En l'HTML 4.0 hi ha diversos atributs que han esdevingut menyspreuats. Es considera que l'ús d'aquests atributs ha d'anar en declivi en favor de l'ús dels fulls d'estil. Hi ha atributs que es consideren menyspreuats només quan actuen sobre determinats elements de l'HTML, com per ex., l'atribut align, el qual està menyspreuat sempre que no actui sobre els elements COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD i TR. En futures versions de l'HTML els atributs menyspreuats poden esdevenir totalment obsolets.

El següent és un llistat, per ordre alfabètic, de tots els atributs menyspreuats en l'HTML 4.0 i dels elements pels quals estan menyspreuats.


Nom Menyspreuat quan actua
en els elements:
Comentari
align CAPTION posició del títol respecte la taula
APPLET, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECT alineació vertical o horitzontal
LEGEND posició de la llegenda respecte el fieldset
TABLE posició de la taula respecte la finestra
DIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HR, P alineació horitzontal respecte el context
alink BODY color dels links seleccionats
alt APPLET descripció curta
archive APPLET llista d'arxius separats per comes
background BODY textura del mosaic pel fons del document
bgcolor BODY, TABLE, TD, TH, TR color de fons
border IMG, OBJECT amplada de la vora de l'objecte o imatge
clear BR control del fluxe del text
code APPLET fitxer d'una classe de l'applet
codebase APPLET URI base opcional per a l'applet
color BASEFONT, FONT color del text
compact DIR, MENU llista compactada
DL, OL, UL espaiat interítem reduït o compactat
face BASEFONT, FONT llista de noms de font separats
per comes
height APPLET alçada inicial de l'àrea de
visualització de l'applet
TD, TH alçada de cel·la
hspace APPLET, IMG, OBJECT espai horitzontal lateral
language SCRIPT nom del llenguatge d'script predefinit
link BODY color dels links
name APPLET permet que els applets es trobin
els uns als altres
noshade HR color sòlid o bé "escarvat" en dos colors
nowrap TD, TH suprimeix el plegament de paraules
object APPLET fitxer d'un applet seqüencial
prompt ISINDEX missatge de prompt
size HR alçada
BASEFONT, FONT tamany de la font
start OL número d'inici de seqüència
text BODY color del text del document
type LI estil dels ítems de llista
OL estil de numeració
UL estil de la boleta
value LI número de reinici de seqüència
version HTML versió de DTD de l'HTML del document
vlink BODY color dels links visitats
vspace APPLET, IMG, OBJECT espai vertical superior i inferior
width HR amplada (longitut)
APPLET amplada inicial de l'àrea de
visualització de l'applet
TD, TH amplada de cel·la
PRE amplada desitjada per al bloc formatat
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos