvinguda.
  </OBJECT>
BASEFONT


Element menyspreuat en favor dels fulls d’estil.

Fixa el tamany bàsic de la font (utilitzant l’atribut size). Si no s’utilitza BASEFONT el tamany bàsic per defecte de la font és 3.
CENTER


Element menyspreuat en favor de DIV.

L’element CENTER és exactament equivalent a especificar l’element DIV amb l’atribut align fixat a "center".
DIR


Element menyspreuat en favor de UL.

Aquest element va ser dissenyat per a ser usat per a crear llistes directori multicolumnes. Té la mateixa estructura que UL, però amb diferent presentació. A la pràctica, un agent d’usuari mostrarà una llista DIR exactament igual que una llista UL.
FONT


Element menyspreuat en favor dels fulls d’estil.

Aquest element canvia el tamany i el color de la font del text dels seus continguts.

Els canvis en el tamany de la font aconseguits amb l’element FONT són relatius al tamany bàsic de la font fixat per BASEFONT. Si no s’utilitza BASEFONT el tamany per defecte de la font base és 3.

Exemple menyspreuat:
Aquest fragment de codi HTML:
	<P><FONT size=3>Estic en size=3</font>
donarà el mateix resultat que:
	<HEAD>
	<STYLE type="text/css">
		P { font-size: 3px; }
	</STYLE>
	</HEAD>
	<BODY>
		<P>Estic en size=3.
	</BODY>
El tamany de la font base no s’aplica a títols, excepte on aquests siguin modificats utilitzant l’element FONT amb un canvi relatiu del tamany de la font.
ISINDEX


Element menyspreuat en favor de l'element INPUT.

Aquest element crea un control d’entrada amb un text d’una sola línia que permet qualsevol nombre de caràcters. Els agents d’usuari poden utilitzar el valor de l’atribut prompt com a títol pel prompt.

Exemple menyspreuat:
La següent declaració ISINDEX:
	<ISINDEX prompt="Entra la teva frase de cerca: ">
podria reescriure’s amb INPUT tal com segueix:
 
	<FORM action="..." method="post">
	  <P>Entra la teva frase de cerca: <INPUT type="text"></P>
	</FORM>
Semàntica de ISINDEX:
Actualment, la semàntica de ISINDEX és només ben definida quan la URI bàsica per al document englobador és una URI HTTP. A la pràctica, la cadena d’entrada està restringida a Latin-1 ja que no hi ha cap mecanisme per a especificar un conjunt de caràcters diferent.
MENU


Element menyspreuat en favor de l'element UL.

Aquest element va ser dissenyat per a ser usat per a llistes de menús amb una sola columna. Té la mateixa estructura que UL, però amb diferent presentació. A la pràctica, un agent d’usuari mostrarà una llista MENU exactament igual que una llista UL.
S


Element menyspreuat en favor dels fulls d’estil.

Mostra text tatxat.

Aquest element també es troba definit en aquest manual en el document on es troben les definicions dels nous elements de l'HTML 4.0.
STRIKE


Element menyspreuat en favor dels fulls d’estil.

Mostra text tatxat.

Exemple menyspreuat:
	<P><STRIKE>La vida es sueño.</STRIKE>
produeix la mateixa presentació, per exemple, que:
	<HEAD>
	<STYLE type="text/css">
		P { text-decoration: line-through; }
	</STYLE>
	</HEAD>
	<BODY>
		<P>La vida es sueño.
	</BODY>
U


Element menyspreuat en favor dels fulls d’estil.

Mostra text subratllat.

Exemple menyspreuat:
	<P><U>Y los sueños, sueños son.</U>
produeix la mateixa presentació, per exemple, que:
	<HEAD>
	<STYLE type="text/css">
		P { text-decoration: underline; }
	</STYLE>
	</HEAD>
	<BODY>
		<P>Y los sueños, sueños son.
	</BODY>
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos