Continguts:

CONFORMACIÓ: REQUERIMENTS I RECOMANACIONS
DTDs
Aquest manual d'HTML 4.0 (i, per extensió, tot el Manual d'HTML Dinàmic) està conforme amb la definició de tipus del document transicional. Els exemples que fan referència a elements nous exclusius de l'HTML 4.0 estan conformes amb la definició de tipus del document estricta. Els exemples que fan referència als frames estan conformes amb la definició de tipus del document frameset. Per raons de brevetat, molts dels exemples mostrats no comencen amb la declaració de tipus del document que és obligatòria en cada document HTML. Veieu el document DTD per més informació.
El tipus de contingut text/html
Els documents HTML s'envien per Internet com una seqüència de bytes acompanyada d'informació de codificació (descrita en l'apartat codificacions de caràcter). L'estructura de transmissió, anomenada entitat missatge, està definida per la RFC2045 i la RFC2068. Una entitat missatge amb un tipus de contingut de "text/html" representa un document HTML.

El tipus de contingut pels documents HTML es defineix així:

Nom del tipus de contingut:
text

Nom del subtipus de contingut:
html

Paràmetres requerits:
cap

Paràmetres opcionals:
charset

Consideracions de codificació:
qualsevol codificació és permesa

Consideracions de seguretat:
Consulteu l'especificació de l'HTML 4.0 del W3C

El paràmetre opcional charset fa referència a la codificació de caràcter utilitzada per representar el document HTML com una seqüència de bytes. Els valors legals d'aquest paràmetre es troben definits en la secció sobre codificacions de caràcter. Encara que aquest paràmetre és opcional, es recomana que sempre hi sigui present.
Elements block-level i inline-level
Certs elements que poden aparèixer en el BODY d'un document HTML es diu que són "block-level" (o "elements de bloc") mentre que altres són "inline" (també anomenats "text level"). La distinció es fonamenta en diverses nocions:

Model de contingut: Generalment els elements block-level poden contenir elements inline i altres elements block-level. Generalment els elements inline poden contenir només dades i altres elements inline. La idea inherent en aquesta distinció estructural és que els elements de bloc creen estructures "més grans" que els elements inline.

Formatat: Per defecte els elements block-level es formaten de diferent manera que els elements inline. Generalment els elements block-level comencen en línies noves i els elements inline no.

Direccionalitat (sentit): Per raons tècniques relacionades amb l'algorisme del text bidireccional d'UNICODE els elements block-level i inline difereixen en com hereten la informació de la direccionalitat (consulteu el tema sobre el sentit del text). Els fulls d'estil proporcionen els mitjans per a especificar la presentació d'elements arbitraris, incloent-hi si un element es presenta com a bloc o bé inline. En alguns casos, tal com l'estil inline per a elements de llista, això pot ser apropiat, però parlant en general es recomana als autors que no sobreescriguin la interpretació convencional dels elements HTML d'aquesta manera. L'alteració de les pautes tradicionals de representació per a elements block-level i inline també té un impacte en l'algorisme del text bidireccional.
EL QUE DEFINEIX AQUEST MANUAL
El propòsit d'aquest submanual del Manual d'HTML Dinàmic, que tracta sobre l'última versió de l'HTML, la 4.0, és explicar les novetats i els canvis aportats per aquesta nova especificació. Per tant, tot el que es conserva de la versió precedent d'HTML (la versió 3.2) s'ha obviat i els elements prèviament existents que no han sofert cap modificació no estan definits enlloc. Així, per entendre aquest manual és necessari tenir nocions prèvies del llenguatge HTML (en la seva versió 3.2), ja que aquí no s'explica la totalitat de cap versió d'HTML.

No obstant, els elements ja existents que no han sofert cap modificació però que es considera que són molt importants pel fet que estan implicats d'una manera molt directa en això que s'anomena "HTML Dinàmic", també estan definits en aquest manual.
Com està organitzat aquest manual d'HTML 4.0
Aquest manual d'HTML 4.0 està basat en la nova especificació que el W3C ha publicat del llenguatge HTML. S'han extret els temes més importants pel què fa als canvis experimentats per aquest llenguatge respecte la seva anterior versió (la 3.2). D'aquesta manera, aquest manual es composa dels següents documents:HTML 4.0
És el document introductori del què és l'HTML 4.0. La seva missió és donar una visió històrica d'aquest llenguatge i informar sobre els seus objectius i els nous avantatges i millores respecte les versions anteriors.
Introducció al manual d'HTML 4.0
És el present document. Dóna una visió general dels continguts del manual d'HTML 4.0 i defineix els diferents valors que poden prendre els atributs dels elements HTML, a més d'altres aspectes tècnics.
Nous elements de l'HTML 4.0
En aquest document es troben recollits tots els elements que són nous en l'especificació de l'HTML 4.0. Aquests elements estan definits extensament, incloent-hi codis de mostra i exemples pràctics.
Elements menyspreuats i obsolets
Aquí s'han recollit tots els elements que en la nova especificació es troben menyspreuats o, pitjor, obsolets. S'acompanyen d'alternatives en la nova versió d'HTML o bé en els fulls d'estil.
Nous atributs de l'HTML 4.0
Es defineixen tots els atributs que són nous de l'especificació de l'HTML 4.0 i també els que han sofert algun canvi en la seva funció o bé que ara s'apliquen a més elements que anteriorment.
Índex d'atributs menyspreuats
És una taula que conté tots els atributs que actualment es troben menyspreuats.
Índex d'atributs nous
És una taula que conté tots els atributs que es troben en el document "Nous atributs" i també els que són exclusius d'alguns dels nous elements.
Temes
Són els temes explicatius que conformen el gruix d'aquest manual d'HTML 4.0. Estan formats pels continguts triats dels temes originals de l'especificació de l'HTML 4.0 que expliquen les millores i els canvis aportats per aquesta nova versió del llenguatge HTML.
DTD
És el document explicatiu dels diferents tipus de DTDs existents per a classificar els documents HTML segons els elements que s'hi utilitzen. Cal aclarir que la definició completa de cada una de les DTDs dels documents HTML 4.0 es troba en l'especificació de l'HTML 4.0.
Annexe
En aquest document es fan determinades consideracions sobre els algorismes de disposició de les taules, l'evolució dels scripts, etc.
Tipus bàsics de dades de l'HTML 4.0
En aquest apartat es descriuen els tipus de dades bàsics que poden aparèixer com a contingut d'un element o bé com a valor d'un atribut. Els tipus de valors que es descriuen més avall tenen la forma amb la què apareixen en la DTD, per exemple, &Color;. No obstant, en la resta d'aquest manual d'HTML 4.0 les instàncies d'aquests tipus de valors apareixeran sense els signes "&" i ";", és a dir, el tipus de valor &Color; es correspon amb l'identificatiu Color que pot aparèixer com a tipus de valor d'un determinat atribut o element.

Informació de case

En aquest manual es fa constantment referència als termes case i case-sensibilitat. El terme case fa referència al tipus de lletra (no a la font), és a dir, si una lletra determinada és majúscula o minúscula. El terme case-sensibilitat fa referència a la diferenciació o no dels dos tipus de lletra.

Cada definició d'atribut inclou informació sobre la case-sensibilitat dels seus valors. La informació de case es presenta amb les següents claus:

CS
El valor és case-sensitive (és a dir, els agents d'usuari interpreten "a" i "A" de manera diferent).
CI
El valor és case-insensitive (és a dir, els agents d'usuari interpreten "a" i "A" de la mateixa manera).
CN
El valor no es troba subjecte a canvis de case, per ex., perquè és un número o un caràcter del conjunt de caràcters del document.
CA
La definició de l'element o atribut en sí mateixa dóna la informació de case.
CT
Cal consultar la definició de tipus pels detalls sobre la case-senisitivitat (consulta que cal fer en l'especificació de l'HTML 4.0).

Si un valor d'atribut és una llista, aquestes claus s'apliquen a cada valor de la llista, a no ser que estigui indicat explícitament d'una altra manera.
Tipus bàsics SGML
La definició de tipus del document especifica la sintaxi del contingut de l'element HTML i dels valors dels atributs utilitzant tokens SGML (per exemple, denotacions com PCDATA, CDATA, NAME, ID, etc.). Seguidament es dóna un sumari de la informació clau:

Cadenes de text
Alguns atributs (%Text;, en la DTD) prenen text que està pensat que sigui llegible pels humans.
URIs
En l'especificació de l'HTML 4.0 s'utilitza el terme URI, tal com està definit en URI (veieu també la RFC1630).

Cal observar que les URIs inclouen les URLs (tal i com està definit en RFC1738 i RFC1808).

Les URIs relatives es resolen a URIs completes utilitzant la URI base.

Les URIs estan representades en la DTD amb l'entitat de paràmetre %URI;. En general les URIs són case-insensitive. Hi pot haver URIs, o parts d'elles, en les quals el case no importi (per ex., noms de màquines), però la identificació pot no ser senzilla. Els usuaris sempre haurien de considerar que les URIs són case-sensitive (per tal d'anar sobre segur).
Colors
El tipus de valor d'atribut %Color; fa referència a les definicions de color tal i com s'especifiquen en SRGB. Un valor de color tant pot ser un nombre hexadecimal (prefixat per '#') o bé un dels sis següents noms de color. Els noms dels colors són case-insensitive:


Nom del color Valor sRGB Color

Black

"#000000"

Green"#008000"
Silver"#C0C0C0"
Lime"#00FF00"
Gray"#808080"
Olive"#808000"
White"#FFFFFF"
Yellow"#FFFF00"
Maroon"#800000"
Navy"#000080"
Red"#FF0000"
Blue"#0000FF"
Purple"#800080"
Teal"#008080"
Fuchsia"#FF00FF"
Aqua"#00FFFF"

Cal recordar, però, que l'ús d'elements i atributs per a especificar color és menyspreuat; es recomana l'ús dels fulls d'estil.
Longituts
L'HTML especifica tres tipus de valors de longitut per als atributs:

Píxels:
El valor (%Pixels; en la DTD) és un enter que representa el nombre de píxels en el llenç.

Longitut:
El valor (%Length; en la DTD) tant pot ser un %Pixels; o bé un percentatge de l'espai disponible horitzontal o vertical. Així el valor "50%" significa la meitat de l'espai disponible.
Multilongitut:
El valor (%MultiLength; en la DTD) pot ser una %Length; o bé una longitut relativa. Una longitut relativa té la forma "i*", on "i" és un enter. Quan es reserva espai entre elements que competeixen per a aquell espai, els agents d'usuari reserven primer les longituts de píxel i de percentatge, i després divideixen l'espai restant entre les longituts relatives. Cada longitut relativa rep una porció de l'espai disponible que és proporcional a l'enter que precedeix el "*". El valor "*" és equivalent a "1*". Així, si estan disponibles 60 píxels d'espai després que l'agent d'usuari hagi reservat l'espai dels píxels i percentual, i si les longituts relatives que competeixen són 1*, 2* i 3*, aleshores a 1* se li adjudicaran 10 píxels, a 2* se li adjudicaran 20 píxels i a 3* se li adjudicaran 30 píxels.


Els valors de longitut són case-neutral.
Tipus de contingut (tipus MIME)
Nota. Un "tipus de mitjà" (definit en la RFC2045 i la RFC2046) especifica la naturalesa d'un recurs linkat. L'especificació de l'HTML 4.0 (i, per tant, aquest manual) fa servir el terme "tipus de contingut" d'acord amb l'ús corrent. A més, "tipus de mitjà" fa referència al mitjà sobre el qual un agent d'usuari presenta un document.

Aquest tipus és representat en la DTD mitjançant %ContentType;.

Els tipus de contingut són case-insensitive.

Exemples de tipus de contingut són "text/html", "image/png", "image/gif", "video/mpeg", "audio/basic", "text/tcl", "text/javascript" i "text/vbscript". Per consultar la llista actual de tipus MIME registrats consulteu MIMETYPES.
Codis d'idioma
El valor dels atributs el tipus dels quals sigui un codi d'idioma (%LanguageCode; en la DTD) fa referència a un codi d'idioma tal i com està especificat en al RFC1766, secció 2. Per a més informació sobre codis d'idioma consulteu l'especificació de l'HTML 4.0. L'espai blanc no està permès dins un codi d'idioma.

Els codis d'idioma són case-insensitive.
Codificacions de caràcter
Els atributs "charset" (%Charset; en la DTD) fan referència a una codificació de caràcter. Els valors poden ser cadenes (per ex., "euc-jp") de la base de dades IANA (veieu CHARSETS per a una llista completa).

Els noms de les codificacions de caràcter són case-insensitive.

Els agents d'usuari han de seguir els passos fixats en el capítol sobre l'especificació de les codificacions de caràcter de l'especificació de l'HTML 4.0 a fi de determinar la codificació de caràcter d'un recurs extern.
Caràcters senzills
Certs atributs sol·liciten caràcters senzills del conjunt de caràcters del document. Aquests atributs prenen valors del tipus %Character; de la DTD.

Els caràcters senzills es poden especificar amb referències de caràcter (per ex., "&").
Dies i hores
La ISO8601 permet moltes opcions i variacions en la representació de dates i hores. L'especificació de l'HTML 4.0 (i, per tant, aquest manual) utilitza un dels formats descrits en el perfil DATETIME per a la seva definició de cadenes data/hora legals (%Datetime; en la DTD).

El format és:
	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
on:

YYYY = any de quatre dígits
MM = mes de dos dígits (01=gener, etc.)
DD = dia del mes de dos dígits (de 01 a 31)
hh = hora de dos dígits (de 00 a 23) (no es permet am/pm)
mm = minut de dos dígits (de 00 a 59)
ss = segon de dos dígits (de 00 a 59)
TZD = designador de zona horària

El designador de zona horària és un dels següents:

Z
indica UTC (Hora Coordinada Universal, Coordinated Universal Time). La "Z" ha d'estar en majúscules.
+hh:mm
indica que l'hora és una hora local que és hh hores i mm minuts per davant de la UTC.
-hh:mm
indica que la hora és una hora local la qual és hh hores i mm minuts per darrere de la UTC.

Hi han de ser presents exactament els components mostrats aquí, amb exactament aquesta puntuació. Cal observar que la "T" apareix literalment en la cadena (ha d'estar en majúscules), per a indicar el començament de l'element temps, tal i com està especificat en la ISO8601.

Si una aplicació generadora no coneix l'hora fins al segon, pot utilitzar el valor "00" per als segons (i per als minuts i les hores si és necessari).

Nota. DATETIME no tracta la qüestió del salt dels segons.
Tipus de links
Els autors poden utilitzar els següents tipus reconeguts de links, llistats aquí amb les seves interpretacions convencionals. En la DTD %LinkTypes; fa referència a una llista de tipus de link separats per comes. Els caràcters d'espai blanc no estan permesos entre un tipus de link i el següent.

Aquests tipus de link són case-insensitive, és a dir, "Alternate" té el mateix significat que "alternate".

Els agents d'usuari, motors de cerca, etc., poden interpretar aquests tipus de links de diverses maneres. Per exemple, els agents d'usuari poden proporcionar accés a documents linkats a través d'una barra de navegació.

Alternate
Designa versions substitutes per al document en el qual té lloc el link. Quan s'utilitza conjuntament amb l'atribut lang, implica una versió traduïda del document. Quan s'utilitza conjuntament amb l'atribut media, implica una versió dissenyada per a un mitjà diferent.
Stylesheet
Fa referència a un full d'estil extern. Veieu l'apartat sobre fulls d'estil externs per a més detalls. S'utilitza conjuntament amb el tipus de link "Alternate" per a fulls d'estil alternatius seleccionats per l'usuari.
Start
Fa referència al primer document d'una col·lecció de documents. Aquest tipus de link li diu als motors de cerca quin document és el que l'autor considera que ha de ser el punt de partida de la col·lecció.
Next
Fa referència al següent document d'una seqüència lineal de documents. Els agents d'usuari poden escollir precarregar el "següent" document, per a reduir el temps de càrrega observat.
Prev
Fa referència al document previ d'una sèrie ordenada de documents. Alguns agents d'usuari també suporten el sinònim "Previous".
Contents
Fa referència a un document que proporciona una taula de continguts. Alguns agents d'usuari també suporten el sinònim ToC (de "Table of Contents").
Index
Fa referència a un document que proporciona un índex per al document actual.
Glossary
Fa referència a un document que proporciona un glossari de termes que pertanyen al document actual.
Copyright
Fa referència a una declaració de drets (copyright) per al document actual.
Chapter
Fa referència a un document que serveix com un capítol en una col·lecció de documents.
Section
Fa referència a un document que serveix com una secció d'una col·lecció de documents.
Subsection
Fa referència a un document que serveix com una subsecció d'una col·lecció de documents.
Appendix
Fa referència a un document que serveix com un apèndix d'una col·lecció de documents.
Help
Fa referència a un document que ofereix ajut (més informació, links a altres recursos informatius, etc.).
Bookmark
Fa referència a un bookmark. Un bookmark és un link a un punt d'entrada clau dins d'un document extens. L'atribut title es pot utilitzar, per exemple, per a etiquetar el bookmark. Cal observar que es poden definir diversos bookmarks en cada document.


Els autors poden desitjar definir tipus de links addicionals que no estan descrits en l'especificació de l'HTML 4.0. Si ho fan, haurien d'utilitzar un perfil per a citar les convencions utilitzades per a definir els tipus de links. Consulteu la definició de l'atribut profile per a l'element HEAD per a més detalls.
Descriptors de mitjans
La següent és una llista dels descriptors reconeguts de mitjans (%MediaDesc; en la DTD):

screen
Pensat per a pantalles no paginades de computadors.
tty
Pensat per a mitjans que utilitzin una graella de freqüència fixa, tal com els teletips, terminals o dispositius portàtils amb capacitats de visualització limitades.
tv
Pensat per a dispositius semblants a la televisió (baixa resolució, color, desplegament o scroll limitat).
projection
Pensat per a projectors.
handheld
Pensat per a dispositius manuals (pantalla petita, monocrom, gràfics bitmap, amplada de banda limitada).
print
Pensat per a material paginat i opac, i per a documents visualitzats en mode de preimpressió.
braille
Pensat per als dispositius de retroalimentació tàctil braille.
aural
Pensat per als sintetitzadors de veu.
all
Per a tots els dispositius.

És possible que futures versions de l'HTML introdueixin nous valors i puguin permetre valors parametritzats. Per a facilitar la introducció d'aquestes extensions, els agents d'usuari conformats han de ser capaços d'analitzar gramaticalment el valor de l'atribut media tal i com segueix:

El valor és una llista d'entrades separades per comes. Per exemple,
	media="screen, 3d-glasses, print and resolution > 90dpi"
que es correspon amb:

"screen"
"3d-glasses"
"print and resolution > 90dpi"

Cada entrada es trunca just abans del primer caràcter que no és una lletra US ASCII [a-zA-Z] (els decimals 65-90, 97-122 d'Unicode), un dígit [0-9] (els hexadecimals 30-39 d'Unicode) o el guió (45). En l'exemple, això dóna:

"screen"
"3d-glasses"
"print"

Aleshores es dóna una unificació case-sensitive amb el conjunt de tipus de mitjans de més amunt. Els agents d'usuari poden ignorar les entrades que no unifiquin. En l'exemple sobren la pantalla i la impressió.

Nota. Els fulls d'estil poden incloure variacions depenents de mitjà (per ex., la construcció @media de CSS). En aquests cassos pot ser apropiat utilitzar "media=all".
Dades d'script
Les dades d'script (%Script; en la DTD) poden ser el contingut de l'element SCRIPT i el valor dels atributs d'events intrínsecs. Els agents d'usuari no han d'avaluar les dades d'script com a codi HTML sinó que, enlloc d'això, han de passar-les a com a dades a la màquina d'script.

La case-sensibilitat de les dades d'script depèn del llenguatge d'script.

Cal observar que les dades d'script que siguin el contingut d'un element no poden contenir referències a caràcter, però les dades d'script que siguin el valor d'un atribut sí que poden contenir-les.
Dades de fulls d'estil
Les dades de fulls d'estil (%StyleSheet; en la DTD) poden ser el contingut de l'element STYLE i el valor de l'atribut style. Els agents d'usuari no han d'avaluar les dades d'estil com a codi HTML.

La case-sensibilitat de les dades d'estil depèn del llenguatge de fulls d'estil.

Cal observar que les dades de fulls d'estil que siguin el contingut d'un element no poden contenir referències a caràcter, però les dades de fulls d'estil que siguin el valor d'un atribut sí que poden contenir-les.
Noms de frames objectiu
Excepte per als noms reservats llistats més avall, els noms dels frames objectiu (%FrameTarget; en la DTD) han de començar amb un caràcter alfabètic (a-zA-Z). Els agents d'usuari haurien d'ignorar tots els altres noms d'objectiu.

Els següents noms objectiu són reservats i tenen significats especials:

_blank
L'agent d'usuari hauria de carregar el document designat en una finestra nova i sense nom.
_self
L'agent d'usuari hauria de carregar el document en el mateix frame que l'element que fa referència a aquest objectiu.
_parent
L'agent d'usuari hauria de carregar el document en el FRAMESET pare immediat del frame actual. Aquest valor és equivalent a _self si el frame actual no té pare.
_top
L'agent d'usuari hauria de carregar el document dins la finestra sencera original (i així es cancel·laran tots els altres frames). Aquest valor és equivalent a _self si el frame actual no té pare.
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos