L'HTML 4.0 aporta una sèrie d'atributs nous que s'apliquen a determinats elements de l'HTML 4.0. Les definicions d'aquests atributs es troben en l'adreça apuntada pel link de cada nom d'atribut, en la primera columna. Aquests atributs s'apliquen a elements ja existents en l'HTML i/o a elements nous de la versió 4.0.

Aquest llistat mostra, per ordre alfabètic, tots els atributs de l'especificació de l'HTML 4.0 que no existien en l'especificació de l'HTML 3.2 o bé que sí que hi existien però que ara s'apliquen a elements que en l'anterior especificació no s'hi aplicaven. Per exemple, l'atribut archive està menyspreuat per a l'element APPLET però és un nou atribut per a l'element OBJECT.

Important. L'asterisc (*) que acompanya alguns dels elements llistats més avall significa que l'atribut també és menyspreuat per a aquells elements. És a dir, que l'element determinat pot disposar d'aquell atribut però que s'ha de tenir en compte que l'atribut, tot i que nou, també se'l considera menyspreuat. El fet de definir nous atributs als quals ja se'ls considera menyspreuats respon a la necessitat d'assolir certs estils de presentació que, per raó de la limitada capacitat d'implementació dels nous i avançats elements/atributs i dels fulls d'estil, per part dels agents d'usuari existents actualment en el mercat, no es poden assolir d'altra manera en els dos navegadors alhora. Veieu l'índex dels atributs menyspreuats de l'HTML 4.0.

És possible que el lector tingui la sensació que ja existien alguns d'aquests atributs que aquí es donen com a nous, i el que és cert és que són nous en l'especificació de l'HTML 4.0, respecte la 3.2, però pot ser que alguns navegadors s'avancessin i els suportessin abans.


Nom Actua en els elements: Comentari
abbr TD, TH abreviació per a la cel·la
de capçalera
accept-charset FORM llista dels conjunts de
caràcters (charsets)
acceptats
accesskey A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL,
LEGEND, TEXTAREA
tecla d'accés directe
align COL, COLGROUP, TBODY, THEAD, TFOOT alineació horitzontal en
les cel·les
IFRAME*, OBJECT* alineació vertical o horitzontal
LEGEND* posició de la llegenda
respecte el fieldset
alt INPUT descripció curta del camp
de formulari
archive OBJECT llista de recursos separats
per espais
APPLET* llista de recursos separats
per comes
axis TD, TH anomenar grups de
capçaleres relacionades
bgcolor TABLE*, TD*, TH*, TR* color de fons
border OBJECT* amplada de la vora de
l'objecte inserit
char COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH,
THEAD, TR
caràcter de referència per
a l'alineació
charoff COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH,
THEAD, TR
desplaçament respecte el
caràcter de referència per
a l'alineació
charset A, LINK, SCRIPT codificació de caràcter del
recurs linkat
cite BLOCKQUOTE, DEL, INS, Q document o missatge
origen o informatiu
class tots excepte: BASE, BASEFONT, HEAD, HTML,
META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE i OBJECT
nom d'agrupacions
d'informació d'estils
classid OBJECT identifica una implementació
codebase OBJECT URI base per a classid,
data i archive
codetype OBJECT tipus de contingut de classid
cols FRAMESET llista de longituts
coords A per a l'ús amb mapes
d'imatge client-side
data OBJECT referència a les dades
de l'objecte
datetime DEL, INS data i hora de la modificació
declare OBJECT declara però no instancia
defer SCRIPT l'agent d'usuari pot diferir
en l'execució de l'script
dir tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BR,
FRAME, FRAMESET, HR, IFRAME, PARAM, SCRIPT
sentit del text neutral
BDO sentit (direccionalitat) del text
disabled BUTTON, INPUT, OPTGROUP, OPTION,
SELECT, TEXTAREA
desactivat en aquest
context
for LABEL unifica amb el valor del
camp id del control associat
frame TABLE parts del contorn que
s'han de presentar
frameborder FRAME, IFRAME sol·licitut o no de vores
per al frame
headers TD, TH llista dels id's de les
cel·les de capçalera
height IFRAME alçada del frame inline
OBJECT alçada que invalida
l'alçada intrínseca
hreflang A, LINK codi de l'idioma
hspace OBJECT* espai horitzontal superior
i inferior
id tots excepte: BASE, BASEFONT, HEAD, HTML,
META, SCRIPT, STYLE, TITLE
identificador únic en tot el
document
label OPTGROUP, OPTION etiqueta per al grup
d'opcions o per a
una sola opció
lang tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BR,
FRAME, FRAMESET, HR, IFRAME, PARAM, SCRIPT
codi d'idioma
longdesc IMG, FRAME, IFRAME link a una descripció llarga
(complementa el title)
marginheight FRAME, IFRAME alçada dels marges
en píxels
marginwidth FRAME, IFRAME amplada dels marges
en píxels
media LINK, STYLE mitjà objectiu de la funció
de l'element
name BUTTON, OBJECT nom del control
FRAME, IFRAME nom del frame
PARAM nom del paràmetre run-time
noresize FRAME no es pot canviar el
tamany del frame
object APPLET* fitxer d'un applet
seqüencial
onblur A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL,
SELECT, TEXTAREA
l'element ha perdut el focus
onchange INPUT, SELECT, TEXTAREA el valor de l'element
ha canviat
onclick tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
s'ha fet clic al botó del
dispositiu apuntador
ondblclick tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
s'ha fet doble clic al botó
del dispositiu apuntador
onfocus A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL,
SELECT, TEXTAREA
l'element ha rebut el focus
onkeydown tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
s'ha premut una tecla
onkeypress tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
s'ha premut i alliberat
una tecla
onkeyup tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
s'ha alliberat una tecla
onload BODY, FRAMESET el document (o tots els
frames) ha estat carregat
onmousedown tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
el botó del dispositiu
apuntador ha estat premut
onmousemove tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
el dispositiu apuntador
s'ha mogut
onmouseout tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
el dispositiu apuntador
ha abandonat l'element
onmouseover tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
el dispositiu apuntador
s'ha situat a sobre
onmouseup tots excepte: APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR,
FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME,
ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
el botó del dispositiu
apuntador s'ha alliberat
onreset FORM el formulari s'ha reiniciat
onselect INPUT, TEXTAREA s'ha seleccionat text
onsubmit FORM el formulari ha estat
sotmès
onunload BODY, FRAMESET el document (o tots els
frames) s'ha substret
de la finestra
profile HEAD localització de perfils de
meta dades
readonly TEXTAREA, INPUT no s'accepta l'entrada de
dades per part de l'usuari
rows FRAMESET llista de longituts
rules TABLE línies entre files i columnes
scheme META seleccionar la forma del
contingut
scope TD, TH abast de les cel·les de
capçalera
scrolling FRAME, IFRAME barra d'scroll o no
shape A per a l'ús amb mapes
d'imatge client-side
span COL, COLGROUP número de columnes
abarcades per l'element
src SCRIPT URI on es troba el
codi d'script
FRAME, IFRAME URI on es troba el
contingut del frame
standby OBJECT missatge que es mostra
mentre es carrega
style tots excepte: BASE, BASEFONT, HEAD, HTML,
META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
informació d'estil associada
summary TABLE propòsit/estructura per a
la sortida acústica
tabindex A, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT,
SELECT, TEXTAREA
posició en l'ordre
de tabulació
target A, AREA, BASE, FORM, LINK frame objectiu de la
presentació
title tots excepte: BASE, BASEFONT, HEAD, HTML,
META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE
títol informatiu/ampliació
type A, LINK tipus de contingut informatiu
OBJECT tipus de contingut de data
PARAM tipus de contingut de
value si valuetype=ref
SCRIPT, STYLE tipus de contingut del
llenguatge d'script/estil
BUTTON tipus de botó
usemap INPUT, OBJECT utilitzar un mapa d'imatge
client-side
valign COL, COLGROUP, TBODY, THEAD, TFOOT alineació vertical en
les cel·les
value BUTTON s'envia al servidor en
sotmetre el botó
valuetype PARAM interpretar el tipus del
valor value
vspace OBJECT* espai vertical esquerre
i dret
width OBJECT amplada que invalida
l'amplada intrínseca
IFRAME amplada del frame inline
COL, COLGROUP amplada de les columnes
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos