En aquest glossari es poden trobar les definicions d'algunes de les paraules o expressions que s'utilitzen al llarg de tot el Manual d'HTML Dinàmic. També s'hi troben breus explicacions d'algunes de les sigles (OMG, IDL, etc.) de diferents organismes i companyies relacionades amb Internet que apareixen en aquest Manual.
agent d'usuari HTML
Un agent d’usuari d’HTML és qualsevol dispositiu que interpreta documents HTML. Els agents d’usuari inclouen navegadors (browsers) visuals (tant gràfics com només de text), navegadors no visuals (audio, Braille), robots de cerca, proxies, etc.

Un agent d’usuari conformat per a l’HTML 4.0 és aquell que observa el conjunt de condicions obligatòries ("s’ha de") que es troben en l'especificació de l’HTML 4.0.
ancestre
Un node ancestre d'un node A és un node per sobre de A en un model d'arbre d'un document, on "per sobre" significa "cap a l'arrel".
API
Una API és una interfície de programació d'aplicacions, un conjunt de funcions o mètodes utilitzats per accedir a alguna funcionalitat.
aplicació client
Una aplicació [client] és qualsevol software que utilitzi les interfícies de programació del DOM proporcionades per la implementació amfitriona per assolir un treball útil. Alguns exemples d'aplicacions client són els scripts de dins d'un document HTML o XML.
applet
És un programa d'alt nivell que pot ser inclòs en una pàgina HTML, de manera semblant a com es pot incloure una imatge. El codi del programa és executat pel navegador. Nota: molts navegadors antics no poden interpretar applets de Java i els ignoren.
autor
Un autor és una persona o programa que escriu documents HTML. Una eina d’autor és un cas especial d’autor, és un programa que genera HTML.

Es recomana que els autors escriguin documents que conformin amb la DTD estricta abans que amb altres DTDs definides en l'especificació de l’HTML 4.0 i en aquest Manual.
case-insensitive
Els agents d'usuari interpretaran el valor, expressió, etc., de la mateixa manera tant si es troba en majúscules com en minúscules (per ex., "a" i "A" s'interpretaran de la mateixa manera).
case-sensibilitat
Qualitat de ser o no ser case-sensitive.
case-sensitive
Els agents d'usuari interpretaran el valor, expressió, etc., de manera diferent si es troba en majúscules o en minúscules (per ex., "a" i "A" s'interpretaran de diferent manera).
client
Programes que es comuniquen amb servidors a compte dels usuaris. Els clients més comuns de la Xarxa són els navegadors.
COM
COM és el Model d'Objecte del Component (Component Object Model) de Microsoft, i és una tecnologia per construir aplicacions a partir de components de software binaris.
comparació de cadenes
Quan es requereix la unificació de cadenes és el mateix que si la comparació fos entre dues seqüències de codis nomèrics de l'estàndard d'Unicode.
conveniència
Un mètode de conveniència és una operació sobre un objecte que podria ser executada per un programa que consisteixi en operacions més bàsiques sobre l'objecte. Els mètodes de conveniència normalment es proporcionen per fer la API més senzilla i simple per al seu ús o per permetre que programes específics creïn implementacions més optimitzades per a operacions comunes.
CORBA
CORBA és la Common Object Request Broker Architecture de OMG. Aquesta arquitectura és una col·lecció d'objectes i llibreries que permeten la creació d'aplicacions que contenen objectes els quals construeixen i reben peticions i respostes en un entorn distribuit.
descendent
Un node descendent d'un node A és un node per sota de A en l'arbre del model d'un document, on "per sobre" significa "cap a l'arrel".
document HTML
Un document HTML és un document SGML que satisfà els continguts de l'especificació de l’HTML 4.0.
document ben format
Un document es diu que està ben format si tots els seus tags són vàlids (són simètrics i aniuats de manera adient) i les entitats estan limitades a elements individuals (és a dir, subarbres simples).
document de tipus vàlid
Un document és de tipus vàlid si està conforme amb una DTD explícita.
ECMAScript
El llenguatge de programació definit per l'estàndard ECMA-262. Tal i com està definit en l'estàndard la tecnologia originadora de l'ECMAScript va ser el JavaScript. Cal observar que en el lligam ECMAScript la paraula "property" s'utilitza en el mateix sentit que IDL utilitza el terme "attribute".
elements block-level
Elements que causen trencament de paràgrafs. Elements comuns block-level poden ser de l'H1 a l'H6 , P, Li i HR.
elements inline-level
Elements que no causen trencament de paràgrafs. Elements comuns inline-level poden ser EM, I, SPAN.
fill
Un node fill és un node descendent immediat d'un altre node.
germà
Dos nodes són germans si tenen el mateix node pare.
glyph
Un glyph és la representació artística real d'un glyph abstracte, en un determinat estil tipogràfic, en forma de contorns o bitmaps que puguin ser traçats en la pantalla o el paper. Una font és un conjunt de glyphs, seguint tots ells els mateixos motius bàsics d'acord amb el disseny, la mida, l'aparença i altres atributs associats al conjunt sencer, i una correspondència dels caràcters amb els glyphs abstractes.
herència
En la programació orientada a objecte és l'habilitat per crear noves classes (o interfícies) que contenen tots els mètodes i propietats d'una altra classe (o interfície), més mètodes i propietats addicionals. Si la classe (o interfície) D hereta de la classe (o interfície) B, aleshores D es diu que deriva de B. B es diu que és una classe base per a D. Alguns llenguatges de programació permeten l'herència múltiple, que és l'herència des de més d'una classe o interfície.
HTML
L'HyperText Markup Language (HTML) és un simple llenguatge de marques utilitzat per crear documents hipertext que són portables d'una plataforma a una altra. Els documents HTML són documents SGML amb semàntiques genèriques que són apropiades per a la representació de la informació en un ampli rang d'aplcacions. Les versions més recents d'aquest llenguatge són l'HTML 3.2 i l'HTML 4.0.
IDL
Un llenguatge de definició d'interfícies (IDL, Interface Definition Language) s'utilitza per definir les interfícies per accedir i operar sobre els objectes. Exemples d'IDLs són la IDL d'Object Management Group (OMG), la IDL de Microsoft, i la IDL de Java de Sun.
implementació amfitriona
Una implementació [amfitriona] és un mòdul de software que proporciona una implementació de les interfícies del DOM per tal que una aplicació client les pugui utilitzar. Alguns exemples d'implementacions amfitriones són navegadors, editors i dipòsits de documents.
interfície
Una interfície és una declaració d'un conjunt de mètodes sense informació donada sobre la seva implementació. En els sistemes d'objecte que suporten interfícies i herència, les interfícies normalment poden heretar l'una de l'altra.
lligam de llenguatge
Un lligam d'un llenguatge de programació per a una especificació IDL és una implementació de les interfícies de l'especificació per al llenguatge donat. Per exemple, un lligam de llenguatge Java per a l'especificació IDL del Model d'Objecte del Document implementaria les classes concretes Java que proporcionen la funcionalitat exposada per les interfícies.
menyspreuat
Quan es publiquen les noves versions de les especificacions algunes característiques antigues es poden assenyalar com a menyspreuades. Això significa que els nous treballs no haurien d'utilitzar aquestes característiques i que, encara que són suportades per la nova versió, pot ser que no siguin suportades en futures versions.
mètode
Un mètode és una operació o funció que està associada amb un objecte i se li permet manipular les dades de l'objecte.
model
Un model és la representació real de les dades per a la informació a l'abast de la mà. En són exemples el model estructural i el model d'estil que representen l'estructura de l'anàlisi gramatical i la informació associada amb un document. El model podria ser un arbre, o un graf dirigit o alguna altra representació.
model "cuinat"
Un model per a un document representa el document després que hagi estat manipulat d'alguna manera. Per exemple, qualsevol combinació de qualsevol de les següents transformacions crearia un model "cuinat":

-Expansió de les entitats de text internes.
-Expansió de les entitats externes.
-Creixement del model amb text generat especificat amb estil.
-Execució de la ordenació específica d'estil.
-Execució d'scripts.

Un navegador pot només ser capaç de proporcionar accés a un model "cuinat", mentre que un editor podria proporcionar accés a un model cuinat o bé al model d'estructura inicial (també conegut com model cru) d'un document.
model de contingut
El model de contingut és una gramàtica simple que governa els tipus permesos d'elements fill i l'ordre en el qual apareixen.
model de dades
Un model de dades és una col·lecció de descripcions d'estructures de dades i els camps que contenen, juntament amb les operacions o funcions que les manipulen.
model d'estructura inicial
També conegut com a model d'estructura llis o cru, representa el document abans que sigui modificat per les expansions de les entitats, el text generat, la reordenació específica d'estil o l'execució d'scripts. En algunes implementacions pot correspondre a l'"arbre de l'anàlisi gramatical inicial" per al document, si és que n'existeix un. Cal observar que una implementació donada pot no ser capaç de proporcionar accés al model d'estructura inicial per a un document, encara que un editor provablement sí que ho faria.
model d'objecte
Un model d'objecte és una col·lecció de descripcions de classes o interfícies, juntament amb les dades dels seus membres, les funcions dels seus membres i operacions estàtiques.
navegador
Un programa client per a accedir als documents de la Xarxa en HTML. Els navegadors gràfics poden presentar imatges i diferents fonts pel text; els navegadors no gràfics, no.
node arrel
El node arrel és l'únic node que no és fill de cap altre node. Tots els altres nodes són fills o altres descendents del node arrel.
pare
Un pare és un node ancestre immediat d'un altre node.
PEP
Una extensió proposada pels clients, servidors i proxys HTTP per proporcionar un estil extès per a l'HTTP. Tradicionalment els agents HTTP ofereixen un comportament extès afegint noves capçaleres de missatges, mitjançant un contracte privat. PEP té característiques per expressar l'abast, la força i la ordenació d'aquestes extensions. PEP també inclou un marc de negociació extensible el qual no només pot detectar característiques, sinó que també encaixa els paràmetres i els valors.
PICS
Plataforma per a la Selecció del Contingut en Internet (Platform for Internet Content Selection). És un grup de treball l'objectiu del qual és facilitar el desenvolupament de tecnologies per donar als usuaris d'un mitjà interactiu, com és Internet, un control sobre el tipus de material al qual ells i els seus fills tenen accés. Els membres de la PICS creuen que els individus, els grups i les companyies haurien de tenir un accés fàcil al rang més ampli possible de productes de selecció de contingut, i a una diversitat de sistemes voluntaris d'avaluació.
script
Un tipus de programa general escrit en un llenguatge interpretat tal com és el Perl o el Java. Els scripts acostumen a proporcionar instruccions simples per a la manipulació de les dades i dels navegadors.
SGML
L’HTML 4.0 és una aplicació SGML (Standard Generalized Markup Language) conforme amb l’Estandard Internacional ISO 8879.
unificació
L'expressió "unificar", en aquest manual, fa referència a la unificació lògica, és a dir, a l'existència de determinats factors coincidents en dos objectes (elements, propietats, nodes, etc.) diferents.
URI Uniform Resource Identifier
Cadena amb format que serveix com a identificador per a un recurs, típicament en Internet. Les URIs s'utilitzen en HTML per identificar les ancles dels hiperlinks. Les URIs generalment inclouen URLs (Uniform Resource Locators) i URLs relatives.
URL Uniform Resource Locator
Una especificació de la ubicació d'un link. Especifica el protocol (http:// per a una pàgina web), el nom del lloc, el camí i el nom del fitxer o recurs. S'ha de pensar com una extensió de la xarxa del concepte de nom de fitxer: no només es pot apuntar a un fitxer d'un directori, sinó que aquell fitxer i aquell directori poden existir en qualsevol màquina de la xarxa, pot ser servida via qualsevol dels diversos mètodes, i pot no ser una cosa tan simple com un fitxer. Les URLs també apunten a consultes, a documents emmagatzemats dins de bases de dades, als resultats d'una comanda finger o archie, o al que sigui.
usuari
Un usuari és una persona que interactua amb l’agent d’usuari per a visualitzar, escoltar o en altres casos utilitzar els documents HTML presentats.
webmaster
És qui el seu treball consisteix en administrar un web site. Els Webmasters fan d'intermediaris entre els autors de la Xarxa i els administradors del sistema, asseguren els estàndards aplicables tals com optimitzar l'arquitectura de la xarxa per a una millor navegabilitat, prenen una responsabilitat editorial sobre el contingut, la qualitat i l'estil del site, etc. Cal observar que aquestes són només algunes de les coses que els Webmasters poden dur a terme -les responsabilitats dels Webmasters varien significativament d'un site a un altre.
XML
Extensible Markup Language (XML) és un dialecte extremadament simple de l'SGML el qual està completament descrit en el web site del W3C. L'objectiu és fer que l'SGML sigui capaç de ser servit, rebut i processat en la Xarxa de la manera que ara és possible amb l'HTML. L'XML ha estat dissenyat per a facilitar la implementació i per a la interoperativitat tant amb l'SGML com amb l'HTML.
Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
Referències


HTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos