Els nous elements d'aquesta versió d'HTML, la 4.0, es troben definits en aquest document i van acompanyats d'exemples d'utilització. D'entre aquests elements n'hi ha tres (DIV, SCRIPT i STYLE) que no són nous d'aquesta nova versió d'HTML, però que per la seva especial rellevància en la programació en DHTML s'ha cregut convenient de definir-los també aquí.

Els elements que es troben definits en aquest document són:

ABBR, ACRONYM, BDO, BUTTON, COL, COLGROUP, DEL, DIV, FIELDSET, FRAME, FRAMESET, IFRAME, INS, LABEL, LEGEND, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, OPTGROUP, PARAM, Q, S, SCRIPT, STYLE, SPAN, TBODY, TFOOT, THEAD.
ABBR
Descripció:
Element de frase. Els elements de frase afegeixen informació estructural a fragments de text.

ABBR és un element inline que indica una forma abreujada (per ex., WWW, HTTP, URI, Mass., etc.). Permet als autors indicar clarament ocurrències d'abreviacions. Les llengües occidentals fan un extens ús d'acrònims tals com "GmbH", "NATO" i "F.B.I.", i també d'abreviacions tals com "M.", "Inc.", "et al." i "etc.". El japonès i el xinès utilitzen mecanismes anàlogs d'abreviació, on un nom llarg és referit posteriorment amb un subconjunt dels caràcters Han de la ocurrència original.

El fet d'assenyalar aquestes construccions proporciona informació molt útil als agents d'usuari i a les eines tals com correctors ortogràfics, sintetitzadors de veu, sistemes de traducció, etc.

El contingut de l'element ABBR especifica l'expressió abreujada en sí mateixa, de la manera que apareixeria normalment en un text. L'atribut title es pot utilitzar per a facilitar la forma sencera o expandida de l'expressió.

Cal remarcar que les abreviacions i els acrònims tenen pronunciacions idiosincràssiques. Per exemple, mentre que "IRS" i "BBC" són típicament pronunciades lletra per lletra, "NATO" i "UNESCO" són pronunciades fonèticament. No obstant, altres formes abreujades, tals com "URI" i "SQL", són pronunciades lletra a lletra per algunes persones i en canvi són pronunciades com paraules per altres. Quan sigui necessari, els autors haurien d'usar els fulls d'estil per a especificar la pronunciació d'una forma abreujada.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.

Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
Exemple:
  <ABBR title="World Wide Web">WWW</ABBR>
  <ABBR lang="fr" title="Société Nationale des Chemins de Fer">
   SNCF
  </ABBR>
  <ABBR lang="es" title="Doña">
   Dña.
  </ABBR>
  <ABBR title="Abbreviation">
   abbr.
  </ABBR>

que donaria:
	WWW SNCF Dña. abbr. 
ACRONYM
Descripció:
Element de frase. Els elements de frase afegeixen informació estructural a fragments de text.

L'element ACRONYM és un element inline que permet als autors indicar clarament ocurrències d'acrònims (per ex., WAC, radar, etc.). Les llengües occidentals fan un extens ús d'acrònims tals com "GmbH", "NATO" i "F.B.I.", i també d'abreviacions tals com "M.", "Inc.", "et al." i "etc.". El japonès i el xinès utilitzen mecanismes anàlogs d'abreviació, on un nom llarg és referit posteriorment amb un subconjunt dels caràcters Han de la ocurrència original.

El fet d'assenyalar aquestes construccions, proporciona informació molt útil als agents d'usuari i a les eines tals com correctors ortogràfics, sintetitzadors de veu, sistemes de traducció, etc.

El contingut de l'element ACRONYM especifica l'expressió abreujada en sí mateixa, de la manera que aparexeria normalment en un text. L'atribut title es pot utilitzar per a facilitar la forma sencera o expandida de l'expressió.

Cal remarcar que les abreviacions i els acrònims tenen pronunciacions idiosincràssiques. Per exemple, mentre que "IRS" i "BBC" són típicament pronunciades lletra per lletra, "NATO" i "UNESCO" són pronunciades fonèticament. No obstant, altres formes abreujades tals com "URI" i "SQL", són pronunciades lletra a lletra per algunes persones i en canvi són pronunciades com paraules per altres. Quan sigui necessari, els autors haurien d'usar els fulls d'estil per a especificar la pronunciació d'una forma abreujada.

Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.

Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
Exemple:
  <ACRONYM lang="en" title="Women's Army Corps">
   Wac
  </ACRONYM>
BDO
Descripció:
L'element BDO significa "invalidació bidireccional" (BiDirectional Override) i permet als autors desactivar l'algorisme bidireccional en seleccionats fragments d'un text. Encara que Unicode especifica caràcters especials que tracten amb el sentit del text, l'HTML ofereix unes construccions de més alt nivell que fan el mateix: l'atribut dir (no confondre amb l'element DIR) i aquest element BDO.

L'algorisme bidireccional i l'atribut dir generalment són suficients per a manipular les insercions de canvis de sentit en el text. No obstant, poden sorgir algunes situacions en què l'algorisme bidireccional resulti en una presentació incorrecta.

L'element BDO s'hauria d'usar en contextos on es requereixi un absolut control sobre l'ordre seqüencial (per ex., els nombres fraccionaris multillenguatge).

Els autors també poden utilitzar els caràcters especials d'Unicode per anular l'algorisme bidireccional (LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE (hexadecimal 202D); RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE (hexadecimal 202E). El caràcter POP DIRECTIONAL FORMATTING (PDF, hexadecimal 202C) desactiva qualsevol invalidació bidireccional.

Nota. Cal recordar que poden sorgir conflictes si l'atribut dir s'utilitza sobre elements inline (incloent-hi el BDO) concurrentment amb els corresponents caràcters de formatat d'Unicode. Consulteu la informació disponible en aquest manual sobre l'algorisme bidireccional.Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.

Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang (dir és obligatori)
Exemple:
Considerem un document que contingui el següent text:

	anglès1 HEBREU2 anglès3 HEBREU4 anglès5 HEBREU6

però suposant que aquest text ja ha estat posat en ordenació visual. Una raó per això pot ser que l'estàndard MIME (RFC2045, RFC1556) afavoreix la ordenació visual, és a dir, que les seqüències de caràcters de dreta a esquerra s'insereixen de dreta a esquerra en la cadena de bytes. En un e-mail, el fragment anterior podria formatar-se, incloent-hi salts de línia, així:
	anglès1 2UERBEH anglès3
	4UERBEH anglès5 6UERBEH
Això entra en conflicte amb l'algorisme bidireccional d'Unicode, perquè aquest algorisme invertiria 2UERBEH, 4UERBEH i 6UERBEH una segona vegada, i per tant mostraria les paraules hebrees d'esquerra a dreta, enlloc de de dreta a esquerra.

La solució, en aquest cas, és anul·lar l'algorisme bidireccional posant l'abstracte de l'e-mail dins un element PRE (per a conservar els salts de línia) i cada línia dins un element BDO, l'atribut dir dels quals està fixat al valor 'LTR':

	<PRE>
	  <BDO dir="LTR">anglès1 2UERBEH anglès3</BDO>
	  <BDO dir="LTR">4UERBEH anglès5 6UERBEH</BDO>
	</PRE>

Això li diu a l'algorisme bidireccional "Posa'm d'esquerra a dreta!" i donaria com a resultat la presentació desitjada:
	anglès1 2UERBEH anglès3
	4UERBEH anglès5 6UERBEH
BUTTON
Descripció:
Element relacionat amb la interfície gràfica d'un document. L'element BUTTON ofereix capacitats de presentació més riques que l'element INPUT.

Els autors poden crear botons tant amb l'element BUTTON com amb l'element INPUT. Els botons creats amb l'element BUTTON funcionen igual que els botons creats amb l'element INPUT, però ofereixen unes més riques possibilitats de presentació: l'element BUTTON pot tenir contingut. Per exemple, un element BUTTON que conté una imatge funciona igual i pot semblar un element INPUT l'atribut type del qual estigui inicialitzat a 'image', però el tipus d'element BUTTON també hi permet contingut.

Els agents d'usuari visuals poden presentar els botons BUTTON amb relleu i amb un gest que simula que hagin estat pressionats físicament quan es fa clic sobre d'ells, mentre que els botons INPUT es presenten com a imatges "planes".
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat, events de ratolí i events de focus (aquests últims hi són implícits)
name
value
type
disabled
tabindex
accesskey

Definició dels atributs:

value = cdata [CS]
Assigna el valor inicial del botó.


type = submit | button | reset [CI]
Declara el tipus del botó. Valors possibles:

Exemples:
Aquí creem botons de submissió i de reinici amb BUTTON enlloc de INPUT. Els botons contenen imatges via l'element IMG:
<FORM action="http://algunlloc.com/prog/afegirusuari" method="post">
<P>
  Nom: <INPUT type="text" name="nom"><BR>
  Cognom: <INPUT type="text" name="cognom"><BR>
  email: <INPUT type="text" name="email"><BR>
  <INPUT type="radio" name="sexe" value="Home"> Home<BR>
  <INPUT type="radio" name="sexe" value="Dona"> Dona<BR>
  <BUTTON name="sotmetre" value="submit" type="submit">
  Enviar<IMG src="img/wow.gif" alt="wow"></BUTTON>
  <BUTTON name="reinici" type="reset">
  Esborrar<IMG src="img/oops.gif" alt="oops"></BUTTON>
</P>
</FORM>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa bé aquest element BUTTON).

És il·legal associar un mapa d'imatge amb un IMG que aparegui com a contingut d'un element BUTTON, per tant l'exemple següent és il·legal:
<BUTTON>
	<IMG src="lolito.gif" usemap="...">
</BUTTON>
COL
Descripció:
Element que col·labora en la construcció de taules.

L'element COL permet als autors fer compartir atributs entre diverses columnes sense que això impliqui cap agrupació estructural. L'element COL no agrupa estructuralment les columnes (aquesta és la feina de l'element COLGROUP). Els elements COL són buits i serveixen només com a suport per als atributs; poden aparèixer dins o fora d'un grup explícit de columnes (és a dir, dins o fora d'un element COLGROUP).

Els autors poden declarar propietats per a les columnes al començament de la definició d'una taula (via els elements COLGROUP i COL) de manera que permeti als agents d'usuari presentar la taula incrementalment enlloc d'haver d'esperar que arribin totes les dades de la taula abans de presentar-la. Més precisament, un agent d'usuari pot presentar la taula en una sola passada quan les amplades de les columnes estan especificades utilitzant una combinació d'elements COLGROUP i COL. Si alguna de les columnes està especificada en termes relatius o percentuals, els autors han d'especificar també l'amplada de la taula en sí. Les agrupacions de columnes permeten crear divisions estructurals dins d'una taula. Els autors poden realçar aquesta estructura a través de fulls d'estil o d'atributs HTML (per ex., l'atribut rules per a l'element TABLE).
Implementació:
Tag d'inici requerit; tag de final prohibit.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
span
width
align (pren els mateixos valors de sempre, i té les mateixes funcions)
char
charoff
valign

Definició dels atributs:

span = number [CN]
El seu valor ha de ser un enter > 0. Especifica el nombre de columnes abarcades per l'actual element COL. El valor per defecte d'aquest atribut és 1 (és a dir, l'element COL fa referència a una sola columna). L'element COL comparteix els seus atributs amb totes les columnes per les que s'expandeix: si aquest atribut es fixa a N-1, aleshores l'element actual COL comparteix els seus atributs amb les següents N-1 columnes.


width = multi-length [CN]
Especifica l'amplada per defecte per a totes les columnes abarcades per l'actual element COL. Té el mateix significat que l'atribut width de l'element COLGROUP i l'invalida.


Exemples:
Veieu els exemples de la definició de l'element COLGROUP.
COLGROUP
Descripció:
Element que col·labora en la construcció de taules.

Els autors poden agrupar les columnes d'una taula per a proporcionar informació estructural addicional de la qual els agents d'usuari poden treure profit.

L'element COLGROUP crea un grup explícit de columnes. El nombre de columnes del grup pot ser especificat de dues maneres mútuament excloents:

 1. L'atribut span (valor per defecte: 1) de l'element especifica el nombre de columnes del grup.
 2. Cada element COL de dins del COLGROUP representa una o més columnes del grup.

L'avantatge d'usar l'atribut span és que els autors poden agrupar-hi conjuntament informació sobre l'amplada de les columnes.

Una taula pot contenir un sol grup de columnes implícit (cap element COLGROUP delimita una columna) o bé qualsevol nombre de grups de columnes explícits (cada un delimitat per una instància de l'element COLGROUP).

Els autors poden declarar propietats per a les columnes al començament de la definició d'una taula (via els elements COLGROUP i COL) de manera que permeti als agents d'usuari presentar la taula incrementalment enlloc d'haver d'esperar que arribin totes les dades de la taula abans de presentar-la. Més precisament, un agent d'usuari pot presentar la taula en una sola passada quan les amplades de les columnes estan especificades utilitzant una combinació dels elements COLGROUP i COL. Si alguna de les columnes està especificada en termes relatius o percentuals, els autors han d'especificar també l'amplada de la taula en sí.

Els grups de columnes permeten crear divisions estructurals dins d'una taula. Els autors poden realçar aquesta estructura a través de fulls d'estil o d'atributs HTML (per ex., l'atribut rules per a l'element TABLE).
Implementació:
Tag d'inici requerit; tag de final opcional.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
span
width
align (pren els mateixos valors de sempre, i té les mateixes funcions)
char
charoff
valign

Definició dels atributs:

span = number [CN]
Ha de ser un enter > 0. El seu valor per defecte és 1. Especifica el nombre de columnes d'un grup de columnes. Els valors signifiquen el següent:


width = multi-length [CN]
Especifica una amplada per defecte per a cada columna del grup de columnes actual. A més dels valors estàndard de píxel, percentuals i relatius aquest atribut permet la forma especial "0*" (zero asterisc), que siginifica que l'amplada de cada columna del grup ha de ser la mínima necessària per a poder contenir els continguts de les columnes. Això implica que els continguts complets d'una columna han de ser coneguts abans que la seva amplada pugui ser correctament computada. Els autors han de ser conscients que el fet d'especificar "0*" impedirà que els agents d'usuari visuals mostrin la taula de manera incremental. Aquest atribut és sobreescrit per qualsevol columna del grup que tingui especificada la seva amplada via un element COL.
Exemples:
Si una taula conté 40 columnes, tenint totes elles una amplada de 20 píxels, és més fàcil escriure:
	<COLGROUP span="40" width="20">
	</COLGROUP>
que:
	<COLGROUP>
	  <COL width="20"> (1)
	  <COL width="20"> (2)
	  .
	  .
	  .
	  <COL width="20"> (40)
	</COLGROUP>
Quan és necessari especificar per separat una columna (per ex., per a informació d'estil, per a especificar-hi informació sobre l'amplada, etc.) dins d'un grup, els autors han d'identificar aquesta columna amb un element COL. Així, per aplicar informació especial d'estil a l'última columna de la taula anterior, ho fem d'aquesta manera:
	<COLGROUP width="20">
	  <COL span="39">
	  <COL id="formatar-especialment">
	</COLGROUP>
L'atribut width de l'element COLGROUP és heretat per totes les 40 columnes. El primer element COL es refereix a les primeres 39 columnes (sense fer-los res d'especial) i el segon assigna un valor per a id a la quaratena columna per tal que els fulls d'estil puguin referir-se a ella individualment.

La taula del següent exemple conté dos grups de columnes. El primer grup conté 10 columnes i el segon en conté 5. L'amplada per defecte del primer grup de columnes és de 50 píxels. L'amplada de cada columna del segon grup serà la mínima requerida pels continguts d'aquella columna:
	<TABLE>
	  <COLGROUP span="10" width="50">
	  <COLGROUP span="5" width="0*">
	  <THEAD>
	  <TR><TD> ...
	</TABLE>
DEL
Descripció:
Element per a marcar els canvis que s'han produit en el text d'un document.

DEL s'utilitza per a distingir (marcar, assenyalar) seccions d'un document que han estat esborrades, respecte d'una versió diferent d'un document (per exemple, en un esborrany d'una legislació on els legisladors necessiten tenir una visió dels canvis).

Aquest element és inusual per a l'HTML en el fet que pot servir tant d'element block-level com d'element inline (però no els dos alhora). Pot contenir una o més paraules dins un paràgraf o contenir un o més elements block-level tals com paràgrafs, llistes i taules. Aquest element no pot contenir contingut block-level quan actua com a element inline.

Els agents d'usuari haurien de presentar el text esborrat de manera que el canvi es faci obvi. Per exemple, el text esborrat pot no aparèixer o bé aparèixer tatxat o bé amb senyals especials, etc.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
cite
datetime

Definició dels atributs:

cite = uri [CT]
El seu valor és una URI que designa un document o missatge font. Es preté que aquest atribut apunti a informació que expliqui perquè un document ha estat modificat.
Exemples:
Aquest exemple podria ser un projecte de llei per a canviar la legislació sobre el nombre de comisaris, de 3 a 5, que pot contractar el Sheriff d'un comptat.
Un Sheriff pot contractar <DEL>3</DEL><INS>5</INS> comissaris.

Un exemple il·legal seria:
	<P>
	  <DEL><DIV>...contingut block-level...</DIV></DEL>
	</P>
ja que un element DEL, quan es comporta com a element inline, no pot contenir contingut block-level.

Els autors també poden fer comentaris sobre el text esborrat, per mitjà de l'atribut title de l'element DEL; els agents d'usuari poden presentar aquesta informació a l'usuari (per ex., com una nota popup). En aquest exemple representa que el fitxer "queixes.htm" conté una explicació extesa sobre els motius dels canvis en el text:
	Els socis <DEL datetime="1999-05-05T08:18:05-00:00"
      title="Canviat a causa de les queixes rebudes."
      cite="queixes.htm">i els no socis</DEL> 
	podran fer ús de totes les instal·lacions del club.
[Resultat] (NS no implementa correctament l'element DEL.)
DIV
Descripció:
Aquest element ja existia en l'especificació de l'HTML 3.2 però hi tenia una presència poc més que testimonial, ja que només acceptava l'atribut align. En la nova especificació de l'HTML, la seva funció ha estat enormement ampliada. És per això, i per raó de la seva especial importància i de l'ampli ús que se'n fa en la programació en DHTML, que s'ha cregut convenient afegir la seva definició en aquest manual.

L'element DIV, en conjunció amb l'element SPAN i els atributs id i class, ofereix un mecanisme genèric per afegir estructura als documents. L'element DIV defineix la constitució de contingut block-level, però no imposa cap altra característica presentacional sobre el contingut. D'aquesta manera els autors poden utilitzar aquest element i l'element SPAN (que constitueix contingut inline) en conjunció amb els fulls d'estil, l'atribut lang, etc., per adaptar l'HTML als seus propis gustos i necessitats.

Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
align (pren els mateixos valors de sempre, i té les mateixes funcions)
Exemples:
Suposem, per exemple, que volguéssim generar un document HTML basat en una base de dades d'informació de clients. Com que l'HTML no inclou elements que identifiquin objectes tals com "client", "número de telèfon", "adreça e-mail", etc., fem ús dels elements DIV i SPAN per assolir els efectes d'estructura i de presentació. Podríem utilitzar l'element TABLE tal com segueix per a estructurar la informació:
  <!-- Exemple de base de dades de clients: -->
  <!-- Nom: Olivia Newton-John, Tel: (212) 555-1212,
    Email: onj@servidor1.org -->

	<DIV id="clients-newton-john" class="client">
	<P>
    <SPAN class="titol-clients">Informació de client:</SPAN>
	<TABLE class="dades-clients">
	  <TR><TH>Cognom:<TD>Newton-John</TR>
	  <TR><TH>Nom:<TD>Olivia</TR>
	  <TR><TH>Tel:<TD>(212) 555-1212</TR>
	  <TR><TH>Email:<TD>onj@servidor1.org</TR>
	</TABLE>
	</DIV>

	<DIV id="clients-bisset" class="client">
	<P>
    <SPAN class="titol-clients">Informació de client:</SPAN>
	<TABLE class="dades-clients">
	  <TR><TH>Cognom:<TD>Bisset</TR>
	  <TR><TH>Nom:<TD>Jacqueline</TR>
	  <TR><TH>Tel:<TD>(617) 555-1212</TR>
	  <TR><TH>Email:<TD>jbiss@servidor2.com</TR>
	</TABLE>
	</DIV>
Els elements DIV d'aquest exemple fan que cada taula, juntament amb seva frase-títol "Informació de client" corresponent, sigui tractada com un bloc. Més tard, es pot afegir (a la classe "client" pel DIV, a la classe "titol-clients" per a l'element SPAN, i a la classe "dades-clients" per a l'element TABLE) alguna declaració de fulls d'estil per ajustar adientment la presentació d'aquestes entrades de la base de dades.

Es pot consultar un altre exemple d'ús en la descripció dels atributs nucli.

Els agents d'usuari visuals generalment situen un trencament de línia abans i després dels elements DIV, per exemple:
	primera<DIV>segona</DIV><DIV>tercera<br><br>quarta</DIV>
generalment es presentarà així:
    primera
    segona
    tercera
	
    quarta
FIELDSET
Descripció:
Element que afegeix estructura als formularis.

FIELDSET permet als autors agrupar controls i etiquetes que estiguin temàticament relacionats.

El fet d'agrupar controls facilita la comprensió del seu propòsit per part dels usuaris, mentre que, simultàniament, facilita la navegació via tabulació pels agents d'usuari visuals i la navegació recitada pels agents d'usuari orientats a la parla. Un ús apropiat d'aquest element fa que els documents siguin més accessibles.

Per a assignar un títol a un element FIELDSET s'utilitza l'element LEGEND (la llegenda (legend) millora l'accessibilitat quan el FIELDSET no es mostra visualment).
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
Exemples:
En aquest exemple es crea un formulari que ha de ser omplert a la consulta del metge. Està dividit en tres seccions: informació personal, historial clínic i medicació actual. Cada secció conté controls per a entrar la informació apropiada:
<FORM action="..." method="post">
  <P>
  <FIELDSET>
   <LEGEND>Informació personal</LEGEND>
   Cognom: 
	<INPUT name="cognom_personal" type="text" tabindex="1">
   Nom: 
	<INPUT name="nom_personal" type="text" tabindex="2">
   Adreça: 
	<INPUT name="adreça_personal" type="text" tabindex="3">
   ...més informació personal...
  </FIELDSET>

  <FIELDSET>
   <LEGEND>Historial mèdic</LEGEND>
   <INPUT name="historial_de_malalties" type="checkbox"
   value="Varola" tabindex="20"> Varola
   <INPUT name="historial_de_malalties " type="checkbox" 
   value="Galteres"tabindex="21"> Galteres
   <INPUT name="historial_de_malalties "
   type="checkbox" value="Mareig" tabindex="22"> Mareig
   <INPUT name="historial_de_malalties "
   type="checkbox" value="Estornuts" tabindex="23"> Estornuts
   ...més informació mèdica...
  </FIELDSET>

  <FIELDSET>
   <LEGEND>Medicació actual</LEGEND>
   Està vostè prenent alguna medicació actualment? 
   <INPUT name="medicació_ara" type="radio" 
   value="Sí" tabindex="35">Sí
   <INPUT name="medicació_ara" type="radio" 
   value="No" tabindex="35">No

   En cas afirmatiu, siusplau, anoti-la aquí a baix:
   <TEXTAREA name="medicació_actual" 
   rows="20" cols="50"
   tabindex="40">
   </TEXTAREA>
  </FIELDSET>
</FORM>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament aquest element FIELDSET).

Cal recalcar que en aquest exemple és possible millorar-ne la presentació visual del formulari alineant els elements de dins de cada FIELDSET (mitjançant els fulls d'estil), afegint-hi color i informació sobre la font (mitjançant els fulls d'estil), afegint-hi scripts (per ex., obrir l'àrea de text de la "medicació actual" només si l'usuari indica que actualment està medicant-se), etc.
FRAME
Descripció:
Defineix els continguts i l'aparença d'un sol frame.

Els frames de l'HTML permeten que els autors puguin presentar documents en múltiples visualitzacions, les quals poden ser finestres o subfinestres independents. Les visualitzacions múltiples ofereixen als dissenyadors una manera de mantenir visible certa informació, mentre altres visualitzacions tenen scroll o es van reemplaçant.
Implementació:
Tag d'inici requerit; tag de final prohibit.
Atributs:
Atributs nucli
name
longdesc
src
noresize
scrolling
frameborder
marginwidth
marginheight

Definició dels atributs:

longdesc = uri [CT]
Especifica un link a una descripció llarga del frame. Aquesta descripció ha de suplementar la descripció curta que es facilita mitjançant l'atribut title, i pot ser particularment útil per a agents d'usuari no visuals.


noresize [CI]
Booleà que, quan hi és present, informa a l'agent d'usuari que l'usuari no pot canviar el tamany de la finestra del frame.
Exemples:
El següent exemple de codi HTML:
	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
	"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
	<HTML>
	<HEAD>
	  <TITLE>Un document frameset</TITLE>
	</HEAD>
	<FRAMESET cols="33%,33%,33%">
	  <FRAMESET rows="*,200">
	   <FRAME src="continguts_del_frame1.html">
	   <FRAME src="continguts_del_frame2.gif">
	  </FRAMESET>
	  <FRAME src="continguts_del_frame3.html">
	  <FRAME src="continguts_del_frame4.html">
	</FRAMESET>
	</HTML>
hauria de crear una disposició de frames d'aquesta manera:

Frame 1Frame 3Frame 4
Frame 2


i fa que l'agent d'usuari carregui cada arxiu en una visualització separada. Veieu el resultat que genera el vostre navegador (els documents linkats no existeixen).

El següent exemple mostra l'ús dels atributs decoratius de FRAME. Especifiquem que el frame 1 no contindrà barres d'scroll. El frame 2 deixarà espai en blanc al voltant dels seus continguts (inicialment, un fitxer d'imatge), i a més no se'n podrà canviar el tamany. No es dibuixarà cap vora (aresta) entre els frames 3 i 4. Les vores (arestes) es dibuixaran (per defecte) entre els frames 1, 2 i 3:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
  "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
  <HTML>
  <HEAD>
   <TITLE>Un document frameset</TITLE>
  </HEAD>
  <FRAMESET cols="33%,33%,33%">
   <FRAMESET rows="*,200">
     <FRAME src="continguts_del_frame1.html" scrolling="no">
     <FRAME src="continguts_del_frame2.gif" marginwidth="10" 
      marginheight="15" noresize>
   </FRAMESET>
   <FRAME src="continguts_del_frame3.html" frameborder="0">
   <FRAME src="continguts_del_frame4.html" frameborder="0">
  </FRAMESET>
  </HTML>
FRAMESET
Descripció:
Especifica el disseny de la finestra principal de l'usuari en termes de subespais rectangulars (frames).

Els frames de l'HTML permeten que els autors puguin presentar documents en múltiples visualitzacions, les quals poden ser finestres o subfinestres independents. Les visualitzacions múltiples ofereixen als dissenyadors una manera de mantenir visible certa informació, mentre altres visualitzacions tenen scroll o es van reemplaçant.

Files i columnes.
Fixant l'atribut rows es defineix el nombre de subespais horitzontals dins un frameset. Fixant l'atribut cols es defineix el nombre de subespais verticals. Ambdós atributs poden ser fixats simultàniament per a crear una graella.

Si l'atribut rows no està especificat, cada columna s'extén a la totalitat de la longitut de la pàgina. Si l'atribut cols no està especificat, cada fila s'extén a la totalitat de l'amplada de la pàgina. Si no es dóna valor a cap atribut, el frame agafa exactament la mateixa mida que la pàgina.

Els frames es creen d'esquerra a dreta per a les columnes, i de dalt a baix per a les files. Quan ambdós atributs són especificats, les visualitzacions es creen d'esquerra a dreta en la fila de dalt de tot, d'esquerra a dreta en la segona fila, etc.

El primer exemple divideix la pantalla verticalment en dos (és a dir, crea una meitat superior i una meitat inferior).
	<FRAMESET rows="50%, 50%">
		...la resta de la definició...
	</FRAMESET>
El següent exemple crea tres columnes: la segona té una amplada fixa de 250 píxels (útil, per exemple, per a suportar una imatge amb una mida coneguda). La primera rep el 25% de l'espai restant i la tercera, el 75%:
	<FRAMESET cols="1*,250,3*">
		...la resta de la definició...
	</FRAMESET>
El següent exemple crea una graella de 2x3 subespais:
	<FRAMESET rows="30%,70%" cols="33%,34%,33%">
		...la resta de la definició...
	</FRAMESET>
Per al proper exemple, suposem que la finestra del navegador està fixada a 1000 píxels d'alçada. A la primera visualització se li assigna un 30% de l'alçada total (300 píxels). La segona visualtizació està especificada per a tenir exactament 400 píxels d'alçada. Això deixa 300 píxels per a dividir entre els altres dos frames. El quart frame té una alçada especificada com a "2*", per tant, és dues vegades més alt que el tercer frame, l'alçada del qual és només "*" (equivalent a 1*). Per tant, el tercer frame serà de 100 píxels d'alçada i el quart serà de 200 píxels d'alçada:
	<FRAMESET rows="30%,400,*,2*">
		...la resta de la definició...
	</FRAMESET>
Quan la suma de l'especificació de les longituts no arriba al 100% de tot l'espai real disponible, l'agent d'usuari ha de repartir l'espai restant proporcionalment a cada visualització; quan sobrepassen el 100% han de ser reduïdes d'acord amb la seva proporció especificada de l'espai total.

Frames aniuats.
Els framesets es poden aniuar fins a qualsevol nivell.

En el següent exemple el FRAMESET exterior divideix l'espai disponible en tres columnes iguals. El FRAMESET interior aleshores divideix la segona àrea en dues files d'alçada diferent:
	<FRAMESET cols="33%, 33%, 34%">
		...continguts del primer frame...
	<FRAMESET rows="40%, 50%">
		...continguts del segon frame, primera fila...
		...continguts del segon frame, segona fila...
	</FRAMESET>
		...continguts del tercer frame...
	</FRAMESET>
Compartir dades entre frames.
Els autors poden compartir dades entre diversos frames incloent aquestes dades via un element OBJECT. S'ha d'incloure l'element OBJECT dins de l'element HEAD d'un document frameset i anomenar-lo amb l'atribut id. Qualsevol document que sigui el contingut d'un frame del frameset pot referenciar aquest identificador. El següent exemple il·lustra com pot un script referir-se a un element OBJECT definit per a un frameset sencer:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
  "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">
  <HTML>
  <HEAD>
   <TITLE>Frameset amb un OBJECT en el HEAD</TITLE>
   <!-- L'OBJECT no es presenta! -->
   <OBJECT id="elmeuobjecte" data="dades.bar"></OBJECT>
  </HEAD>
  <FRAMESET>
   <FRAME src="pagina.html" name="pagina">
  </FRAMESET>
  </HTML>

  <!-- A pagina.html -->
  <HTML>
  <HEAD>
   <TITLE>Pàgina</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
   ...el començament del document...
   <P>
     <SCRIPT type="text/javascript">
     parent.elmeuobjecte.lamevapropietat
     </SCRIPT>
   ...la resta del document...
</BODY>
</HTML>
Atributs:
Atributs nucli
Events intrínsecs: events de finestra
rows
cols

Definició dels atributs:

rows = multi-length-list [CN]
Especifica la disposició dels frames horitzontals. És una llista de píxels, percentatges i longituts relatives separades per comes. El valor per defecte és 100%, que significa una fila.


cols = multi-length-list [CN]
Especifica la disposició dels frames verticals. És una llista de píxels, percentatges i longituts relatives separades per comes. El valor per defecte és 100%, que significa una columna.
IFRAME
Descripció:
Els frames de l'HTML permeten que els autors puguin presentar documents en múltiples visualitzacions, les quals poden ser finestres o subfinestres independents. Les visualitzacions múltiples ofereixen als dissenyadors una manera de mantenir visible certa informació, mentre altres visualitzacions tenen scroll o són reemplaçades.

L'element IFRAME permet als autors inserir un frame dins d'un bloc de text. Inserir un frame inline dins una secció de text és molt semblant a inserir un objecte via l'element OBJECT: els dos permeten inserir un document HTML enmig d'un altre, els dos es poden alinear amb el text que els envolta, etc.

La informació inline que ha de ser inserida és designada per l'atribut src d'aquest element. Els continguts de l'element IFRAME, per altra banda, només han de ser mostrats per agents d'usuari que no suportin frames o que estiguin configurats per a no mostrar frames.

Els frames inline no poden ser canviats de tamany (i, d'aquesta manera, no poden prendre l'atribut noresize)

Nota. Els documents HTML poden també ser inserits en altres documents HTML via l'element OBJECT.
Atributs:
Atributs nucli
longdesc
name
src
frameborder
marginwidth
marginheight
scrolling
align
height
width

Definició dels atributs:

longdesc = uri [CT]
Especifica un link a una descripció llarga del frame. Aquesta descripció hauria de suplementar la descripció curta facilitada utilitzant l'atribut title, i és particularment útil per als agents d'usuari no visuals.


width = length [CN]
Amplada del frame inline.


height = length [CN]
Alçada del frame inline.
Exemples:
Per a agents d'usuari que suporten frames, el proper exemple situarà un frame inline envoltat per una vora enmig del text.
  ...text del document "contenidor"...
  <IFRAME src="mostra.htm" width="200" height="300"
  scrolling="auto" frameborder="1">
   [El vostre navegador no suporta frames o actualment està
   configurat per a no visualitzar frames. No obstant, podeu
   visitar <a href="document.htm">el document relacionat</a>.]
  </IFRAME>
  ...més text del document "contenidor"...
Un agent d'usuari que no suporti frames o que estigui configurat per a no mostrar frames només mostrarà per pantalla el text del document "contenidor" i el que es troba entre claudàtors. Per a aquests agents d'usuari es facilita un link a un document que explica el contingut del frame inline. Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament aquest element IFRAME).
INS
Descripció:
Element per a marcar els canvis que s'han produit en el text d'un document.

INS s'utilitza per a distingir (marcar, assenyalar) seccions d'un document que han estat inserides respecte d'una versió diferent del mateix document. Aquest element és inusual per a l'HTML en el sentit que pot servir tant d'element block-level com d'element inline (però no com els dos alhora). Pot contenir una o més paraules de dins d'un paràgraf o contenir un o més elements block-level tals com paràgrafs, llistes i taules.

L'element INS no pot contenir contingut block-level quan actua com a element inline.

Els agents d'usuari haurien de dibuixar el text inserit de manera que el canvi es faci obvi, per exemple, el text inserit pot aparèixer en un tipus de lletra especial, etc.

Els autors també han de fer comentaris sobre el text inserit per mitjà de l'atribut title de l'element INS. Els agents d'usuari poden presentar aquesta informació a l'usuari (per exemple, com una nota desplegable).
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
cite
datetime

Definició dels atributs:

cite = uri [CT]
El seu valor és una URI que designa un document o missatge origen. Es preté que aquest atribut apunti a informació que expliqui perquè un document ha estat modificat.
Exemples:
Aquest exemple podria ser un projecte de llei per a canviar la legislació sobre el nombre de comisaris, de 3 a 5, que pot contractar el Sheriff d'un comptat (l'element DEL assenyala les supressions de text):
<P>
  Un Sheriff pot contractar <DEL>3</DEL><INS>5</INS> comisaris.
</P>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament aquests elements).

EXEMPLE IL·LEGAL:
El que segueix no és HTML legal (correcte):
  <P>
   <INS><DIV>...contingut block-level...</DIV></INS>
  </P>
ja que l'element INS no pot contenir contingut block-level quan actua com a element inline.

Els autors també poden fer comentaris sobre el text inserit per mitjà de l'atribut title de l'element INS. Els agents d'usuari poden presentar aquesta informació a l'usuari (és a dir, com una nota popup). L'exemple següent correspon al 5 de novembre del 1998, a les 8:15:30 del matí, en l'hora estàndard de l'Est dels Estats Units:
	1998-11-05T08:15:30-05:00
La seva implementació amb INS seria:
  <INS datetime="1998-11-05T08:15:30-05:00"
  title="Canviat com a resultat dels comentaris
     de l'Steve B en el míting."
  cite="comentaris.htm">
  A més, els últims càlculs del departament de màrqueting
  suggereixen que aquest costum està en alça.
  </INS>

En el document "comentaris.htm" es recull informació més extensa sobre els motius de la modificació en el text. Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament l'element INS).
LABEL
Descripció:
Element que serveix per especificar etiquetes per a controls de formulari que no tenen etiquetes implícites. Cada element LABEL s'associa a exactament un control de formulari.

L'atribut for associa una etiqueta amb un altre control explícitament: el valor de l'atribut for ha de ser el mateix que el valor de l'atribut id de l'element de control associat. Es poden associar més d'un LABEL a un mateix control, mitjançant la creació de múltiples referències via l'atribut for.

Per associar una etiqueta amb un altre control implícitament, l'element de control ha d'estar dins dels continguts de l'element LABEL. En aquest cas el LABEL només pot contenir un element de control.

Quan un element LABEL rep el focus el passa al seu control associat. Les etiquetes poden ser presentades pels agents d'usuari de diferents maneres (per ex., visualment, llegides per sintetitzadors de veu, etc.).
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat, events de ratolí i events de focus
for
accesskey

Definició dels atributs:

for = idref [CS]
Associa explícitament a un altre control l'etiqueta que s'està definint. Quan aquest atribut hi és present ha de tenir el mateix valor que l'atribut id del control al qual es vol associar, que es troba en el mateix document. Quan aquest atribut no hi és present, l'etiqueta que s'està definint s'associa als continguts de l'element.
Exemples:
Aquest exemple crea una taula que s'utilitza per a alinear dos controls d'entrada de text i les seves etiquetes associades. Cada etiqueta és associada explícitament a una entrada de text:
  <FORM action="..." method="post">
  <TABLE>
   <TR>
     <TD><LABEL for="nom">Nom</LABEL>
     <TD><INPUT type="text" name="nompila" id="nom">
   <TR>
     <TD><LABEL for="cogn">Cognom</LABEL>
     <TD><INPUT type="text" name="cognom" id="cogn">
  </TABLE>
  </FORM>
[Resultat]

En aquest exemple, associem implícitament dues etiquetes a dos controls d'entrada de text:
  <FORM action="..." method="post">
  <P>
  <LABEL>
   Nom
   <INPUT type="text" name="nompila">
  </LABEL>
  <LABEL>
   <INPUT type="text" name="cognom">
   Cognom
  </LABEL>
  </P>
  </FORM>
[Resultat]

En aquest cas, el LABEL només pot contenir un element de control. L'etiqueta en sí pot estar posicionada abans o després del control associat.

Cal remarcar que aquesta tècnica no pot ser usada quan s'utilitza una taula per a la presentació, amb l'etiqueta en una cel·la i el seu control associat en una altra.
LEGEND
Descripció:
Element que afegeix informació estructural als formularis. L'element LEGEND permet als autors assignar un títol a un FIELDSET. La llegenda (legend) millora l'accessibilitat quan el FIELDSET es lliura de manera no visual.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
accesskey
align (menspreuat)

Definició dels atributs:

align = top | bottom | left | right [CI]
Un atribut que està menyspreuat és align. Aquest atribut especifica la posició de la llegenda respecte el FIELDSET. Valors possibles:

Exemples:
En aquest exemple es crea un formulari que ha de ser omplert a la consulta del metge. Està dividit en tres seccions: informació personal, historial clínic i medicació actual. Cada secció conté controls per a entrar la informació apropiada:
<FORM action="..." method="post">
  <P>
  <FIELDSET>
   <LEGEND>Informació personal</LEGEND>
   Cognom: 
	<INPUT name="cognom_personal" type="text" tabindex="1">
   Nom: 
	<INPUT name="nom_personal" type="text" tabindex="2">
   Adreça: 
	<INPUT name="adreça_personal" type="text" tabindex="3">
   ...més informació personal...
  </FIELDSET>

  <FIELDSET>
   <LEGEND>Historial mèdic</LEGEND>
   <INPUT name="historial_de_malalties" type="checkbox"
   value="Varola" tabindex="20"> Varola
   <INPUT name="historial_de_malalties " type="checkbox" 
   value="Galteres"tabindex="21"> Galteres
   <INPUT name="historial_de_malalties "
   type="checkbox" value="Mareig" tabindex="22"> Mareig
   <INPUT name="historial_de_malalties "
   type="checkbox" value="Estornuts" tabindex="23"> Estornuts
   ...més informació mèdica...
  </FIELDSET>

  <FIELDSET>
   <LEGEND>Medicació actual</LEGEND>
   Està vostè prenent alguna medicació actualment? 
   <INPUT name="medicació_ara" type="radio" 
   value="Sí" tabindex="35">Sí
   <INPUT name="medicació_ara" type="radio" 
   value="No" tabindex="35">No

   En cas afirmatiu, siusplau, anoti-la aquí a baix:
   <TEXTAREA name="medicació_actual" 
   rows="20" cols="50"
   tabindex="40">
   </TEXTAREA>
  </FIELDSET>
</FORM>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador (NS no implementa correctament aquest element LEGEND).

Cal recalcar que en aquest exemple és possible millorar-ne la presentació visual del formulari especificant informació de color pels elements LEGEND, alineant els elements de dins de cada FIELDSET (mitjançant els fulls d'estil), afegint-hi color i informació sobre la font (mitjançant els fulls d'estil), afegint-hi scripts (per ex., obrir l'àrea de text de la "medicació actual" només si l'usuari indica que actualment està medicant-se), etc.
NOFRAMES
Descripció:
Especifica el contingut que s'hauria de mostrar per pantalla només quan no es puguin mostrar frames. Els agents d'usuari que suporten frames només poden mostrar els continguts d'una declaració NOFRAMES quan estiguin configurats per a no mostrar frames. Els agents d'usuari que no suportin frames han de mostrar sempre els continguts de NOFRAMES.

NOFRAMES pot utilitzar-se en la secció FRAMESET d'un document amb frames (document frameset).
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
Exemple:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40">
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Un document frameset amb NOFRAMES </TITLE>
   </HEAD>
   <FRAMESET cols="50%, 50%">
    <FRAME src="main.html">
    <FRAME src="taula_de_continguts.html">
    <NOFRAMES>
    <P>Aquí hi ha la <A href="main-noframes.html">
         versió del document sense frames. </A> 
    </NOFRAMES>
   </FRAMESET>
   </HTML>
Aquest document fa que, en ser visualitzat per un agent d'usuari que no pot mostrar frames o que està configurat per a no mostrar-los, només es mostri el contingut de l'element NOFRAMES amb un link que apunta al mateix document però sense frames.
NOSCRIPT
Descripció:
Permet als autors facilitar contingut alternatiu quan un script no és executat. El contingut d'un element NOSCRIPT hauria de ser mostrat per un agent d'usuari amb suport d'scripts només en els següents casos:


Els agents d'usuari que no suporten scripts client-side han de mostrar els continguts d'aquest element.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
Exemple:
En el següent exemple, un agent d'usuari que executi l'SCRIPT inclourà algunes dades creades dinàmicament en el document. Si l'agent d'usuari no suporta scripts, l'usuari pot encara recuperar les dades a través d'un link:
  <SCRIPT type="text/tcl">
   ...script Tcl per a inserir dades...
  </SCRIPT>
  <NOSCRIPT>
   <P>
   Accediu a les <A href="http://empresa.com/dades">dades.</A>
  </NOSCRIPT>
OBJECT
Descripció:
La majoria dels agents d'usuari tenen mecanismes propis per a mostrar tipus comuns de dades com text, imatges GIF, colors, fonts i un munt d'elements gràfics. Per a mostrar tipus de dades als quals originàriament no suporten, els agents d'usuari executen aplicacions externes. L'element OBJECT permet als autors controlar si les dades s'haurien de mostrar externament o bé per mitjà d'algun programa, especificat per l'autor, que mostri les dades dins de l'agent d'usuari.

En el cas més general, un autor pot necessitar especificar tres tipus d'informació:

 1. La implementació de l'objecte que s'ha inclòs. Per exemple, si aquest objecte és un applet de rellotge l'autor ha d'indicar la localització del codi executable de l'applet.
 2. Les dades que han de ser mostrades. Per exemple, si l'objecte inclòs és un programa que mostra informació de fonts, l'autor ha d'indicar la localització de les dades.
 3. Valors addicionals requerits per l'objecte en temps d'execució. Per exemple, alguns applets poden requerir valors inicials com a paràmetres.

L'element OBJECT permet als autors especificar tots aquests tres tipus de dades però pot ser que no els hagin d'especificar tots alhora. Per exemple, alguns objectes poden no requerir dades (per exemple, un applet autocontrolat que crida una petita animació). Altres, poden no requerir inicialització en temps d'execució. També d'altres, poden no requerir informació addicional d'implementació, és a dir, l'agent d'usuari mateix pot conèixer des d'un principi com mostrar aquests tipus de dades (per ex., imatges GIF).

Via l'element OBJECT els autors especifiquen la implementació d'un objecte i la localització de les dades que han de ser mostrades. Per a especificar valors de temps d'execució, tanmateix, els autors utilitzen l'element PARAM.

L'element OBJECT pot també aparèixer en el contingut de l'element HEAD. Com que els agents d'usuari generalment no mostren els elements del HEAD, els autors haurien d'assegurar-se que qualsevol element OBJECT en el HEAD no especifiqui contingut que hagi de ser mostrat.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
align (mensypreuat)
declare
classid
codebase
data
type
codetype
archive
standby
height
width
usemap
name
tabindex
hspace
vspace

Definició dels atributs:

classid = uri [CT]
Pot ser usat per a especificar la localització de la implementació d'un objecte via una URI. Pot ser usat conjuntament, o com una alternativa, a les dades de l'atribut, depenent del tipus de l'objecte implicat.


codebase = uri [CT]
Especifica el camí (path) bàsic utilitzat per a resoldre les URIs relatives especificades pels atributs classid, data i archive. Quan aquest atribut es troba absent, el seu valor per defecte és la URI base del document actual.


codetype = content-type [CI]
Especifica el tipus de les dades del contingut esperat quan es descarrega l'objecte especificat per classid. Aquest atribut és opcional però està recomanat quan classid és especificat ja que permet evitar que l'agent d'usuari carregui informació per a tipus de contingut no suportats. Quan aquest atribut es troba absent, el seu valor per defecte és el tipus de l'atribut.


data = uri [CT]
Pot ser usat per a especificar la localització de les dades de l'objecte, per exemple, dades d'imatges per a objectes que defineixen imatges o, més generalment, una forma serialitzada d'un objecte que es pot utilitzar per a reconstruir-lo. Si es dóna com a una URI relativa, hauria de ser interpretat relativament a l'atribut codebase.


type = content-type [CI]
Especifica el tipus de contingut de les dades especificades per data. Aquest atribut és opcional però està recomanat quan data és especificat, ja que permet que l'agent d'usuari eviti carregar informació per a tipus de contingut no suportats.


archive = uri list [CT]
Pot ser usat per a especificar una llista de URIs separades per espais per a arxius que contenen recursos rellevants per a l'objecte, les quals poden incloure els recursos especificats pels atributs classid i data. El fet de precarregar arxius generalment resultarà en un menor temps de càrrega pels objectes. Els arxius especificats com a URIs relatives haurien de ser interpretats relativament a l'atribut codebase.


declare [CI]
Quan és present, aquest atribut booleà fa que l'actual definició d'OBJECT sigui només una declaració. L'objecte ha de ser instanciat per una subseqüent definició OBJECT que faci referència a aquesta declaració.


standby = text [CS]
Especifica un missatge que un agent d'usuari pot mostrar mentre està carregant la implementació i les dades de l'objecte.


height = length [CN]
Alçada que sobreescriu l'alçada intrínseca de la imatge o objecte.


width = length [CN]
Amplada que sobreescriu l'amplada intrínseca de la imatge o objecte.


hspace = length [CN]
Especifica la quantitat d'espai blanc que cal que s'insereixi a l'esquerra i a la dreta d'un IMG, APPLET o OBJECT. El valor per defecte no està especificat, però generalment és una longitut petita diferent de zero.


vspace = length [CN]
Especifica la quantitat d'espai blanc que cal que s'insereixi a dalt i a baix d'un IMG, APPLET o OBJECT. El valor per defecte no està especificat, però generalment és una longitut petita diferent de zero.
Exemples:
Aquest codi és per incloure una imatge PNG en un document:
  <BODY>
   <P>Aquesta és una fotografia d'aprop del Grand Canyon:
   <OBJECT data="canyon.png" type="image/png">
   Aquesta és una <EM>fotografia d'aprop</EM> del Grand Canyon.
   </OBJECT>
  </BODY>
Aquí s'insereix un objecte imatge del tipus PNG que es troba dins l'arxiu "canyon.png". Si l'agent d'usuari no pot mostrar l'arxiu especificat (no reconeix el tipus, no pot trobar l'arxiu, etc.), aleshores mostrarà el contingut de l'element OBJECT: "Aquesta és una fotografia d'aprop del Grand Canyon".
OPTGROUP
Descripció:
L'element SELECT crea un menú. Cada opció oferta per aquest menú es representa mitjançant un element OPTION. L'element OPTGROUP permet als autors agrupar opcions lògicament. Això és particularment útil quan l'usuari ha de triar entre una llarga llista d'opcions; els grups d'opcions relacionades són més fàcils de comprendre i de recordar que una sola llista llarga d'opcions. En HTML 4.0 tots els elements OPTGROUP han d'estar especificats directament dins un element SELECT (no es poden aniuar).
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs events de teclat i ratolí
disabled
label

Definició dels atributs:

label = text [CS]
Especifica l'etiqueta del grup d'opcions.


Nota. Els implementadors estan avisats que futures versions de l'HTML és possible que extenguin el mecanisme d'agrupament per a permetre grups aniuats (és a dir, que els elements OPTGROUP es puguin aniuar). Això permetrà representar una més rica jerarquia d'opcions.
Exemples:
En aquest exemple es fa ús de l'element OPTGROUP per a agrupar opcions. El següent codi:
<FORM action="http://algunlloc.com/prog/algunprogr" method="post">
  <P>
  <SELECT name="Beguda">
   <OPTGROUP label="Beguda Taronja">
    <OPTION label="tg" value="btg">Beguda Taronja Gas
    <OPTION label="ts" value="bts">Beguda taronja Sense Gas
   </OPTGROUP>
   <OPTGROUP label="Beguda Llimona">
    <OPTION label="llg" value="bllg">Beguda Llimona Gas
    <OPTION label="lls" value="blls">Beguda Llimona Sense Gas
   </OPTGROUP>
   <OPTGROUP label="Beguda Cola">
    <OPTION label="cc" value="bcc">Beguda Cola Coca-Cola
    <OPTION label="p" value="bp">Beguda Cola Pepsi
   </OPTGROUP>
 </SELECT>
</FORM>
representa la següent agrupació:
 Beguda Taronja
   tg
   ts
 Beguda Llimona
   llg
   lls
 Beguda Cola
   cc
   p
Els agents d'usuari poden permetre als usuaris fer seleccions en els grups d'opcions a través d'un menú jeràrquic o d'algun altre mecanisme que reflecteixi l'estructura de les tries.

Un agent d'usuari gràfic podria de presentar això com:Aquesta imatge mostra un element SELECT presentat com menús desplegables. L'etiqueta superior del menú visualitza el valor seleccionat actualment (Beguda Taronja Gas). L'usuari ha desplegat dos menús, però encara no ha seleccionat el nou valor (Beguda Llimona Gas). Cal observar que cada menú desplegable visualitza l'etiqueta d'un element OPTGROUP o OPTION.
PARAM
Descripció:
Aquest element ja apareixia en l'especificació de l'HTML 3.2 però ara la seva funció ha estat força ampliada.

Els elements PARAM especifiquen un conjunt de valors que poden ser requerits per un objecte en temps d'execució. Pot aparèixer un nombre indeterminat d'elements PARAM en el contingut d'un element OBJECT o APPLET, en qualsevol ordre, però han d'estar situats al principi del contingut de element OBJECT o APPLET englobador.

S'assumeix que la implementació de l'objecte entén la sintaxi de noms i valors. L'especificació de l'HTML 4.0 no especifica com els agents d'usuari haurien de recuperar les parelles nom/valor i tampoc com haurien d'interpretar els noms dels paràmetres que apareguin dues vegades.

Quan es presenta un element OBJECT, els agents d'usuari han de buscar en el contingut només aquells elements PARAM que són fills directes de l'element, i els subministren a l'OBJECT.
Implementació:
Tag d'inici requerit, tag de final prohibit.
Atributs:
id
name
value
name
valuetype
type

Definició dels atributs:

name = cdata
Defineix el nom d'un paràmetre de temps d'execució, que se suposa que és conegut per l'objecte inserit. La case-sensibilitat del nom de la propietat depèn de la implementació de l'objecte específic.


value = cdata
Especifica el valor d'un paràmetre de temps d'execució especificat per name. Els valors de les propietats no tenen sentit per a l'HTML; el seu significat és determinat per l'objecte en qüestió.


valuetype = data | ref | object [CI]
Especifica el tipus de l'atribut value. Valors possibles:type = content-type [CI]
Especifica el tipus de contingut del recurs designat per l'atribut value només en el cas que valuetype valgui "ref". D'aquesta manera, aquest atribut especifica a l'agent d'usuari el tipus de valors que es troben en la URI designada per value.
Exemples:
Suposem que existeix un applet que és capaç de tractar amb dos paràmetres en temps d'execució que defineixen l'alçada i l'amplada inicial d'un rellotge. Podem fixar les dimensions inicials a 40x40 píxels amb dos elements PARAM:
  <P>
  <OBJECT classid="http://www.maquina.com/rellotgeanalogic.py">
   <PARAM name="alçada" value="40" valuetype="data">
   <PARAM name="amplada" value="40" valuetype="data">
   Aquest agent d'usuari no pot presentar aplicacions Python.
  </OBJECT>

En el següent exemple, les dades de temps d'execució per al paràmetre "Ini_valors" de l'objecte s'especifiquen com un recurs extern (un fitxer GIF). D'aquesta manera el valor de l'atribut valuetype es fixa a "ref" i el value és una URI que designa el recurs:
  <P><OBJECT classid="http://www.gifs.com/aplicgif"
   standby="Carregant Elvis...">
  <PARAM name="Ini_valors"
   value="../imatges/elvis.gif">
   valuetype="ref">
  </OBJECT>
Cal notar que també s'ha fixat l'atribut standby perquè així l'agent d'usuari pugui visualitzar un missatge ("Carregant Elvis...") mentre es carrega el mecanisme de la presentació.

En el següent exemple, si es mostra "obj1" aleshores "param1" s'aplica a "obj1" (i no a "obj2"). Si no es mostra "obj1" i sí "obj2" aleshores "param1" s'ignora i "param2" s'aplica a "obj2". Si no es mostra cap OBJECT tampoc no s'aplica cap PARAM:
	<P>
	  <OBJECT id="obj1">
 	   <PARAM name="param1">
	   <OBJECT id="obj2">
	     <PARAM name="param2">
	   </OBJECT>
     </OBJECT>
Q
Descripció:
Aquest element designa, assenyala, text que ha d'anar entre cometes. L'element BLOCKQUOTE també designa text entre cometes, encara que BLOCKQUOTE és per a cites llargues (contingut block-level) i Q està pensat per a cites curtes (contingut inline) que no requereixin trencaments de paràgraf.

Els agents d'usuari visuals han d'assegurar que el contingut de l'element Q es mostri amb marques de delimitació de cita. Els autors no haurien de posar marques de cita al començament i ni al final del contingut d'un element Q.

Els agents d'usuari haurien de mostrar les marques de cita d'una forma que sigui sensible a l'idioma (atribut lang). Molts idiomes adopten diferents estils de cometes per a les cites més internes i per a les més externes (cites aniuades), les quals haurien de ser respectades pels agents d'usuari.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
cite
Exemples:
El següent exemple il·lustra cites aniuades en anglès americà amb l'element Q:
John said, <Q lang="en-us">I saw Lucy at lunch, she says 
<Q lang="en-us">Mary wants you
to get some ice cream on your way home.</Q> I think I will get
some at Ben and Jerry's, on Gloucester Road.</Q>
Com que la llengua de les dues cites és l'anglès americà, els agents d'usuari haurien de mostrar-les apropiadament, per exemple, amb unes cometes simples per a les cites més internes i amb unes cometes dobles per a la cita més externa:
John said, "I saw Lucy at lunch, she told me 'Mary wants you
to get some ice cream on your way home.' I think I will get some
at Ben and Jerry's, on Gloucester Road."

Aquest exemple mostra la referència al document font d'on s'ha tret una cita del llibre de memòries de Pablo Neruda:
La frase és de Pablo Neruda: <Q lang="es"
cite="http://www.llibres.com/pneruda/memorias.htm">
Mi vida es una vida hecha de todas las vidas: las vidas del poeta.
</Q>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador (ni NS ni MSIE implementen correctament Q).
S (menyspreuat)
Descripció:
Element menyspreuat per afegir estil a la font d'un text; S presenta el text amb una línia per sobre que el tatxa.

La presentació dels elements d'estil de font depèn de l'agent d'usuari.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí

Exemples:
La següent frase mostra diversos tipus de text:
	<P>Això és text normal, <S>i això és text
	que es troba dins d'un element S</S>.
Veieu el resultat que genera el vostre navegador.

Per a obtenir el mateix efecte mitjançant els fulls d'estil caldria aquest codi:
	<HEAD>
	  <STYLE type="text/css">
	   P { text-decoration: line-through; }
	  </STYLE>
	</HEAD>
	<BODY>
	<P>Això és text tatxat mitjançant els fulls d'estil.
	</BODY>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador.
SCRIPT
Descripció:
Aquest element ja existia en l'especificació de l'HTML 3.2 però hi tenia una presència només testimonial, ja que únicament estava reservat per a un futur ús amb els llenguatges d'script. En la nova especificació de l'HTML, la seva funció ha estat finalment definida. És per això, i per raó de la seva especial importància i de l'ampli ús que se'n fa en la programació en DHTML, que s'ha cregut convenient afegir la seva definició en aquest manual.

SCRIPT situa un script dins un document. Aquest element pot aparèixer tantes vegades com es vulgui dins del HEAD o el BODY d'un document HTML.

L'script en sí es pot definir en els continguts de l'element SCRIPT o bé en un fitxer extern. Si l'atribut src no està fixat els agents d'usuari han d'interpretar els continguts de l'element com a l'script. Si src té una URI com a valor, els agents d'usuari han d'ignorar els continguts de l'element i recuperar l'script via la URI. Cal observar que l'atribut charset fa referència a la codificació de caràcter de l'script designat per l'atribut src; no concerneix al contingut de l'element SCRIPT.

Els scripts són avaluats per màquines de script que han de ser conegudes per un agent d'usuari.

La sintaxi de les dades d'script depèn del llenguatge d'script.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
charset
type
src
language (menyspreuat)
defer

Definicions dels atributs:

type = content-type [CI]
Especifica el llenguatge d'script dels continguts de l'element i sobreescriu el llenguatge d'script per defecte. El llenguatge d'script s'especifica com un tipus de contingut (per ex., "text/javascript"). Els autors han de proporcionar un valor per a aquest atribut, el qual no té cap valor per defecte.


language = cdata [CI]
Menyspreuat. Especifica el llenguatge de script pels continguts d'aquest element. El seu valor és un identificador per al llenguatge, però com que aquests identificadors no són estàndards, aquest atribut ha estat menyspreuat en favor de type.


defer [CI]
Quan es troba present, aquest booleà li indica a l'agent d'usuari que l'script no generarà cap contingut del document (per ex., no hi ha cap "document.write", en JavaScript) i d'aquesta manera l'agent d'usuari pot continuar analitzant gramaticalment i presentant.


Exemples:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
  "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Un document amb un SCRIPT</TITLE>
  <META http-equiv="Content-Script-Type" content="text/tcl">
  <SCRIPT type="text/vbscript" src="http://lloc.com/vbcalc">
  </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
  <SCRIPT type="text/javascript">
   ...codi JavaScript...
  </SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
En aquest exemple el llenguatge de script per defecte és "text/tcl". Hi ha un SCRIPT en la capçalera, l'script del qual es troba en un fitxer extern i està en el llenguatge d'script "text/vbscript". També hi ha un SCRIPT en el cos, el qual conté el seu propi script escrit en "text/javascript".
SPAN
Descripció:
L'element SPAN, en conjunció amb l'element DIV i els atributs id i class, ofereix un mecanisme genèric per a afegir estructura als documents. Aquest element defineix contingut que ha de ser inline però no imposa cap altra presentació en el contingut. Així, els autors poden usar aquest element SPAN i l'element DIV (que constitueix contingut block-level) en conjunció amb fulls d'estil, l'atribut lang, etc., per a ajustar l'HTML als seus propis gustos i necessitats.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
align (pren els mateixos valors de sempre, i té les mateixes funcions)
Exemples:
Suposem, per exemple, que volguéssim generar un document HTML basat en una base de dades d'informació de clients. Com que l'HTML no inclou elements que identifiquin objectes tals com "client", "número de telèfon", "adreça e-mail", etc., fem ús dels elements DIV i SPAN per assolir els efectes d'estructura i de presentació. Podríem utilitzar l'element TABLE tal com segueix per a estructurar la informació:
  <!-- Exemple de base de dades de clients: -->
  <!-- Nom: Olivia Newton-John, Tel: (212) 555-1212,
    Email: onj@servidor1.org -->

	<DIV id="clients-newton-john" class="client">
	<P>
	<SPAN class="titol-clients">Informació de client:</SPAN>
	<TABLE class="dades-clients">
	  <TR><TH>Cognom:<TD>Newton-John</TR>
	  <TR><TH>Nom:<TD>Olivia</TR>
	  <TR><TH>Tel:<TD>(212) 555-1212</TR>
	  <TR><TH>Email:<TD>onj@servidor1.org</TR>
	</TABLE>
	</DIV>

	<DIV id="clients-bisset" class="client">
	<P>
	<SPAN class="titol-clients">Informació de client:</SPAN>
	<TABLE class="dades-clients">
	  <TR><TH>Cognom:<TD>Bisset</TR>
	  <TR><TH>Nom:<TD>Jacqueline</TR>
	  <TR><TH>Tel:<TD>(617) 555-1212</TR>
	  <TR><TH>Email:<TD>jbiss@servidor2.com</TR>
	</TABLE>
	</DIV>
Els elements DIV d'aquest exemple fan que cada taula, juntament amb seva frase-títol "Informació de client" corresponent, sigui tractada com un bloc. Més tard, es pot afegir (a la classe "client" pel DIV, a la classe "titol-clients" per a l'element SPAN, i a la classe "dades-clients" per a l'element TABLE) alguna declaració de fulls d'estil per ajustar adientment la presentació d'aquestes entrades de la base de dades.

Es pot consultar un altre exemple d'ús en la descripció dels atributs nucli.

Un exemple més clarificador del funcionament de l'element SPAN seria aquest:
  <SPAN style="color: blue">Aquesta és una frase </SPAN>
  <SPAN style="color: green">que té diferents colors </SPAN>
  <SPAN style="color: purple">gràcies a l'element SPAN!</SPAN>
Veieu el resultat que genera el vostre navegador.
STYLE
Descripció:
Aquest element ja existia en l'especificació de l'HTML 3.2 però hi tenia una presència només testimonial, ja que únicament estava reservat per a un futur ús amb els fulls d'estil. En la nova especificació de l'HTML, la seva funció ha estat finalment definida. És per això, i per raó de la seva especial importància i de l'ampli ús que se'n fa en la programació en DHTML, que s'ha cregut convenient afegir la seva definició en aquest manual.

L'element STYLE permet als autors posar les regles dels fulls d'estil en la capçalera del document. L'HTML permet qualsevol nombre d'elements STYLE en la secció HEAD d'un document.

Els agents d'usuari que no suporten els fulls d'estil o que no suporten un llenguatge específic de fulls d'estil utilitzat per un element STYLE ha d'ocultar els continguts de l'element STYLE. És un error presentar el contingut com a part del text del document. Alguns llenguatges de fulls d'estil suporten sintaxi per a ocultar el contingut als agents d'usuari no conformats.

La sintaxi de les dades d'estil depèn del llenguatge dels fulls d'estil.

Algunes implementacions de fulls d'estil poden permetre una més gran varietat de regles en l'element STYLE que en l'atribut style. Per exemple, amb CSS, les regles poden declarar-se dins d'un element STYLE per a:


Les regles de precedència i herència de les regles d'estil depenen del llenguatge dels fulls d'estil.
Implementació:
Tags d'inici i de final requerits.
Atributs:
Dir-lang
title
type
media

Definició dels atributs:

type = content-type [CI]
Especifica el llenguatge de fulls d'estil dels continguts de l'element i sobreescriu el llenguatge de fulls d'estil per defecte. El llenguatge de fulls d'estil s'especifica com a un tipus de contingut (per ex., "text/css"). Els autors han de proporcionar un valor per a aquest atribut; no hi ha cap valor per defecte per aquest atribut.


media = media-descriptors [CI]
Especifica el mitjà de destí al qual es dirigeix la informació d'estil. Pot ser un sol descriptor de mitjà o una llista de descriptors de mitjans objectiu separada per comes. El valor per defecte per a aquest atribut és "screen".
Exemples:
La següent declaració de STYLE en CSS posa una vora al voltant de cada element H1 del document i el centra en la pàgina:
  <HEAD>
   <STYLE type="text/css">
	  H1 { border-width: 1;
        border: solid;
        text-align: center; }
   </STYLE>
  </HEAD>
Per a especificar que la informació d'estil només s'hauria d'aplicar als elements H1 amb una classe específica, es modifica el codi anterior així:
  <HEAD>
   <STYLE type="text/css">
     H1.jeje { border-width: 1; 
          border: solid; 
          text-align: center }
   </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
	<H1 class="jeje">Aquest H1 està afectat pel meu estil</H1>
	<H1>Aquest no està afectat pel nostre estil</H1>
  </BODY>
Finalment, per a limitar l'abast de la informació d'estil a una sola instància de H1, es fixa l'atribut id:
  <HEAD>
   <STYLE type="text/css">
	  #elmeuid { border-width: 1;
           border: solid;
           text-align: center }
  </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
   <H1 class="jeje"> Aquest H1 no està afectat </H1>
   <H1 id="elmeuid"> Aquest H1 està afectat per l'estil </H1>
   <H1> Aquest H1 no està afectat </H1>
  </BODY>
TBODY
Descripció:
Les files d'una taula poden agrupar-se en capçalera de la taula, peu de la taula i una o més seccions de cos de la taula, utilitzant els elements THEAD, TFOOT i TBODY respectivament. Aquesta divisió permet als agents d'usuari suportar l'scroll dels cossos de les taules independentment de la capçalera i del peu de la taula. Quan s'imprimeixen taules llargues, la informació de la capçalera i del peu de la taula poden repetir-se en cada pàgina que contingui dades de la taula.

La capçalera i el peu de la taula haurien de contenir informació sobre les columnes de la taula. El cos de la taula hauria de contenir les files de dades de la taula.

Quan es troben presents, cada THEAD, TFOOT i TBODY conté un grup de files. Cada grup de files ha de contenir al menys una fila, definida mitjançant l'element TR.

TBODY ha d'aparèixer després de TFOOT dins d'una definició TABLE per tal que així els agents d'usuari puguin mostrar el peu abans de rebre totes les (potencialment nombroses) files de dades.

El tag d'inici de TBODY es requereix sempre, excepte quan la taula conté només un cos i no conté cap secció de capçalera ni de peu. El tag de final de TBODY sempre pot ometre's de manera segura.

Els analitzadors gramaticals dels agents d'usuari conformats han d'obeïr aquestes regles per raons de compatibilitat retroactiva.

Les seccions THEAD, TFOOT i TBODY han de contenir el mateix nombre de columnes.
Implementació:
Tags d'inici i de final opcionals.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
align (pren els mateixos valors de sempre, i té les mateixes funcions)
valign
char
charoff
Exemples:
Aquest exemple il·lustra l'ordre i l'estructura de la capçalera, el peu i els cossos d'una taula:
	<TABLE>
	<THEAD>
	  <TR> ...informació de la capçalera...
	</THEAD>
	<TFOOT>
	  <TR> ...informació del peu...
	</TFOOT>
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 1...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 1...
	</TBODY>
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...tercera fila de dades del bloc 2...
	</TBODY>
	</TABLE>
que es pot transformar, eliminant els tags opcionals, en:
	<TABLE>
	<THEAD>
	  <TR> ...informació de la capçalera...
	<TFOOT>
	  <TR> ...informació del peu...
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 1...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 1...
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...tercera fila de dades del bloc 2...
	</TABLE>
TFOOT
Descripció:
Les files d'una taula poden agrupar-se en capçalera de la taula, peu de la taula i una o més seccions de cos de la taula, utilitzant els elements THEAD, TFOOT i TBODY respectivament. Aquesta divisió permet als agents d'usuari suportar l'scroll dels cossos de les taules independentment de la capçalera i del peu de la taula. Quan s'imprimeixen taules llargues, la informació de la capçalera i del peu de la taula poden repetir-se en cada pàgina que contingui dades de la taula.

La capçalera i el peu de la taula haurien de contenir informació sobre les columnes de la taula. El cos de la taula hauria de contenir les files de dades de la taula.

Quan es troben presents, cada THEAD, TFOOT i TBODY conté un grup de files. Cada grup de files ha de contenir al menys una fila, definida mitjançant l'element TR.

TFOOT ha d'aparèixer abans de TBODY dins d'una definició TABLE per tal que així els agents d'usuari puguin mostrar el peu abans de rebre totes les (potencialment nombroses) files de dades.

Els tags d'inici de THEAD i de TFOOT són obligatoris quan les seccions de capçalera i de peu de la taula, respectivament, hi són presents; els corresponents tags de final sempre es poden ometre de manera segura.

Els analitzadors gramaticals dels agents d'usuari conformats han d'obeïr aquestes regles per raons de compatibilitat retroactiva.

Les seccions THEAD, TFOOT i TBODY han de contenir el mateix nombre de columnes.
Implementació:
Tag d'inici requerit, tag de final opcional.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
align (pren els mateixos valors de sempre, i té les mateixes funcions)
valign
char
charoff
Exemples:
Aquest exemple il·lustra l'ordre i l'estructura de la capçalera, el peu i els cossos d'una taula:
	<TABLE>
	<THEAD>
	  <TR> ...informació de la capçalera...
	</THEAD>
	<TFOOT>
	  <TR> ...informació del peu...
	</TFOOT>
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 1...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 1...
	</TBODY>
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...tercera fila de dades del bloc 2...
	</TBODY>
	</TABLE>
que es pot transformar, eliminant els tags opcionals, en:
	<TABLE>
	<THEAD>
	  <TR> ...informació de la capçalera...
	<TFOOT>
	  <TR> ...informació del peu...
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 1...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 1...
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...tercera fila de dades del bloc 2...
	</TABLE>
THEAD
Descripció:
Les files d'una taula poden agrupar-se en capçalera de la taula, peu de la taula i una o més seccions de cos de la taula, utilitzant els elements THEAD, TFOOT i TBODY respectivament. Aquesta divisió permet als agents d'usuari suportar l'scroll dels cossos de les taules independentment de la capçalera i del peu de la taula. Quan s'imprimeixen taules llargues, la informació de la capçalera i del peu de la taula poden repetir-se en cada pàgina que contingui dades de la taula.

La capçalera i el peu de la taula haurien de contenir informació sobre les columnes de la taula. El cos de la taula hauria de contenir les files de dades de la taula.

Quan es troben presents, cada THEAD, TFOOT i TBODY conté un grup de files. Cada grup de files ha de contenir al menys una fila, definida mitjançant l'element TR.

Els tags d'inici de THEAD i de TFOOT són obligatoris quan les seccions de capçalera i de peu de la taula, respectivament, hi són presents; els corresponents tags de final sempre es poden ometre de manera segura.

Els analitzadors gramaticals dels agents d'usuari conformats han d'obeïr aquestes regles per raons de compatibilitat retroactiva.

Les seccions THEAD, TFOOT i TBODY han de contenir el mateix nombre de columnes.
Implementació:
Tag d'inici requerit, tag de final opcional.
Atributs:
Atributs nucli
Dir-lang
Events intrínsecs: events de teclat i events de ratolí
align (pren els mateixos valors de sempre, i té les mateixes funcions)
valign
char
charoff
Exemples:
Aquest exemple il·lustra l'ordre i l'estructura de la capçalera, el peu i els cossos d'una taula:
	<TABLE>
	<THEAD>
	  <TR> ...informació de la capçalera...
	</THEAD>
	<TFOOT>
	  <TR> ...informació del peu...
	</TFOOT>
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 1...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 1...
	</TBODY>
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...tercera fila de dades del bloc 2...
	</TBODY>
	</TABLE>
que es pot transformar, eliminant els tags opcionals, en:
	<TABLE>
	<THEAD>
	  <TR> ...informació de la capçalera...
	<TFOOT>
	  <TR> ...informació del peu...
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 1...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 1...
	<TBODY>
	  <TR> ...primera fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...segona fila de dades del bloc 2...
	  <TR> ...tercera fila de dades del bloc 2...
	</TABLE>
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos