Continguts:

INTRODUCCIÓ
L'HTML 4.0 afegeix millores significatives a les versions prèvies d'aquest llenguatge: suporta més opcions multimèdia (inserció d'objectes), aporta mecanismes per als fulls d'estil, els llenguatges d'script i els frames, proporciona un més gran suport pel text amb sentit de dreta a esquerra i sentit barrejat, avenços en els formularis, taules més riques, dóna més facilitats per a la impressió, fa que els documents siguin més accessibles als usuaris amb discapacitats, i aporta altres canvis en diversos atributs i nous avantatges en l'ús de varis atributs i elements. A més, l'HTML 4.0 fa un gran pas endavant de cara a la internacionalització dels documents, amb la meta de fer que la Xarxa sigui veritablement Mundial.

L'HTML 4.0 és una aplicació SGML conforme amb l'estàndard internacional ISO 8879 -- Standard Generalized Markup Language (SGML). El W3C recomana que els autors (i en particular les eines de desenvolupament) produeixin documents HTML 4.0 enlloc de documents HTML 3.2. Per raons de compatibilitat retroactiva, també es recomana que les eines que interpretin l'HTML 4.0 continuin interpretant també l'HTML 3.2 i l'HTML 2.0. Consulteu el tema 3 de l'especificacó de l'HTML 4.0 del W3C per més informació sobre l'SGML i la seva relació amb l'HTML.

En aquest manual s'han seguit les pautes dels autors de l'especificació de l’HTML 4.0, on aquests recomanen bons costums pels autors i els agents d'usuari. Aquestes recomanacions no són normatives i la conformitat amb l'especificació no depèn de la seva realització. Aquestes recomanacions contenen expressions com "Recomanem que...", "Es recomana que..." i similars.
Orígen i història de l’HTML
Visió general

L’HTML 2.0 (novembre de 1995) va ser desenvolupat sota la tutela de la Internet Engineering Task Force (IETF) per a codificar unes normes o pràctiques comunes a finals del 1994. L’HTML+ (1993) i l’HTML 3.0 (1995) proposaven unes versions més riques de l’HTML. A pesar de no arribar mai a consens en les discussions sobre estàndards, aquests esborranys van guiar cap a l’adopció d’un rang de noves característiques i prestacions. Els esforços del grup de treball de l’HTML del W3C per a codificar normes o pràctiques comunes el 1996 van resultar en l’HTML 3.2 (gener de 1997), com a Recomanació en resposta a la necessitat d’una actualització de l’especificació de l’HTML. L’HTML 3.2, desenvolupat conjuntament pels líders de la indústria, afegia característiques extesament utilitzades com són les taules, els applets i el fluxe de text al voltant d’imatges. El continu treball del W3C en extensions de l’HTML per a objectes multimèdia, scripts, internacionalització i Fulls d’Estil, va donar com a resultat la nova versió d'aquest llenguatge: l'HTML 4.0

En més detall

L’HTML original de Tim Berners-Lee era extremadament simple; ara, aquesta especificació del 1989 és coneguda com a HTML 1.0. Durant el 1993 el navegador Mosaic va començar a idear extensions per a aquest HTML, i això va ser el començament d’una tendència general cap aquesta direcció. Després d’algunes especificacions informals de l’HTML, es va desenvolupar a mitjan 1994, sota els auspicis de la IETF (Internet Engineering Task Force, desapareguda el 1996), l’ HTML 2.0 per a especificar les comunament usades etiquetes (tags) i extensions de l’HTML.

El Consorci de la WWW (W3 Consortium) el 1994 va concebre l’HTML com una important àrea d’activitat. En aquell temps les extensions de l’HTML eren moltes i el llenguatge estava esdevenint complex i difícil de manejar. A més, Netscape, Microsoft i altres venedors de navegadors estaven implementant diferents sub-conjunts de característiques i prestacions de l’HTML. La incompatibilitat resultant era una situació amb la que el W3C havia d’afrontar-se i intentar solucionar, i va ser així com el novembre de 1995 es va formar l’HTML ERB (HTML Editorial Review Board - Taula de Revisió Editorial de l’HTML) per a reunir tots els venedors al voltant d’una mateixa taula a fi de treballar col·laborativament per a preparar un estàndard comú per a l’HTML.

L’HTML 3.2 va esdevenir una Recomanació del W3C el gener de 1997. Aquest incloïa taules, applets, nombrosos atributs d’ús comú i diverses idees preses de l’especificació de l’ HTML 3.0, una proposta del 1995. L’HTML 3.2 proporcionaria els fonaments per al treball continuat de l'ERB sobre futures extensions. El 1997 l’ERB va ser reemplaçat per un nombre de grups de treball entre els quals es troba el Grup de Treball de l’HTML (HTML Working Group). Aquest grup es va enfocar a desenvolupar una Recomanació proposada per a una nova versió d’HTML el codi de la qual es va anomenar Cougar. Ara, aquesta proposta, en esdevenir Recomanació la coneixem com a HTML 4.0.

El W3C està actualment treballant en diferents aspectes de l’HTML, que cobreixen un enorme ventall de funcionalitats a mesura que el llenguatge s’expandeix per a fer front a les demandes de la Xarxa moderna, i que en un futur proper esdevindrà l'HTML 4.01.
L'HTML 4.0
Interoperativitat: la Xarxa per a tothom
Tothom veu la importància de tenir documents HTML que funcionin correctament sobre diferents navegadors i plataformes. Desafortunadament això sovint obliga els proveïdors de contingut a desenvolupar diferents versions dels documents, cosa que fa elevar els costos i córrer el risc de fragmentar la Xarxa en un nombre indefinit de formats incompatibles. Això desembocaria en una reducció del potencial comercial de la Xarxa per als professionals de la indústria.

El fet de tenir un nucli estable d’estàndards per a l’HTML fa que els proveïdors de contingut puguin estar segurs de preservar la seva inversió en la creació per a la Xarxa, sense el risc que els documents esdevinguin il·legibles al cap de poc temps. En línia amb aquesta filosofia general, tot tipus de dispositius haurien de ser capaços d’usar informació de la Xarxa.
Internacionalització
Aquesta versió d'HTML ha estat dissenyada amb l'ajut d'experts en el camp de la internacionalització, per tal que els documents puguin ser escrits en tots els idiomes i transportats fàcilment arreu del món. Això s'ha acomplert incorporant la RFC2070, la qual tracta amb la internacionalització de l'HTML. No obstant, l'especificació de l’HTML 4.0 i la RFC2070 difereixen en el següent:


Un pas important ha estat l'adopció de l'estàndard ISO/IEC:10646 com al conjunt de caràcters del document per a l'HTML. Aquest és l'estàndard més inclosiu del món el qual tracta amb els aspectes de la representació dels caràcters internacionals, el sentit del text, la puntuació i altres aspectes dels idiomes existents en el món.

L'HTML ara ofereix un més gran suport per a diversos idiomes humans dins un document. Això permet una més efectiva indexació dels documents per a les màquines de cerca, una tipografia de més alta qualitat, una millor conversió del text a la parla, una millor escriptura amb guions, etc.

Accessibilitat
A mida que la comunitat de la Xarxa va creixent i els seus membres es diversifiquen en les seves possibilitats i habilitats, és crucial que les tecnologies subjacents siguin apropiades per a les seves necessitats específiques. L'HTML ha estat dissenyat per a fer les pàgines de la Xarxa més accessibles a les persones amb limitacions físiques. Els desenvolupaments de l'HTML 4.0 inspirats per l'interès en l'accessibilitat inclouen:


Els autors que dissenyen pàgines tenint en compte aspectes de l'accessibilitat es beneficiaran de diverses maneres: els documents HTML ben dissenyats que distingeixin l'estructura i la presentació s'adaptaran més fàcilment a les noves tecnologies.

Nota. Per a més informació sobre com dissenyar documents HTML accessibles, podeu consultar la WAIGUIDE.

Taules
El nou model de taula de l'HTML està basat en la RFC1942. Els autors ara tenen un més gran control sobre l'estructura i la disposició (per ex., amb els grups de columnes). El fet que els dissenyadors recomanin amplades de columna permet als agents d'usuari visualitzar les dades de les taules incrementalment (a mida que van arribant) abans que esperar la taula sencera per presentar-la.

El fet que algunes eines de desenvolupament es basin massa en les taules per al formatat de les pàgines pot causar fàcilment problemes d'accessibilitat.

El nou model de taula (tant per a l'autor com per als implementadors d'agents d'usuari) està desenvolupat en el tema TAULES.
Formularis
L'especificació de l’HTML 4.0 introdueix diversos atributs i elements nous que afecten els formularis:

Documents compostos
L'HTML ara ofereix un mecanisme estàndard per a inserir objectes i aplicacions genèriques multimèdia en documents HTML. L'element OBJECT (juntament amb els seus més específics elements ancestrals IMG i APPLET) proporciona un mecanisme per a incloure imatges, video, so, matemàtiques, aplicacions especialitzades i altres objectes, dins un document. També permet als autors especificar una jerarquia de presentacions alternatives per a agents d'usuari que no suportin una presentació específica.

Fulls d'estil
Els fulls d'estil simplifiquen el codi HTML i deslliuren de manera significativa l'HTML de les responsabilitats de la presentació. Els fulls d'estil donen control, tant als autors com als usuaris, sobre la presentació dels documents -- informació de font, alineació, colors, etc.

La informació d'estil es pot especificar per a elements individuals o per a grups d'elements. La informació d'estil pot especificar-se en un document HTML o en fulls d'estil externs.

Els mecanismes per associar un full d'estil amb un document són independents del llenguatge de fulls d'estil.

Abans de l'aparició dels fulls d'estil, els autors tenien un control limitat sobre la presentació. L'HTML 3.2 incloïa un nombre d'atributs i d'elements que oferien control sobre l'alineació, la mida de la font i el color del text. Els autors també explotaven les taules i les imatges com a mitjans per a construir la disposició de les pàgines. El temps relativament llarg que es necessita per què els usuaris puguin actualitzar els seus navegadors significa que aquests mètodes continuaran sent usats encara durant algun temps. No obstant, com que els fulls d'estil ofereixen uns mecanismes de presentació més poderosos, el W3C a la llarga deixarà de banda molts dels elements i atributs presentacionals de l'HTML.

L'HTML 4.0 suporta un més gran conjunt de descriptors de mitjans per tal que els autors puguin escriure fulls d'estil depenents de mitjà.
Scripts
A través dels scripts, i amb l'afegit que ara molts elements suporten els atributs d'events, els autors poden crear pàgines Web dinàmiques (l'script s'executa quan té lloc l'event, per ex., "formes intel·ligents" que reaccionen quan els usuaris les omplen) i utilitzar l'HTML com un mitjà per a construir aplicacions que funcionin a través de xarxa.

Els mecanismes proporcionats per incloure scripts en un document HTML són independents del llenguatge de script.
Frames
L'HTML 4.0 suporta documents frameset i frames inline (mitjançant els elements FRAMESET i IFRAME, respectivament).
Text
Les aportacions de l'HTML 4.0 per a l'enriquiment del text són:

La impressió
De vegades, els autors voldran facilitar als usuaris la impressió de no només el document actual. Quan els documents formen part d'un treball més extens, les relacions entre ells poden ser descrites utilitzant l'element LINK de l'HTML, o bé utilitzant el Resource Description Language (RDF, Llenguatge de Descripció de Recursos) del W3C.
Altres
CREAR DOCUMENTS AMB L'HTML 4.0
En el document "Introducció al manual d'HTML 4.0" s'expliquen els continguts concrets d'aquesta secció del Manual d'HTML Dinàmic, a la qual anomenem "manual d'HTML 4.0". En aquell document també s'hi expliquen amb més detall les característiques que ha d'acomplir un document HTML 4.0 ben format i s'hi defineixen diferents termes que seran molt utilitzats al llarg d'aquest manual.

Es recomana que els autors i els implementadors tinguin en compte els següents principis generals quan treballin amb l'HTML 4.0:

Separar estructura i presentació
L'HTML té les seves arrels en l'SGML, el qual ha estat sempre un llenguatge per a l'especificació de codi estructural. A mida que l'HTML va madurant, més i més dels seus elements i atributs presentacionals van sent reemplaçats per altres mecanismes, en particular pels fulls d'estil. L'experiència ha mostrat que separar l'estructura d'un document dels seus aspectes presentacionals redueix el cost de servir un ampli rang de plataformes, mitjans, etc., i facilita les revisions del document.
Considerar l'accessibilitat universal de la Xarxa
Per a fer que la Xarxa sigui més accessible per a tothom, i especialment per a aquells amb discapacitats, els autors haurien de considerar com poden ser representats els seus documents sobre una diversitat de plataformes: navegadors basats en la parla, lectors de braille, etc. No es recomana que els autors limitin la seva creativitat, només que considerin presentacions alternatives en els seus dissenys. L'HTML ofereix un nombre de mecanismes per a aquesta fi (per ex., l'atribut alt, l'atribut accesskey, etc.).

A més, els autors haurien de mantenir en ment que els seus documents poden abarcar una audiència molt més gran amb diferents configuracions de computador. A fi que els documents siguin interpretats correctament, els autors haurien d'incloure en els seus documents informació sobre l'idioma i el sentit del text naturals, com està codificat el document, i altres aspectes relacionats amb la internacionalització.
Ajut als agents d'usuari amb la presentació incremental
Per mitjà del disseny acurat de les seves taules, i fent ús de les noves característiques de les taules en l'HTML 4.0, els autors poden ajudar els agents d'usuari a presentar els documents d'una manera més ràpida. Els autors poden aprendre com dissenyar taules per què siguin presentades incrementalment (veieu l'Annexe d'aquesta secció). Els implementadors haurien de consultar el tema sobre les taules per a més informació sobre els algoritmes de presentació incremental.
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos