Continguts:

INTRODUCCIÓ
El model de taula de l'HTML permet als autors disposar dades --text, text preformatat, imatges, links, formularis, camps de formulari, altres taules, etc.-- en files i columnes de cel·les.

Cada taula pot tenir associat un títol o llegenda (element CAPTION) que proporcioni una curta descripció del propòsit de la taula. També es pot facilitar una descripció més llarga (via l'atribut summary) en benefici de la gent que utilitza agents d'usuari que es basen en el sistema Braille.

Les files de les taules es poden agrupar en les seccions de la capçalera, del cos i del peu (elements THEAD, TBODY i TFOOT, respectivament). Els grups de files proporcionen informació estructural addicional i poden ser presentats pels agents d'usuari de manera que enfatitzin aquesta estructura. Els agents d'usuari poden explotar la divisió capçalera/cos/peu per suportar el desplegament (scroll) de les dades del cos independentment de les dades de la capçalera i del peu. Quan s'imprimeixen taules llargues la informació de la capçalera i del peu es pot repetir en cada pàgina que contingui dades de la taula.

Els autors també poden agrupar les columnes per proporcionar informació estructural addicional que pot ser utilitzada pels agents d'usuari. A més, els autors poden declarar propietats de columna al començament de la definició d'una taula (elements COLGROUP i COL) de manera que s'habiliti als agents d'usuari per presentar la taula incrementalment abans que haver d'esperar que totes les dades hagin arribat per poder presentar-la.

El model de taula de l'HTML 4.0 permet als autors etiquetar cada cel·la per tal que els agents d'usuari no visuals puguin comunicar millor la informació més important de cada cel·la a l'usuari. Aquests mecanismes no només assisteixen en gran mesura als usuaris amb discapacitats visuals sino que, a més, fan possible que els navegadors inalàmbrics multimodals amb capacitats de visualització limitades (per ex., telèfons connectats a la Xarxa) puguin suportar les taules.

Les taules no s'haurien d'utilitzar merament com un mitjà per disposar el contingut d'un document ja que això pot comportar problemes quan es presentin en mitjans no visuals. Addicionalment, quan s'utilitzen amb gràfics aquestes taules poden forçar als usuaris a fer un desplegament (scroll) horitzontal per poder visualitzar una taula que hagi estat dissenyada en un sistema amb una pantalla de visualització més gran. Per minimitzar aquests problemes els autors haurien d'utilitzar els fulls d'estil per controlar la disposició abans que fer servir taules.
ELEMENTS PER CONSTRUIR TAULES
L'element TABLE
L'element TABLE conté tots els altres elements que especifiquen el títol, les files, el contingut i el formatat d'una taula.

Aquests són els passos que ha de dur a terme un agent d'usuari quan presenti una taula:


El model de taula de l'HTML ha estat dissenyat per tal que, amb l'ajut de l'autor, els agents d'usuari puguin presentar les taules incrementalment (és a dir, a mida que les files van arribant) abans que haver d'esperar que arribin totes les dades per començar-ne la presentació.

A fi que un agent d'usuari pugui formatar una taula d'una sola passada, els autors li han de comunicar a l'agent d'usuari:

 1. el nombre de columnes de la taula
 2. l'amplada d'aquestes columnes.

De manera més precisa, un agent d'usuari pot presentar una taula en una sola passada quan les amplades de les columnes estan especificades utilitzant una combinació dels elements COLGROUP i COL. Si alguna de les columnes està especificada en termes relatius o percentuals els autors també han d'especificar l'amplada de la taula en sí.

Calcular el nombre de columnes d'una taula.

Hi ha dues maneres de determinar el nombre de columnes d'una taula (per ordre de precedència):

 1. Si l'element TABLE conté algun element COLGROUP o COL els agents d'usuari haurien de calcular el nombre de columnes sumant el següent: 2. D'altra manera, si l'element TABLE no conté cap element COLGROUP o COL, els agents d'usuari haurien de basar el nombre de columnes en el que requereixin les files. Aquest nombre de columnes és igual al nombre de columnes requerides per la fila que té més columnes, incloses les cel·les que s'expandeixen per múltiples columnes. Per a una fila que té menys columnes que aquest nombre, el final d'aquesta fila s'hauria de farcir amb cel·les buides. El "final" d'una fila depèn de la direccionalitat (sentit) de la taula.

Calcular l'amplada de les columnes.

Els autors poden especificar les amplades de les columnes de tres maneres:

Fixa
Una especificació d'amplades fixa es dóna en píxels (per ex., width="30"). Una especificació d'amplades fixa habilita la presentació incremental.
Percentual
Una especificació percentual (per ex., width="20%") es basa en el percentatge de l'espai horitzontal disponible per a la taula (entre els marges actuals dret i esquerre, inclosos els floats). Cal observar que aquest espai no depèn de la taula en sí, i d'aquesta manera les especificacions percentuals habiliten la presentació incremental.
Proporcional
Les especificacions proporcionals (per ex., width="3*") fan referència a l'espai horitzontal requerit per una taula. Si a l'amplada de la taula se li dóna un valor fix via l'atribut width de l'element TABLE, els agents d'usuari poden presentar la taula incrementalment fins i tot amb columnes proporcionals.

No obstant, si la taula no té una amplada fixa, els agents d'usuari han de rebre totes les dades de la taula abans de poder determinar l'espai horitzontal requerit per la taula. Només aleshores es pot adjudicar aquest espai a les columnes proporcionals.

Direccionalitat de les taules.

La direccionalitat (sentit) d'una taula pot ser heretada (per defecte és d'esquerra a dreta) o bé especificada per l'atribut dir de l'element TABLE.

Per a una taula d'esquerra a dreta, la columna zero és la de més a l'esquerra i la fila zero és la de dalt de tot. Per a una taula de dreta a esquerra la columna zero és la de més a la dreta i la fila zero també és la de dalt de tot.

Quan un agent d'usuari situa cel·les extra en una fila (veieu el càlcul del nombre de columnes d'una taula), aquestes s'afegeixen a la dreta de les taules d'esquerra a dreta (a l'esquerra, en les taules de dreta a esquerra).

Cal observar que TABLE és l'únic element en el qual l'atribut dir inverteix l'ordre visual de les columnes; una sola fila de la taula (TR) o un grup de columnes (COLGROUP) no poden invertir-se independentment.

Quan s'especifica per a un element TABLE, l'atribut dir també afecta el sentit del text de dins de les cel·les de la taula (ja que l'atribut dir és heretat pels elements block-level).

Per a especificar una taula de dreta a esquerra s'ha d'inicialitzar l'atribut dir així:
	<TABLE dir="RTL">
	  ...la resta de la taula...
	</TABLE>

El sentit del text en les cel·les individuals es pot canviar inicialitzant l'atribut dir d'un element que defineixi la cel·la. Consulteu el tema sobre el text bidireccional per més informació sobre les qüestions del sentit del text.
Títols de les taules: l'element CAPTION
Quan es trobi present, el text de l'element CAPTION hauria de descriure la naturalesa de la taula. L'element CAPTION només està permès immediatament després del tag d'inici de l'element TABLE. Un element TABLE només pot contenir un element CAPTION.

Aquest element no ha variat en res respecte l'especificació de l'HTML 3.2 (només s'ha menyspreuat el seu atribut align).
Grups de files: els elements THEAD, TFOOT i TBODY
Les files de les taules es poden agrupar en una capçalera de taula, un peu de taula i un o més cossos de taula, utilitzant els elements THEAD, TFOOT i TBODY, respectivament. Aquesta divisió permet als agents d'usuari suportar el desplegament (scroll) dels cossos de la taula independentment de la capçalera i del peu. Quan s'imprimeixen llargues taules, la informació de la capçalera i del peu de la taula es pot repetir en cada pàgina que contingui dades de la taula.
Grups de columnes: els elements COLGROUP i COL
Els grups de columnes permeten als autors crear divisions estructurals dins d'una taula. Els autors poden emfatitzar aquesta estructura a través dels fulls d'estil o dels atributs HTML (per ex., l'atribut rules per a l'element TABLE).

Una taula pot contenir un sol grup implícit de columnes (no hi ha cap element COLGROUP que delimiti les columnes) o bé qualsevol nombre de grups de columnes explícits (cada un delimitat per una instància de l'element COLGROUP).

L'element COL permet als autors compartir els atributs entre diverses columnes sense implicar cap agrupació estructural.

Pel què fa al càlcul del nombre de columnes d'una taula, és un error que els elements COLGROUP i COL continguts en una determinada taula facin que els dos càlculs per determinar el nombre de columnes no resultin en el mateix valor.

Un cop l'agent d'usuari ha calculat el nombre de columnes d'una taula les pot agrupar en grups de columnes.

Exemple:
Per a cada una de les següents taules els dos mètodes de càlcul del nombre de columnes han de donar com a resultat 3. Les tres primeres taules es poden presentar de manera incremental:
	<TABLE>
	  <COLGROUP span="3"></COLGROUP>
	   <TR><TD> ...
	   ...files...
	</TABLE>

	<TABLE>
	  <COLGROUP>
	   <COL>
	   <COL span="2">
	  </COLGROUP>
	  <TR><TD> ...
	  ...files...
	</TABLE>

	<TABLE>
	  <COLGROUP>
	   <COL>
	  </COLGROUP>
	  <COLGROUP span="2">
	   <TR><TD> ...
	   ...files...
	</TABLE>

	<TABLE>
	  <TR>
	   <TD><TD><TD>
	  </TR>
	</TABLE>
Pel què fa al càlcul de les amplades de les columnes d'una taula, si un autor no especifica cap informació sobre l'amplada d'una columna aleshores un agent d'usuari pot no ser capaç de formatar incrementalment la taula ja que ha d'esperar que arribi totalment la columna de dades a fi d'adjudicar una amplada adient.

Si les amplades de les columnes confirmen que són massa estretes pels continguts d'una cel·la determinada de la taula els agents d'usuari poden triar recarregar la taula.

Exemple:
La següent taula conté sis columnes. La primera no pertany a cap grup explícit de columnes. Les tres següents pertanyen al primer grup explícit de columnes i les dues últimes pertanyen al segon grup explícit de columnes. Aquesta taula no pot formatar-se de manera incremental ja que conté especificacions d'amplada de columna proporcionals i no s'ha assignat cap valor explícit per a l'atribut width de l'element TABLE.

Un cop l'agent d'usuari (visual) ha rebut les dades de la taula: l'espai horitzontal disponible serà adjudicat per l'agent d'usuari de la manera següent: Primer l'agent d'usuari adjudicarà 30 píxels a les columnes una i dos. Després, es reservarà el mínim espai requerit per la tercera columna. L'espai horitzontal restant es dividirà en sis porcions iguals (ja que 2* + 1* + 3* = 6 porcions). La columna quatre (2*) rebrà dues d'aquestes porcions, la columna cinc (1*) en rebrà una, i la columna sis (3*) en rebrà tres:
	<TABLE>
	  <COLGROUP>
	   <COL width="30">
	  <COLGROUP>
	   <COL width="30">
	   <COL width="0*">
	   <COL width="2*">
	  <COLGROUP align="center">
	   <COL width="1*">
	   <COL width="3*" align="char" char=":">
	  <THEAD>
	  <TR><TD> ...
	  ...files...
	</TABLE>
En el tercer grup de columnes s'ha inicialitzat el valor de l'atribut align a "center". Totes les cel·les de cada columna d'aquest grup heretaran aquest valor, però el poden invalidar. En realitat, l'últim COL fa justament això, especificant que cada cel·la de la columna que governa s'alinearà respecte el caràcter ":".

Exemple:
En la següent taula les especificacions de les amplades de les columnes permeten a l'agent d'usuari formatar la taula de manera incremental:
	<TABLE width="200">
	  <COLGROUP span="10" width="15">
	  <COLGROUP width="*">
	   <COL id="penultima-columna">
	   <COL id="ultima-columna">
	  <THEAD>
	  <TR><TD> ...
	  ...files...
	</TABLE>
Les primeres deu columnes seran de 15 píxels d'amplada cada una. Les dues últimes columnes rebran, cada una, la meitat dels 50 píxels restants. Cal observar que els elements COL apareixen només per tal que el valor de id es pugui especificar per a les últimes dues columnes.

Nota. Encara que l'atribut width per a l'element TABLE no es troba menyspreuat, es recomana als autors que utilitzin els fulls d'estil per especificar les amplades de les taules.
Files i cel·les de les taules: els elements TR, TD i TH
A aquests tres elements només se'ls ha afegit nous atributs respecte l'especificació de l'HTML 3.2 (veieu l'índex dels nous atributs de l'HTML 4.0).

Les cel·les de les taules poden contenir dos tipus d'informació: informació de capçalera i dades. Aquesta distinció permet als agents d'usuari presentar les cel·les de capçalera de diferent manera que les de dades, fins i tot en absència de fulls d'estil. Per exemple, els agents d'usuari visuals poden presentar el text de les cel·les de capçalera amb una font gruixuda (com fan NS i MSIE). Els sintetitzadors de veu poden presentar la informació de capçalera amb una inflecció de veu diferent.

Els agents d'usuari tenen disponibles dos components que els proporcionen informació de capçalera: els continguts de l'element TH i el valor de l'atribut abbr. Els agents d'usuari han de presentar els continguts de la cel·la o bé el valor de l'atribut abbr. Per als mitjans visuals, la segona opció és més adient quan hi ha espai insuficient per presentar els continguts complets de la cel·la. Per als mitjans no visuals es pot utilitzar l'atribut abbr com una abreviació de les capçaleres de la taula quan aquestes es presentin juntament amb els continguts de les cel·les a les quals s'apliquen.

Els atributs headers i scope també permeten als autors ajudar als agents d'usuari no visuals a processar la informació de capçalera.
PRESENTACIÓ DE LES TAULES PER AGENTS D'USUARI VISUALS
Encara que els fulls d'estil ofereixen un major control del formatat visual de les taules, hi ha diferents atributs dels elements que s'encarreguen de la construcció de les taules que també afecten al seu formatat:

PRESENTACIÓ DE LES TAULES PER AGENTS D'USUARI NO VISUALS
Associar informació de capçalera a les cel·les de dades
Els agents d'usuari no visuals tals com els sintetitzadors de veu i els dispositius basats en el sistema Braille poden utilitzar els següents atributs dels elements TD i TH per presentar les cel·les de les taules d'una manera més intuitiva:Exemple:
Aquí s'assigna informació de capçalera a les cel·les inicialitzant l'atribut headers. Cada cel·la d'una mateixa columna fa referència a una mateixa cel·la de capçalera (via l'atribut id):
	<TABLE border="1" 
     summary="Aquesta taula mostra el nombre de tasses de
         cafè que consumeix cada diputat, el tipus de cafè 
         (descafeïnat o normal) i si el pren amb sucre.">
	<CAPTION>Tasses de cafè consumides per cada diputat</CAPTION>
	<TR>
	  <TH id="t1">Nom</TH>
	  <TH id="t2">Tasses</TH>
	  <TH id="t3" abbr="Tipus">Tipus de cafè</TH>
	  <TH id="t4">Sucre?</TH>
	<TR>
	  <TD headers="t1">Zipi</TD>
	  <TD headers="t2">10</TD>
	  <TD headers="t3">Espress</TD>
	  <TD headers="t4">No</TD>
	<TR>
	  <TD headers="t1">Zape</TD>
	  <TD headers="t2">5</TD>
	  <TD headers="t3">Descafeïnat</TD>
	  <TD headers="t4">Sí</TD>
	</TABLE>
Un sintetitzador de veu podria presentar aquesta taula així:
Títol: Tasses de cafè consumides per cada diputat
Sumari: Aquesta taula mostra el nombre de tasses de
    cafè que consumeix cada diputat, el tipus de cafè 
    (descafeïnat o normal) i si el pren amb sucre.
Nom: Zipi,  Tasses: 10,  Tipus: Espress,    Sucre? No
Nom: Zape,  Tasses: 5,  Tipus: Descafeïnat,  Sucre? Sí
Cal observar que la capçalera "Tipus de cafè" s'abreuja a "Tipus" utilitzant l'atribut abbr.

Exemple:
Aquí hi ha el mateix exemple però substituint l'atribut scope per l'atribut headers. Cal observar que el valor "col" per a l'atribut scope siginifica "totes les cel·les de la columna actual":
	<TABLE border="1" 
     summary="Aquesta taula mostra el nombre de tasses de
         cafè que consumeix cada diputat, el tipus de cafè 
         (descafeïnat o normal) i si el pren amb sucre.">
	<CAPTION>Tasses de cafè consumides per cada diputat</CAPTION>
	<TR>
	  <TH scope="col">Nom</TH>
	  <TH scope="col">Tasses</TH>
	  <TH scope="col" abbr="Tipus">Tipus de cafè</TH>
	  <TH scope="col">Sucre?</TH>
	<TR>
	  <TD>Zipi</TD>
	  <TD>10</TD>
	  <TD>Espress</TD>
	  <TD>No</TD>
	<TR>
	  <TD>Zape</TD>
	  <TD>5</TD>
	  <TD>Descafeïnat</TD>
	  <TD>Sí</TD>
	</TABLE>

Exemple:
Aquest és un exemple una mica més complicat que il·lustra altres valors de l'atribut scope:
<TABLE border="1" cellpadding="5" cellspacing="2"
 summary="Projectes realitzats per l'Ajuntament durant l'exercici
      1998-1999, amb el nom identificatiu del projecte, el
      període de realització, el nom del responsable, el
      pressupost i el cost.">
 <TR>
  <TH colspan="5" scope="colgroup">Projectes Realitzats
                   Ajuntament 1998-1999</TH>
 </TR>
 <TR>
  <TH scope="col" abbr="Projecte">Nom Identificatiu Projecte</TH>
  <TH scope="col" abbr="Període">Període Realització</TH>
  <TH scope="col">Responsable</TH>
  <TH scope="col">Pressupost</TH>
  <TH scope="col">Cost</TH>
 </TR>
 <TR>
  <TD scope="row">Piscina coberta</TD>
  <TD>1 oct 1998 - 20 abr 1999</TD>
  <TD>Sr. Pluto</TD>
  <TD>30.000.000.-</TD>
  <TD>32.567.980.-</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD scope="row">Plaça de la Vila</TD>
  <TD>25 nov 1998 - 10 gen 1999</TD>
  <TD>Sr. Mouse</TD>
  <TD>11.500.000.-</TD>
  <TD>12.350.321.-</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD scope="row">Remodel·lació Teatre Mpal.</TD>
  <TD>30 jun 1998 - 20 set 1999</TD>
  <TD>Sr. Donald</TD>
  <TD>18.500.000.-</TD>
  <TD>21.453.799.-</TD>
 </TR>
</TABLE>

Un agent d'usuari podria presentar aquesta taula així:Cal observar l'ús de l'atribut scope amb el valor "row". Encara que la primera cel·la de cada fila conté dades, i no informació de capçalera, l'atribut scope fa que la cel·la de dades es comporti com una cel·la de la fila de capçalera. Això permet als sintetitzadors de veu proporcionar el nom identificatiu d'un projecte en concret en resposta a una possible petició, o bé declarar-la immediatament abans del contingut de cada cel·la.
Categoritzar les cel·les
Els usuaris que naveguin per una taula amb un agent d'usuari basat en la parla poden desitjar escoltar una explicació del contingut d'una cel·la a més dels continguts en sí. Una manera en què l'usuari pot proporcionar una explicació és recitant la informació de capçalera associada abans de recitar el contingut de la cel·la de dades.

Els usuaris també poden desitjar tenir informació sobre més d'una cel·la, en tal cas la informació de capçalera proporcionada a nivell de cel·la (mitjançant headers, scope i abbr) és possible que no faciliti un context adient. Considerarem la següent taula, la qual classifica les despeses de menjar, hotel i transport en dues localitats (San Jose i Seattle, als EEUU) durant diversos dies (en dòlars):Els usuaris podrien voler extreure informació de la taula en forma de consultes:


Cada consulta comporta un càlcul per part de l'agent d'usuari que pot implicar zero o més cel·les. A fi de determinar, per exemple, els costos dels menjars del 25 d'agost, l'agent d'usuari ha de saber quines cel·les de la taula fan referència a "Menjars" (totes elles) i quines fan referència a "Dates" (específicament el 25 d'agost), i trobar la intersecció dels dos conjunts.

Per posar en ordre aquest tipus de consultes, el model de taula de l'HTML 4.0 permet als autors situar les capçaleres i les dades de les cel·les en categories. Per exemple, per a la taula de despeses de viatge, un autor podria agrupar les cel·les de capçalera "San Jose" i "Seattle" dins la categoria "Localitat", les capçaleres "Menjars", "Hotels" i "Transport" dins la categoria "Despeses" i els quatre dies dins la categoria "Data". Les tres consultes prèvies aleshores tindrien els següents significats:


Els autors categoritzen una cel·la de capçalera o de dades fixant l'atribut axis per a la cel·la. Per exemple, en la taula de despeses de viatge, la cel·la que conté la informació "San Jose" podria situar-se en la categoria "Localitat" tal com segueix:
 <TH id="a6" axis="localitat">San Jose</TH>
Qualsevol cel·la que contingui informació relacionada amb "San Jose" hauria de fer referència a aquesta cel·la de capçalera via l'atribut headers o bé via l'atribut scope. Així, les despeses pels menjars del 25 d'agost del 1998 s'haurien de marcar per fer referència a l'atribut id (el valor del qual és "a6") de la cel·la de capçalera "San Jose":
 <TD headers="a6">37.74</TD>
Cada atribut headers proporciona una llista de referències id. Els autors, per tant, poden de categoritzar una cel·la donada de totes les maneres que desitgin (o bé depenent del nombre de "capçaleres" (headers), d'aquí ve el nom).

Aquí es marca la taula de les despeses de viatge amb informació sobre les diferents categories:
  <TABLE border="1"
    summary="Aquesta taula fa un balanç de les despeses
        efectuades durant els viatges a San Jose
        i Seattle l'agost del 1998">
   <CAPTION>
     Balanç de les Despeses del Viatge
   </CAPTION>
	  <TR>
	   <TH></TH>
	   <TH id="a2" axis="despeses">Menjars</TH>
	   <TH id="a3" axis="despeses">Hotels</TH>
	   <TH id="a4" axis="despeses">Transport</TH>
	   <TD>subtotals</TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TH id="a6" axis="localitat">San Jose</TH>
	   <TH></TH>
	   <TH></TH>
	   <TH></TH>
	   <TD></TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TD id="a7" axis="data">25-Ag-98</TD>
	   <TD headers="a6 a7 a2">37.74</TD>
	   <TD headers="a6 a7 a3">112.00</TD>
	   <TD headers="a6 a7 a4">45.00</TD>
	   <TD></TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TD id="a8" axis="data">26-Ag-98</TD>
	   <TD headers="a6 a8 a2">27.28</TD>
	   <TD headers="a6 a8 a3">112.00</TD>
	   <TD headers="a6 a8 a4">45.00</TD>
	   <TD></TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TD>subtotal</TD>
	   <TD>65.02</TD>
	   <TD>224.00</TD>
	   <TD>90.00</TD>
	   <TD>379.02</TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TH id="a10" axis="localitat">Seattle</TH>
	   <TH></TH>
	   <TH></TH>
	   <TH></TH>
	   <TD></TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TD id="a11" axis="data">27-Ag-98</TD>
	   <TD headers="a10 a11 a2">96.25</TD>
	   <TD headers="a10 a11 a3">109.00</TD>
	   <TD headers="a10 a11 a4">36.00</TD>
	   <TD></TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TD id="a12" axis="data">28-Ag-98</TD>
	   <TD headers="a10 a12 a2">35.00</TD>
	   <TD headers="a10 a12 a3">109.00</TD>
	   <TD headers="a10 a12 a4">36.00</TD>
	   <TD></TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TD>subtotals</TD>
	   <TD>131.25</TD>
	   <TD>218.00</TD>
	   <TD>72.00</TD>
	   <TD>421.25</TD>
	  </TR>
	  <TR>
	   <TH>Totals</TH>
	   <TD>196.27</TD>
	   <TD>442.00</TD>
	   <TD>162.00</TD>
	   <TD>800.27</TD>
	  </TR>
  </TABLE>
Cal observar que marcar la taula d'aquesta manera també permet als agents d'usuari evitar confondre l'usuari amb informació no desitjada. Per exemple, si un sintetitzador de veu hagués de recitar totes les quantitats de la columna "Menjars" d'aquesta taula en resposta a la consulta "Quant van costar tots els meus menjars?", un usuari no seria capç de distingir entre les despeses d'un dia i els subtotals o els totals. Cal anar amb compte a l'hora de categoritzar les cel·les de dades, els autors permeten als agents d'usuari fer importants distincions semàntiques quan duen a terme la presentació.

Evidentment, no hi ha cap límit sobre com els autors poden categoritzar la informació d'una taula. En la taula de les despeses de viatge, per exemple, es podrien afegir les categories addicionals "subtotals" i "totals".

L'especificació de l'HTML 4.0 no requereix que els agents d'usuari tractin la informació proporcionada per l'atribut axis, i tampoc no fa cap recomanació sobre com els agents d'usuari poden presentar la informació d'axis als usuaris, o com els usuaris poden consultar l'agent d'usuari sobre aquesta informació.

No obstant, els agents d'usuari, i particularment els sintetitzadors de veu, poden voler factoritzar la informació comuna a diverses cel·les que siguin el resultat d'una consulta. Per exemple, si un usuari pregunta "Quant vaig gastar en menjars a San Jose?", l'agent d'usuari primer determinaria les cel·les en qüestió (25-Ag-98: 37.74, 26-Ag-98: 27.28), i aleshores presentaria aquesta informació. Un agent d'usuari que recités aquesta informació podria fer-ho així:
  Localitat: San Jose. Data: 25-Ag-98. Despeses, Menjars: 37.74
  Localitat: San Jose. Data: 26-Ag-98. Despeses, Menjars: 27.28
o, d'una manera més compacta:
  San Jose, 25-Ag-98, Menjars: 37.74
  San Jose, 26-Ag-98, Menjars: 27.28
Una manera encara més econòmica de presentar seria factoritzar la informació comuna i reordenar-la:
  San Jose, Menjars, 25-Ag-98: 37.74
           26-Ag-98: 27.28
Els agents d'usuari que no suportin aquest tipus de presentació haurien de permetre als autors un mitjà per construir aquesta presentació (per ex., a través dels fulls d'estil).
Algorisme per trobar informació de capçalera
En absència d'informació de capçalera per part de l'atribut scope o de l'atribut headers, els agents d'usuari poden construir informació de capçalera d'acord amb el següent algorisme. La meta de l'algorisme és trobar una llista ordenada de capçaleres. (En la següent descripció de l'algorisme la direccionalitat de la taula se suposa que és d'esquerra a dreta):

Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos